תלוכי תצקו ןוצר תצק םע
:רמאמה רואת
ימב ודדוב המדא יחופתב תולחמ ימרוג םיקדייח
תוקדבנ .עקרקב יובירה רמוחבו ינגרוא לבזב ,הייקשהה
ינפל תועקפה יוטיח ידי לע היעבב לופיטל םיכרד
.ןהב וערזנ תועקפהש תועקרקה יוטיחו ןתעירז
מחלות תפוחי-אדמה הנגרמות על-ידי חיידקים והדברתן
ןתרבדהו םיקדייח ידי-לע תומרגנה המדא-יחופת תולחמ
2ןיטשנירג 'א 1,ןמצירק 'ג

59-78 :(1) 'ט ,לארשיב יאלקח רקחמ
82 'סמ , 1998 ,'ע הרדס ,יאלקחה רקחמה להנימ ימוסרפמ

יאלקחה רקחמה להנימ ,חמוצה תנגהל ןוכמה ,םיחמצ לש היגולותפל 'חמה 1
50250 ןגד-תיב ,ינקלוו זכרמ
יאלקחה רקחמה להנימ ,תיאלקח הסדנהל ןוכמה ,הרבדה תוטיש םושייל הדבעמה2
50250 ןגד-תיב ,ינקלוו זכרמ

ריצקת
ידמ שדוחמ יובירה רמוחו ,הנשה לכ ךשמב טעמכ המדא-יחופת םילדגמ לארשיב
לודיגה תא םיוולמה םיבר םיעגפ םיעודי .הפוריאמ תואבוימ תועקפ ידי-לע ביבא
.ןוסחאהו הלבוהה ,ףיסאה ,החימצה ךלהמב חמצה ירבא לכב עוגפל םילולעו
םימוטפמיס ול םימרוג היניוורא יקדייח .בר ילכלכ קזנ לודיגל םימרוג םיקדייח
תמרוג םיטצימוטפרטסה תצובקו - הליבנו הרוחש לגר ,ךר ןובקיר - םינייפוא
תוליעפב םיבר םירקמב םיוולמ ד"אופת תועקפ לש םיכר תונובקר .ברג תולחמ
םיאנתל דואמ דימע ןורחאהו ,םוידירטסולקו סנומודואספ םיגוסהמ םיקדייח
דע הענמנ הצרא םתרידחש םיבושחו םיפסונ תולחמ-ימרוג םיעודי ןכ ומכ .םישק
תובייח ךכ םושמו ,יתעבטה ןובקירה תקלחמ תא ללוחמה קדייחה תמגודכ ,התע
הלחממ ןיטולחל תוישפוח ןתויה תא רשאמה יושירב תואבוימה העירזה-תועקפ
.וז
רמוחב - םרוקמש תולחמ-יללוחמ םיקדייחב חלאהל םילוכי ד"אופת יחמצ
םינש ךשמב ושמישש תועקרקמ .ינאגרוא לבזבו היקשהה ימב ,עקרקב יובירה
םג םיצופנ ד"אופת תודשב .םיבר תולחמ-יללוחמ ודדוב ד"אופת לודיגל תובר
םימרוגה ,הרובוטורק היניוורא יקדייח ידי-לע ללכ ךרדב םימרגנה ףונ תונובקר
םימ תורוקמב םג ואצמנ תולחמ ימרוג .םילועבגב ךר ןובקירו םילעל םישק םיקזנ
םג .סנומודואספו היניוורא ינימ - םהבש םיירקיעהו ,ץראב םיבר םיבושח
ומכ ,םיחמצב תולחמ-יללוחמ ליכהל לולע ,תודשב רזופמה ,לפוטמ-אל רקב-לבז
.דועו םיקומעה םיעקשה ברג
יוטיחה תוליעי םירקמה בורב ךא ,ןתעירז ינפל ןייוטיח תא בייחמ תועקפה חוליא
.תולחמ-ימרוגמ םיישפוח םהש לודיג יחטש םג םישרדנ ןכלו דבלב תיקלח איה
םיימיכ םירישכת תרדחה לע ןבורב תוססובמ תולבוקמה עקרקה יוטיח תוטיש
עקרקה תכיפהל םיזמר םימייק םלואו ,דימורב-ליתמו ןילמרופ ומכ .עקרקל
,לשמל ,דחא רישכתב ףוצר יתנש-בר שומיש בקע הלחמ-ימרוג תדדועמל
אוה ליעי ימיכ-אל לופיט .םיטצימוטפרטסב עגופ וניאש םוידוס-םאתמב
םיצימוטפרטס תדדועמכ הבשחנש ערק תעפונ וירחאש (יראלוס) שמש-יוטיח
.םתוא תאכדמה עקרקל םיינגותאפ

אובמ
יובירה רמוח תא .הנשה ישדוח לכב טעמכ לארשיב השענ המדא-יחופת לודיג
.ביבאה תנוע תארקל רקיעב ,הפוריא תוצראמ אוביי ידי-לע הנש ידמ םישדחמ
תורוקמל ינש רוד ןהש ,ימוקמ רוציימ תועקפ העירזל תושמשמ תונועה ראשב
רוציי ידי-לע יובירה רמוח שודיחל תורשפא תנמתסמ הנורחאב .םיאבוימה
.הדבעמב ,המקר תויברתמ רישי ןפואב העירז תועקפ
חמצה ירבא לכב עוגפל םילולע םהו ,ד"אופת לודיג תא םיוולמ םיבר םיעגפ
קזנ םיבסמה תולחמה ימרוג ןיב .ןוסחאהו הלבוהה ,ףיסאה ,החימצה ךלהמב
ינימ .רפסמ םינימ םע םינמנה םיקדייח לש הלודג הצובק תאצמנ בר ילכלכ
ןובקיר תועפותב םיברועמ ( Erwinia spp. ) היניוורא גוסה םע םינמנה םיקדייח
ינמיס תריציב םיברועמ ( Streptomyces spp. ) םיטציצוטפרטס ינימ .הליבנו
( Pseudomonas spp. ) םיטילוניטקפ סנומודואספ ינימ .תועקפב ויגוסל ברגה
םלועב .תועקפ ןובקירב םיברועמ ( Clostridium spp. ) תוידירטסולק ינימו
לשב התע דע הענמנ הצרא םתרידחש ,םיבושח תולחמ ימורג דוע םירכומ
.תרוקיבלו חמוצה תנגהל םיתורישה לש הכורבה םתוליעפ
םתוליעפ לשב ןוימטל דרוי תועקפה לובימ שילשמ רתוי יכ לבוקמ יברעמה םלועב
םיכר-םיחל תונובקר ןהב םיללוחמה םיקדייח לש
. ( 25 ,23 ,22 ,20 ,17 ,16 ,11 ,3 ,2 ,1 )

קבדימה תורוקמ :'א קרפ
ד"אופתב תולחמ יללוחמ םיקדייח לש םיינושאר קבדימ תורוקמ השיש םיעודי
:םה הלאו
;(העירזל תועקפ) יוביר רמוח
;הדשב עקרקה
;היקשה ימו םימשג ימ
;ויגוסל ינאגרוא לבז
;הדרפהו ןוימ תוכרעמו הזיראו דוביע ילכ ידי-לע תינאכמ הרבעה
.םיקרח ללוכ ,םייח-ילעבו םישנא - חטשל חטשמ םירבועה םירקבמ

םיקדייח ידי-לע תומרגנה תולחמל ינושאר רוקמכ יובירה רמוח .1
לש ירקיעה יובירה רמוחכ תושמשמ (העירזל םיאתמ יושיר ולביקש)תועקפה
יחמצב ותישארש יתנש-בר ךילהתב תורצוימ תועקפה .לארשי תנידמ ד"אופת
םיחתפתמ םש ,ןגומ תיבל םירבעומו הדבעמב המקר תויברתב םירצונה ןיערג
חמצ לכ לש תוינדפק תואירב תוקידבב םיוולמ הלא םיבלש .דוסי יחמצ םהמ
תולחמו ללכב תולחמ יללוחממ םייקנ דוסי יחמ תגשהל םינווכמ םיצמאמה .חמצו
ןויקינל תדחוימ השירד שי .טרפב םיקדייחו (םיסוריו) םיפיגנ ידי-לע תומרגנה
ףא ( ing rot ) יתעבטה ןובקירה תלחמ תא ללוחמה קדייחהמ תועקפה לש טלחומ
יובירל תושמשמ דוסיה יחמצמ תוקפומה תועקפ .ץראב הכ דע ןחבוא םרט אוהש
הלא םיבלשב .דוסיה יחמצמ לחה ,תורודה רפסמ יפל תונמוסמו הדש יאנתב
.חוליא יכילהת םילחו םינוש קבדימ תורוקמל תועקפה תופשחנ

היניוורא ינימ - ךר ןובקיר םימרוגה םיקדייח (א)
היניוורא :( Erwinia ) היניוורא ינימ ינש םע םינמנ ךרה ןובקירה יקדייח
קדייחב . ( E. chrysanthemi ) ימתנאזירכ היניווראו ( E. carotovora ) הרובוטרק
הרובוטורק - םינימ-תת ינש םירכומ ןושארה ןימהמ
. ( E. carotvora atroseptica ) הקיטפסורטאו ( E. caratovora carotovora )
םתוא תצבקמ וז הנוכתו םיקזח םייטילוניטקפ םימיזנא םישירפמ הלא םיקדייח
,םיביטאטלוקאפ םייבוראנא םה היניוורא יקדייח .תדרפנ תיטמטסיס הצובקל
םהל םיינייפוא .אמייק יפוג םירצוי םניאו ,םינוטוש ילעב םיילילש-םרג םיגתמ
.תימצע העונתו הססתה רשוכ
"םידוכל"כו (תעקפה ינפ לע) "םיישפוח"כ תעקפב םימקוממ היניוורא יקדייח
םיעבונ םתפיקתל םיינייפואה תולחמה ינימסת .(תויתשדעה לש ימינפה ןדצב)
,ךרה ןובקירה :םיירקיע השולש םהבו ,חמצב םייניטקפ םירמוח תסמהמ רקיעב
לש הריהמ תוטטומתהב תנייפואמ ךרה ןובקירה תלחמ .הליבנו הרוחשה לגרה
.םייניבה-תלמאל רוזאב םייוצמה םייטקפ םירמוח קוריפ בקע חמצה תמקר
ירבא לכ םיעגפנ הנממו ליעל ורכזנש םיקדייחה תשולש לכ םיברועמ וז העפותב
ןובקירבו לועבגה סיסב תרחשהב תנייפואמ ( black leg ) הרוחשה לגרה .תועקפה
ןימה-תת יקדייח רקיעב הלחמה תא םימרוג ץראב .עוגפה לועבגה לש
ינשו הרובוטורק ןימה-תתב ללכ ךרדב םיברועמ םה םלועב וליאו ,הקיטפסורטא
( wilting ) הליבנה .הרוחשה לגרה תעפותב םש םיברועמ דחי םג םינימה
רתוי רחואמ .םתבהצהו םילעה לש םימה חתמ ןדבא ידי-לע הליחתב תנייפואמ
וזו םהירצות וא םיקדייחה תורבטצהב תאטבתמ קדייחה תפיקת .חמצה לכ לבונ
ןימל תוינייפוא תוימטסיסהו העפותה .הצעה תכרעמ לש הדוקפת תקספהל תמרוג
.ימתנאזירכ
םוחתו םייוסמ יאקדנופל (םייפיצפס) םיידוחיי םניא ךרה ןובקירה יקדייח
תקידבב .הרוטארפמטל םתבוגתב דואמ םינוש םה תאז תמועל .בחר םהיאקדנופ
ןימה-תת קר תאז השוע צ"מ 15 - ב יכ אצמנ םהלש ןיטקפה קוריפ רשוכ
םג יקלח ןפוא בליעפו הרובוטורק ןימה-תת דואמ ליעפ צ"מ 26 - ב ,הקיטפסורטא
.ןיטקפ קרפל ימתנאזירכ 'א קר לגוסמ צ"מ 39 - ב וליאו ,ימתנאזירכ 'א
תעקפ אוה ,ץראה יאנתב ,הדשב וללה תולחמה יללוחמ תצפהל ירקיעה רוקמה
תא היקשהה ימ הארנכ םיציפמ הז בלשב .התוררופתה רחאל רקיעב ,םאה
תירוקמה םיקדייחה תייסולכוא יכ םג חכוה .הדשב םירחא םיחמצל םיקדייחה
תועקפש רחאמ .םינוש חמצ יקלחל הרבע העירזה תועקפ םע הדשל האבוהש
םידדמו תוטיש וחתופ ,היניוורא ינימ תצפהב ותובישחב ןושאר רוקמ ןה העירזה
:הלאה תוטישה תולבוקמ ץראב .חוליאה תדימ תכרעהל םינוש
;הלחמ ינמיס םילגמה םיחמצה זוחא תעיבקו תודש רקס תכירע (1
ןובקיר ידדועמ םיאנתב ןתרגדה ידי-לע תועקפ לש ןובקירה לאיצנטופ תעיבק (2
;(המיאתמ הרוטארפמטו ההובג תוחל)
תובשומ-תורצוי תודיחי לש םיכרעב ,תולחמה יללוחמ תויסולכוא לש תיתומכ הכרעה (3
.(םייביטקלס) םיינרירב םיעצמבו הרשעה יעצמב שומיש בגא ,הפילק םרגל תובשוחמה
ומרגי הלא תויסולכואש יוכיסהש ,יסחי ןפואב תואירב תווצא לע תועיבצמ הלא תודידמ
הלחמה תרמוח יובינל תוקייודמ יד תוטישה ןיא תאז תורמל ןטק אוה הדשב ןנובקרל
.תועוגנ תווצאמ תועקפ תעירזמ םרגיתש
ץראה יאנתב תועקפה לש ךר ןובקיר וא הרוחש לגר לש םינמיס תעפוה יכ אצמנ
ףלאמ םיהובג םיזוכירב העירזה תועקפב היניוורא יקדייח תוחכונב תינתומ
לש חוליאה תמר ןיב רישי רשק אצמנ ןכ ומכ .הפילק תמקיר םרגל םיקדייח
.תבה-תועקפ לש חוליאה תמרו הלחמה לאיצנטופ ןיבו םאה-תועקפ
תורוטארפמטה תעפשהב םינתשמ הייסולכואה יביכר ןיב םייתומכה םיסחיה
הרק הפוקתב תושענה ,ביבא תועירזב יכ םיארמ ונאצממ .הדשב תוביטרה תומרו
.ץיקה תארקל תורוטארפמטה תיילע םע .לודיגה ךשמב הלגתמ ,יסחי ןפואב
ןימהמ םיקדייחב הקיטפסורטא ןימה-תתמ םיקדייח תויסולכוא לש ףוליח
םייוסינה תודשל ועיגה הלא םיקדייח .הרובוטורק ןימה-תתמו ימתנאנזירכ
ד"אופת יחמצ לש החימצה ךלהמב .תאז תמועל .םאה-תועקפ יבג לע ,תבורעתב
לש תוטלתשה הנשי תיפרוחה תוררקתה םע .ךופה אוה בצמה ויתס תועירזמ
תומלעהו ,הרובוטורק ןימה-תת לש תובקע םע הקיטפסורטא ןימה-תתמ םיקדייח
שי ,תויסולכואה ףוליחב םירושקה ,הלא םיאצממל .ימתנאזירכ 'א קדייחה לש
םירוזאמ תועקפ אוצייו אביי יאשונב תוילכלכ תוטלחהל עגונה לכב הבר תובישח
.םינוש הביבס יאנת ילעב םהש

םיטיצימוטפרטס ינימ - ברגה תולחמל םימרוגה םיקדייח (ב)
ינימסת .תובר םינש הז תרכומ ( potato scab ) ד"אופת תועקפב ברגה תלחמ
( common scab ) חוטש - יוצמה ברגה תלחמ :םיגוס ינשל רוריבב םיקלחנ ברגה
תומרגנ הלא תולחמ . ( deep pitted scab ) םיקומעה םיעקשה ברג תלחמו -
םהש , ( Streptomyces spp. ) םיטצימוטפרטס לש תונוש תוצובק ידי-לע
"רוק"ה רטוק ךא ,היירטפ ריטפת הריכזמה תיטוח הרוצב םיחמוצה םיקדייח
,תוירטפל דוגינב .יבויח-םרג קדייח לשכ - ןפודה בכרהו ,דבלב ןורקימ 1 - כ אוה
קלחתהל הכישממה תיאמצע הדיחי אוה טצימוטפרטסה "רוק"ב את לכ
,שבוי - םישק םיאנתל דואמ םידימע םיטיצימוטפרטסה .דרפנב תוברתהלו
תועקפב םוקמל םוקממו הנועל הנועמ רובעל םילגוסמו - דועו םויח ,הנירק
הדשל םתעגה םעו ,עקרק ינכושכ םיעודי הלא םיקדייח .לכאמהו העירזה
ץראב םייוצמה םיטיצימוטפרטסה .תובר םינשל עקרקב םתייסולכוא תססבתמ
תרחא הצובק תמועל ,םייסיסב םיאנתב תוליעפ הפידעמה הצובקל םיכייש
ךרדב ,ןתלידג בגא תשחרתמ תועקפל הרידחה .תויצמוח תועקרקב קר תלעופה
עקרקה רשאכ םילעופ םניא יוצמה ברגה יללוחמ יכ עודי .תוישדעה ךרד - ללכ
.הדשה-לוביקל הבורקה העובק תוביטר תמרב לודיגה ןמז לכ ךשמב תרמשנ
לע ססבתמ ןוחבאהו ,םיטיצימוטפרטסה ינימ תא ןחבאל הבוט הטיש ןיא םויכ
םג םיעגופ ,חוטשה ,יוצמה ברגה יללוחמ .םהיאקדנופ םוחתו תינגותאפה םתנוכת
םיעגופ םיקומעה םיעקשה ברג יללוחמ ,םתמועל .הטטבבו תינונצב ,ןונצב ,קלסב
םילימרתה תללבי תלחמ תא םהב םימרוגו המדא-יזוגאב םג תושק
הסכתמה ,תעקפה הארמב העיגפה תאטבתמ תולחמה יתשב . ( peanut pod wart )
.לוביה תמרב העיגפ תרכומ אל .ילכלכה הכרע תדרוהבו םירעוכמ םיעצפב

סנומודואספו םוידירטסולק ינימ - תועקפ ןובקיר םימרוגה םיקדייח (ג)
תצרמנ תוליעפב ,םיבר םירקמב ,םיוולמ ד"אופת תועקפ לש םיחלה תונובקירה
גווסל לבוקמ .דנומודואספו םוידירטסולק םיגוסה םע םינמנה םיקדייח לש
.בר ילוגסה םכרע םיטעמ-אל םירקמבש תורמל ,םיינשימכ הלא םיקדייח
תיטילוניטקפה םתוליעפו םיטלחומ םייבוראנא םיקדייח םה םוידירטסולק
.דואמ ךומנ םתברקב ןצמחה ץחל םהבש םירקמב יוטיב ידיל האב תרחאהו
.םישק םיאנתל דואמ םידימעה )תורופס) אמייק יגבנ םירצוי הלא םיקדייח
תורצוויה לשב םרגנה ער חירב הוולמ תוידירטסולק תוברועמ ובש ןובקיר
.יקבדו גימצ לזונ תריציב הוולמ המקרה קוריפ .תוינמוש תוצמוח לש םירטסא
וא היניוורא תמועל ,לבגומ יטילוניטקפ רשוכ יעלב םיקדייח םה סנומודאספ
.ןובקירה יללוחמל תוולתהל םיטונ םהו דואמ ריהמ םייוביר בצק .םוידירטסולק
תורמל ,ךומנ ןצמחה ץחל םהבש םיאנתב םג חתפתהל םילוכי הלא םיניממ המכ
לעב ןטק גתמ - ילילש-םרג קדייח אוה סנומודואספה .םייבוראנא םה ןיאש
םהיתושירדו הריהמ םתעונת .אתה לש דחא בטוקב םיזכורמה םינוטוש
לש תנווגמ היסולכוא תועקפה ינפ לע אצמית ללכ ךרדב .תועונצ תויתנוזתה
קדייחה רכומ הלא םיקדייח דבלמ .סנומודואספו הידירטסולק יקדייח
. (ןלהל) תינייפוא הליבנ תלחמ םרוגה Pseudomonas solanacearum

ןתרבדהו תויקדייח ףונ תולחמ .2
יקדייח ידי-לע ללכ ךרדב םימרגנה ףונ תונובקיר םיצופנ ד"אופת תודשב
בטיה חתפתמ הז קדייח .הרובוטורק לש ןימ-תת ,הרובוטורק היניוורא
ךר ןובקיר ןכו םילעב םישק םיקזנ םרוג ,צ"מ 25 - ל תובורק תורוטארפמטב
ףונה לש תמדקומ התומת בקע םילובי ןדבואב ןה אטבתמ קזנה .םילועבגב
םיפטשנה םיקדייחה ידי-לע תבה-תועקפ חוליאב ןהו ,םיעמטומה תריבצ תקספהו
לש ומוקימל ליכ אצמנ .עקרקה לא םירדחומו היקשהה ימ םע וא םימשגה םע
לודיג יחטשב רתוי הצופנ הלחמה .העיגפה תדימ לע הרישי העפשה שי חטשה
וז העפות .תובר תוביטר תועשב םינייפואמה םיינופצ תונורדמב וא ,םיכומנ
עונל תנמ לע ףונה ינפ לע םיישפוח םימל םיקוקז םיקדייחהו תויה תשחרתמ
.תומקרל םתועצמאב רודחלו
תנטקהב םיליעי סוסירב םינתינה תשוחנ ירישכתב העינמ ילופיט יכ אצמנ דוע
תמר תא םיריבגמ םא םג היניוורא יקזנ תא ןיטקהל רשפא .םיגוסה ינשמ םיקזנה
רשקנ ןדיסה .ןדיסה תקנחב ןושיד ידי-לע - לשמל ,חמצב (Ca++) ןדיסה ינוי
התרוצב הרוחשה לגרה תעפותל .יטאמיזנאה וקוריפ תא בכעמו ןיטקפל
םיעוגפה םיחמצה רועיש םא .םאה-תועקפ תועיגנל קודה רשק שי תיעקרק-לעה
רחאל םיערזל-תודשב םיבוקרה םיחמצה תא רעבל ץלמומ , 5% לע הלוע וניא
תנגהל םיתורשה) תכמסומה תושרה לש חקפהמ רועיבה עוציבל רושיא תלבק
םייעקרקה ויקלח לכ לע ,חמצה קוליס ידי-לע השעיי רועיבה .(תרוקיבלו חמוצה
.וז הלחמ דגנ לופיט לבוקמ אל םיירחסמה תודשב .הדשהמ ,םייעקרק-תתהו
אל םירחאו םוראצאנאלוס 'פ ,ימתנאזירכ 'א םיללוחמש תויקדייח הליבנ תולחמ
רמוחב שומיש :ומכ העינמל ודעונ הלא םיקדייחב םילופיטה .ץראב וססבתה
המכב יכ ןייצל שי .עקרק יוטיחו םילודיג רוזחמ ,תולחמ-יללוחממ ררחושמ יוביר
.תוירטיפבו םיקדייחב תועיגנ ןיב םייטסיגרניס ןילמוג-יסחי וחכוה םירקמ
.םויראזופו היניוורא תאו תררודו היניוורא םיפורצה תא ריכזנ המגודכ

חוליאל םיפסונ םימרוג .3
הפוקתב .בר ןמז הב תוהושו עקרקה ךותב תוחתפתמ ד"אופת תועקפ יכ רוכזל שי
םג אשנ תועקפה תווהמ תאז דבלמ .םיבר םימרוג ידי-לע חוליאל תופושח ןה וז
תא םילצנמ ךא ד"אופת םיפקות םניאש הלאכ םהבו ,םירחא תולחמ-ימרוגל
.הקלחל הקלחמ רבעמ ךרוצל תועקפה

חוליא רוקמכ עקרק (א)
ךשמב ושמישש תועקרק תקידבב .עקרקה אוה שדחה ערזמה חוליאל בושח רוקמ
תא .םיבר תולחמ ימרוג ןהמ דדובל רשפאש אצמנ ד"אופת לודיגל תובר םינש
:הלאה תורדגהה יפ-לע גווסל רשפא עקרב םייוצמה םיקדייחה
םינש ךשמל עבק ןכשמ םהל תשמשמ עקרקהש םיקדייח - ( soilborne ) עקרק ינכוש
;תובר
הב דרשיהל םרשוכ ךא ,עקרקל ועיגהש םיקדייח - ( soil invaders ) עקרקב םיהוש
;םירצק םינמזל לבגומ
םניאו יארקאב עקרקה לע ותחנש םיקדייח - ( soil contaminants ) עקרק ימהזמ
.םידרוש
ברג תאו ליגרה ברגה תא םימרוגה םיקדייחה םיכייש עקרקה-ינכוש תצובקל
הדשב םידרוש הלא תוצובק יתשמ םיטצימוטפרטס יכ אצמנ .םיקומעה םיעקשה
תא םג תונמל רשפא עקרקה-ינכוש םע .ד"אופת לודיג אלב םג ,םינש רשעמ רתוי
לע אצמנ וניא ,עודיה לככ ,רשא ( P. solanacearum ) םוחה ןובקירה םרוג
,ימתנאזירכ היניוורא קדייחה :המע םינמנ ןכ ומכ .ץראב םילדגה המדא-יחופת
, ( Agrobacterium spp. ) םוירטקאבורגה קדייחה ;ךר ןובקירלו הליבנל םרוגה
,"תורעש"לו תרקובמ יתלב םישרוש תחימצל וא םיצפע תוחתפתהל םרוגה
.םיחלה תונובקרב םיברועמה סנומודואספו סוליצב ינימו ,םוידירטסולק יקדייח
היניוורא יקדייח תא ץראב אצמנ עקרקב םיהושה םיקדייחה ןיב
יתעבטה ןובקירה ללוחמ תא - םלועבו ( E. carotovora )
םילולע וז הצובק םע םינמנה םיקדיחחה . ( Corynebacterium sepedomucum )
,םיילכלכ םיקזנ םורגלו חתפתמה חמצה ירבאל רובעל ,העירזה תועקפ תא חלאל
,תבה-תועקפ תא םג םיחלאמ הלא םיקדייח .וכרד יפ לע הלחמ-ללוחמ לכ
.אבה רודב םיפסונ תודש םהזל םילולעו ןוסחאבו הלבוהב םיקזנ םיללוחמ
הדשה תמדאב תולחמה-יללוחמ לש םתוחכונ תא ןחבאל רשפא םירקמה בורב
הדשב תועיגנה תומר תא תופמל תישעמ תורשפא ןיא ךא ,םתומכ תא עובקל ףאו
םיאשונב בר עדי ןיידע רסח יכ שיגדהל שי .עקרק תומיגד ידי-לע
קבדימה לש תירעזמה תומכה יהמ אוצמל בושח דחוימב .םייגולוימדיפאה
איה הלא םיעגנב םחליהל ךרדה יכ קפס ןיא .לוביל ילכלכ קזנ תמרוגה ינושארה
.הרבדהו - ןוחבא-תודבעמ ,חוקיפ ,םיערז-תרוקיב יתורש - העינמ לש בוליש
ינקתמ .עקרקה יוטיחו ןייוטיח ,תועקפה לש ינוציח יוקינ וללכי הרבדהה תולועפ
תרבדהב םתוליעי ךא ,תקלע יליפטה חמצה תקחרהל םיליעי ואצמנ הפיטש
.קפסב תלטומ םיקדייח

היקשה ימו םימשג ימו (ב)
,םיחמצב תולחמ-יללוחמ לש הצפהבו העסהב בושח םרוג תויהל םילולע םימ
.םירקמ המכב םימב תוברתהל םג םילגוסמ תולחמה ימרוג .םיקדייח תוברל
,ץראב םיבושח םימ תורוקמ הברהב ואצמנ ד"אופתל תולחמ םימרוגה םיקדייח
בגנב ,וכרד ףוסב ומדנש יפכ) ןדבשה ימב ,יצרא הליבומה ימב ,תרנכה ימב ומכ
ןוגכ ,םיחותפ םימ ירגאמ ימב ,ןאש-תיבב תוחותפ היקשה תולעת ימב ,)יברעמה
ויה םימב ואצמנ ד"אופתב תולחמל םיירקיעה םימרוגה .דועו ןלוג-םורמ רגאמ
קיפסמ םיליכמ םימה יכ חכוה הדבעמ ייוסינב .סנומודואספ ינימו היניוורא ינימ
תומר .םימב םיברתמ ןכא הלא יכו ,םיקדייחה תוברתהב הכימתל ןוזמ ירמוח
הלחמ ליחתהל תנמ לע הקיפסמ המרה םיתיעלו ,הנשה ךשמב תונתשמ חוליאה
ירוקמה חוליאה רשאכ םג יכ וארה םירקובמ םייוסינ .םימה ועיגה וילאש הדשב
האולחתל םורגל לוכי אוה ,)היקשה ימ ל"מ 10 לכל דחא היניוורא קדייח) לק
.תוריעז תופיט לש ףחרב וליפאו הרישי הייקשהב םא ,המדא-יחופתב
םילופיטה .תולחמה-יללוחמ תצפה תא עונמלו היקשהה ימב לפטל רשפא
- םיילקיזיפו ,'וכו ןוזוא תרזעב ןוצמח ,רולכ תפסוה ןוגכ - םיימיכ םה םילבוקמה
יתכלממ ףוג לארשי תנידמב םויה ןיא ,ונרעצל . UV - ב הנרקהו ןוניס ןוגכ
םלועב .םיחמצה תואיר בלש תוארה תדוקנמ היקשהה ימ תניחבל יארחאה
םתצפהל רוקמכ םיגלש ימ וא םימשג ימ לע םיעיבצמה םיב ר םיחוויד ומסרופ
ונלצא האצמנ אל ץראב םשגה ימי טועימ תמחמ .היניוורא יקדייח לש תינושארה
.הז ירשפא רוקמל תובישח

ינאגרוא לבז (ג)
.םיחמצ ירייש םהבו ,ןוזמ תויראשו םייח-ילע בלש תושרפה ליכמ ינאגרוא לבז
אוהש יפכ תודשב רזופמ םקלח :םילבז יגוס המכ םילבוקמ תילארשיה תואלקחב
ןיכהל גוהנ םירחא םירקמבו ,(רקב-לבז ,דפר םע תופוע-לבז וא תופוע-לבז ,ןוגכ)
השיבכב תורצוימה לבז תויתפוכ אוה ףסונ גוס .תרקובמ הסיסתל לבז תומירע
.תודשל םיצפומ תויהלו לבזב אצמיהל םילולע םיחמצ תולחמ ימרוג יכ עודי .המח
תא עגפ אלב םירבוע םיקומעה-םיעקשה-ברג יללוחמ םיקדייח יכ וארה ונאצממ
רוקמ םיווהמו תוססותמ-אל לבז תומרעב םייוצמ ,הרג-ילעמ לש לוכיעה תכרעמ
םירטמ השולשכ ,הבר איה תרזופמה לבזה תומכש רחאמ .תודש חוליאל ינושאר
קר) יסחי ןפואב ןטק קבדימה רשאכ םג יתועמשמ חוליא םרגנ ,םנודל םיבקועמ
תא הריבדמ הכלהכ תעצובמה הססתה .(לבז םרגל תובשומ-תורצוי תודיחי 100
הלא תולחמ-יללוחמ .יוליגה ףסל תחתמ לא חוליאה תא הניטקמו תויסולכואה
דופירל המדא-יזוגא תופילקב ושמתשה םהבש םירקמב ,תופוע-לבזב םג ואצמנ
תוברל ,שומישב םייוצמה םילבז ינימל יארקאב תושענה תוקידב .תורצחה
גהונה .דועו סנומודואבפ ,היניוורא לש תויסולכוא םעפ ידמ תוארמ ,לבז תויתפוכ
תא הריבדמ המחה השיבכהש החנהב ,ףירח עקרק יוטיח רחאל לבז תיתפוכ רזפל
םיקדייח לש יסחי ןפואב הנטק היסולכוא םגו תויה דואמ ןכוסמ וניה ,םיקדייחה
.הלא םיאנתב השק היעב איה

הדרפהו ןוימ תוכרעמו הזיראו דוביע ילכ (ד)
תועקפה תא חלאלו תודש ןיבו תונוע ןיב רובעל םילולע תולחמ-יללוחמ םיקדייח
תויראשו המדא תויראש םיאשונה םייאלקח דוביע ילכ "תרזע"ב עקרקה תאו
ל קוב לופיטהש תורמל ,הז קבדימ רוקממ םימלעתמ םירקמה בורב .םיחמצ
.תולחמה-יללוחמ תא קלסל םימב הפיטש הקיפסמ ללכ ךרדב .יסחי ןפואב
תפיטש תכרעמ םגו ,הדרפההו ןוימה תוכרעמ ןה יוקינל רתוי תושק תודיחי
ןוימה ךרעמב תועסומה תודדוב תובוקר תועקפש רוכזל שי .םויכ הגוהנה תועקפה
תועקפל םירבעומה םיקדייח ינוילימ ןכרדב תורזפמ ,הפיטשה ילכימל תועיגמ וא
דרפנב תחלואמ תרצות לש המרזה לע לכ םדוק דיפקהל שיש ןאכמ .תורחאה
תחלואמה תרצותה תמרזה ידי-לע תירשפא וז הדרפה .הבוט תוכיאב תרצותמ
תפיטש לע דיפקהל שי תימויה הדובעה םותב .תופיטשה ינפל ,הדובעה םוי ףוסב
יכ רתויב תנכוסמ חוליא תדוקנ הווהמ תועקפה תפיטש .ויוטיחו ךרעמה
םירדוחו םימב תוריהמב םירזפתמ ,ךרה ןובקירה יקדייח דחוימבו ,םיקדייח
תוריהמב תועקפה תא שבייל בושח ןכ לע .םייפוקסורקימל וליפאו ,םיעצפה לכל
ומייסש תועקפב לפטל הרטמב םייוסינ םישענ הנורחאב !יוטיחה םותב תיברמה
תרבדה ךרוצל םינצמחמ םירישכת הפיטשה ימל ףיסוהלו הפיטשה בלש תא
.תועקפה לש ףדמה ייח תכראהו םיקדייחה

םייח-יעלבו םישנא - םירקבמ (ה)
םירוקיב םידדועמ תוושהלו ןקתל ,דומלל ןוצרהו תמדקתמה תיאלקחה הכרדהה
,םיידיה תועצמאב תודשה ןיב הלחמ-יללוחמ תרבעהל בר יוכיס שי .תודשב
ידי-לע תומרגנה תולחמ לש הרקמב .בכרה ילכ יגימצו םילענה דחוימבו םידגבה
םייחה-ילעב לע הטילש ונל ןיא .דואמ יתועמשמ תויהל הז ןוכיס לוכי םיקדייח
םיכשמנה םיבובז ןוגכ ,עוגנה םוקמל אקווד םימעפל םיכשמנה םיקרחהו
יעצמא .הבושחו תירשפא איה םיישונאה םירקבמה לע הדפקה ךא ,ךר ןובקירל
ירישכתב בכרה ילגלגו תוילוסה תליבט אוה וזכ תישונא הרבעה תעינמל טושפ
ענמיו םייח-ילעב לש הכישמ ןיטקי תובוקר תועגפ לש תומירע קוליס .יוטיח
תודשל ךרוצל אלש סנכיהלמ ענמיהל םג ךירצו רשפא .הדשל םיקדייח תרבעה
.םיערז לודיגל םישמשמה

תולחמ-יללוחמ לש היסולכואה תומר לע לודיג ירוזחמו םידוביע תעפשה .4
תומצועו הרוטארפמטה .הנשה תונוע לעב ד"אופת לדגל רשפא ץראה יאנתב
.ןזה תונוכתל םאתהב ,םירצק ןמז-יכשמב לובי רובצל לודיגל תורשפאמ הנירקה
ד"אופת לדגל בר יותיפ שי ןכלו לודיג ימי 100 - כ חראל םיפסאנ םיריכב םינז
לע העפשה שי םידוביעלו םילודיגה רוזחמלו תויה .הדש ותואב הנשב םיימעפ
ףוצפיצ יכ רוכזל שי ,עקרקב םינכושהו םיהוזה תולחמה-יללוחמ תויסולכוא
.עקרקב ותייסולכוא תא םיצעמ תולחמ-ללוחמ ותואל םישיגר םהש םילודיג

היניוורא ינימ (א)
גוסהמ םיקדייחב חוליאה ,ץראב ססבתה אלש ,ימתנאזירכ 'א קדייחה איצוהל
- לשמל ,תולחמ-יללוחמ ידי-לע םיפקתנה םילודיג ךלהמב שחרתמ היניוורא
םיישפוחה םיקדייחה תייסולכוא יכ אצמנ .דועו ,תינונצ ,הטטב ,רזג ,ד"אופת
ףסל תחתמ לא המדאה תושבייתה רחאל רצק ןמז-קרפ ךותב תתחופ עקרקב
.םיריישה לש אלמה םקוריפל דע םיקדייחה ודרשי םיחמצ ירייש ךותב .יוליגה
ןמזו םימיאתמ םיאנת ןתמ אלבו עקרקה שוביי אלב םישענה םיבקוע םילודיג
םרוקמש היניוורא יקדייח ידי-לע חלאתהל םילולע םיחמצה ירייש קוריפל
.היניוורא יקדייח לש םתודרשיה לע תערכמ העפשה עיפשמ הדשה דוביע .עקרקב
.םיקדייחה לש תודרשיהה תפוקת תא ךיראי תתשמב דוביע יכ ,לשמל ,אצמנ

םיטצימוטפרטס (ב)
ירוזחמ .תובר םינש ךשמב הדשה עקרקב םידרוש הלא םייסאלק עקרק-ינכוש
ןוגכ ,"םישיגר" םילודיג לש בר רפסממ ובכרוהש םילודיג
תומרל לע תודשה חוליא תא םינומ תורשעב וריבגה ,תינונצ-המדא-יזוגא-ד"אופת
תא דואמ ןתמל רשפאש וארה םירקחמ יאצממ .דוע ליעי וניא עקרק יוטיח ןהבש
תענצומה היוס ובליש וא ,הטיח-שק בוליש ידי-לע םיטצימוטפרטסה לש םתוליעת
הרולפורקימ תוברתה דדועמ הז ךילהש ןכתיי .םילודיגה רוזחמב ,קורי-לבזכ
האצמנ הילגנאב ושעש רקחמ תודובעב .תולחמ-יללוחמל תיטסינוגאטנא איהש
יללוחמל םיטסינוגאטנא ויהש סוליצב תצובקמ םיקדייח לש תצאומ תוחתפתה
.ליגר ברג
דדועל וא אכדל הרשוכל סחיב עקרקה תנוכת לש דועית ליחתמ תונורחאה םינשב
עקרק יגוסו םירוזא תוהזל רשפא יצרא הדימ-הנקב .ל"נה תולחמה-יללוחמ תא
לש םילימרתה תללבי וא ד"אופת לש םיעקשה-ברג תלחמ ללכ ןיא םהבש
הבשחנש עקרק תכפוה .יקלח וא אלמ ,שמש יוטיח רחאל יכ אצמנ .המדא-יזוגא
םיטצימוטפרטסה תא תאכדמה עקרקל םיינגותאפ םיטצימוטפרטס תדדעומכ
לודיגב הלחמה תמר תתחפה תא חיכוהל רשפא םייתנוע-בר הדש ייוסינב .וללה
םיינלטק םניא שמשה-יוטיחב םירצונה םוחה יאנת ונל עודי .תונוע רפסמל שיגר
הרולפורקימה תייסולכואב םייונישל הרושק בוכיעה תעפות .הלחמה-ללוחמל
לע םיזמר םג םנשי ,תאז תמועל .םיחמצה לש הריפסוזירה רוזאב וא עקרקב
,רישכת ותואב ףוצר יתנש-בר שומיש בקע הלחמ-ימרוג תדדועמה עקרק תריצי
,תודוטמנ ןוגכ ,םיעגפ תרבדהל םוידוס םאתמ רישכתב בר שומישב - לשמל
הצובקהמ םיטצימוטפרטס ללוכ וניא ותוליעפ םוחת רשאכ ,םויתיפו תררוד
.םיחמצב תולחמ תללוחמה

הרבדה תוטיש :'ב קרפ
תועקפ יוטיח .1
תולחמ-ימרוג תעינמלו העירזה-תועקפ לש ןתואירב תחטבהל בושח יעצמא
וראות תונושארה יוטיחה תוטיש .םינוש םירישכתב ןייוטיח אוה ןבג לע םיאשינה
םיעגפה ימרוג לכ תא לוטקל "תילאדיא" יוטיח תטיש .האמה תליחתב רבכ
הניא וזכ תירחסמ תילאדיא הטיש ,לזמה עורל .הכותבו תעקפה לע םיאצמנה
הביסה .יוצרה ןוויכב תיבטימה הרשפה ןה תומייקה יוטיחה תוטישו ,תמייק
םיקדייחהש הדבועהמ תעבונ תחלצומ יוטיח תטיש רדעהל תירקיעה
םעש תבכשב םינגומ םה םש ,תויתשדעה ךותב םג םינכוש תולחמה-ימרוג
תורוניצב םג םיאצמנ םינוש תולחמ-ימרוג .יוטיחה ירישכת תרידח תא תמסוחה
ינימ) תומקרב קומע וא )םוראיצנלוס סנומודואספ ,תררוד :לשמל) הלבוהה
םיינוציחה םילופיטה .(ןושמיכ ,שביה ןובקירה תא םימרוגה םויראיזופ
ךותב םינכושה םימרוגה תא ריבדהל םילגוסמ םניא יוטיחה ךרוצל םילבוקמה
.תומקרה
ךותב םינכושה םיקדייח ריבדהל הרטמה םלועב וסונ תונוש םושיי תוטיש
ץחל-תת תריצי לע תוססובמ הלא תוטיש .םינוש יוטיח ירמוח תרזעב תויתשדעה
יסיכ" תא תיחפהל ידכ ,יוטיחה תסימתב ןתליבט ינפל שממ ,תועקפה ביבס
תואצות תורמל ,תיאלקחה היישעב תשמשמ אל וז הטיש .תויתשדעבש "ריוואה
לופיטב הרושקה תינכטה הלבגמה ללגב םג ,הדבעמ ייוסינב ולבקתנש תוחלצומ
תוליעי ןהש יוטיח תוטיש .הרצק הפוקת ךותב ,ץחל יאתב תועקפ תונוט יפלאב
תומיאתמ ןניא ,אמאג ינרקב וא x ינרקב הנרקה ומכ ,תעקפב םיעגנ דגנ דואמ
הטיבנ תעינמל םינוש תומוקמב תושמשמו ,םיערזל תדעוימה תרצותב שומישל
- תרחא תילקיזיפ יוטיח תטיש .לכאמלו םיערזל תודעוימה תועקפ לש ןובקירו
תושק תוינכט תולבגמ ךא ,םינזהמ המכל המיאתמ האצמנ - םימח םימב הליבט
.תוירחסמ תויומכב יתועמשמ לופיט תוענומ תוקיפסבו היגרנאב ,קוידב תוכורכה
,הליבט - ןוגכ ,תונוש תויגולונכטב תועצבתמ תוימיכה יוטיחה תוטיש
תטישב .זגב םילופיטו קוביא ,לופרע ,םינטק םיחפנב םיסוסיר ,הריגנ-סוסיר
רמוחו ,עודי זוכירב הסימתב תועקפה תובטרומ ,לודג חפנ יסוסירב םגו ,הליבטה
תוששח ולעוה .הפילקה לשו ולש תוימיכה תונוכתל םאתהב ןהילע דרוש הרבדהה
יוטיח ירתאב ושענש םירקחמ ךא ,הליבטה תסימתב םיקדייח רבעמ יבגל םינוש
תטיש לש תירקיעה תערגמה .השעמל תמייק הניא וז היעבש וחיכוה ץראב םינוש
,"םייניע" תובירצו תועקפה ינפ לע רישכתה לש הדיחא-אל הקולח איה וז םושיי
ןיא הליבטה תטישב .העירזהו יוטיחה ידעומ ןיב הכורא הנתמה תובייחמה
תויעב תורצונ ןכ ומכ .תויתשדעה ךותב םיקדייחה לש תיתועמשמ הליטק
,יוטיח תסימת התוא ךותב ףסונ יחמצ רמוח לש תורזוחה תוליבטהמ האצותכ
תעפשהמ האצותכ ליעפה רמוחה לש העיקשו החיפס ,לורטנ לש הנכס ,לשמל
הפילקהמ ינאגרוא רמוח ידירשו ,לכימב תרבטצמו תועקפה םע העיגמה המדאה
הליבט עוציב תעב יכ אצמנ דוע .רישכתהמ קלח חופסל םילולעה עקרקהמו
תוקבאהש ןוויכמ הסימתה לש ךשמתמ לוליד שחרתהל לולע הבוטר הקבאב
.םימל רשאמ רתוי בוט לפוטמה יחמצה רמוחל תודמצנ
ןנע ךרד תועקפה תרבעה לע ןלוכ תוססובמ םינטק םיחפנב סוסירה תוטיש
תושבי תוראשנ תועקפהש הדבועה תפתושמ ןלוכלש תונוש תויגולונכטב ,סיסרת
תייסולכוא לש תיקלח הליטק םג האצמנ הלא תויגולונכטב .לופיטה םותב
הטיש תנחבנ הלא םימיב .םיאתמ רישכתב ושמתשה רשאכ תויתשדעב םיקדייחה
.םויכ םילבוקמה םינזבו ,רבעב םיחיטבמ ואצמנש םירישכתב וז
םירישכתב דויאו לופרע ילופיט יכ אצמנ םלועבו ץראב ושענש םינוש םייוסינב
תוענומה תובושח תולבגמ יתש הלא תוטישל .הבוט הרבדה בינהל םילוכי םינוש
,תרייתשמ תוליעפ טעמכ ןיא הלא םילופיטל יכ איה תחאה :ןהב בחרנ שומיש
שומיש םיבייחמ הלא תויגולונכטב םילופיטה - הביבסל קזנב הכורכ הינשהו
תא עונמל ידכ ,לורטנלו ןוניסל תודחוימ תוכרעמ חותיפו םימוטא לופיט יאתב
הטיש ,קוביאה איה ,םלועהמ תמלענו תכלוהה ,תרחא היגולנוכט .הביבסה םוהיז
רבכ יוקל לוזיפה .לוברע תאב תועקפב הרבדהה רמוח תקבא תא םיבברעמ הבש
םג .תועקפהמ הקבאה לש העיקשו הדרפה הלח ךשוממ ןוסחא ךשמבו ,הליחתב
םילולעה הקבאה יקיקלח ףחר לשב ליעפמלו הביבסל הנכס הווהמ הקבאה
.המישנה תכרעמל רודחל
לש תושק תויעבב תונורחאה םינשב לקתנ המדא-יחופת לש העירזה תועקפ יוטיח
בורב ,הז ךרוצל ושמתשה 50 - ה תונש ףוסל דע .םימיאתמ םירישכת רדעה
םיעגנה בור תא תקפסמ הדימב וריבדה הלאו תיפסכ ירישכתב ,םלועה תוצרא
םלועה תוצראב שומישל ורסאנ וללה םירישכתה םלואו .םילדגמה תא ודירטהש
הסימת לש תולודג תויומכ (?ןאל) קיחרהל ךרוצה ללגבו םתופידנ לשב יברעמה
רחאמ םיבר םיישק םרוג הז רוסיא .אהטצמו רייתשמה ,ליער רמוח הליכמה
הלועפ-בחר רישכת (יושירה יכילהת רבע םרט תוחפל וא) םויה דע אצמנ אלש
קושה תוצרא תוברל ,םלועה תוצרא בורב .וללה םירישכתה םוקמ תא אלמיש
,ץראב ביבאה תעירזל תושמשמה תועקפה בור תא םיאביימ ןהמש ףתושמה
תונובקר תעינמל רקיעב תדעוימ וז הלועפ .תוירטפ-ילטוקב תועקפב םילפטמ
לש רבעמ עונמל ידכ תצקמבו ,(שביה ןובקירה תלחמ ,לשמל) ןוסחיאב תועיגפו
תוברב .הינוטקוזיר ומכ ,הפילקה לע תונכושה תוירטפ ידי-לע תומרגנה תולחמ
תוחפל גישהל ידכ םיימטסיס תוירטפ-ילטוקב שמתשהל םילדתשמ תוצראהמ
.תומקרה ךותב תואצמנה תוירטפ לש תיקלח הליטק
תעקפה תא םיאטחמ םניא לארשיל תואבוימה תועקפל םינתינה םילופיטה
תולחמ ימרוג ומכ םיטצימוטפטס ינפמ אל ףאו ,ליעל וטרופש םינושה םיקדייחהמ
,קדצבו ,הז אשונל הבר תובישח םידחיימ לארשיב חמוצה תנגה תויושר .ברגה
ירישכתב שומישה ןיידע רתומ היפ-לעש ,יוטיחה תנקת לארשיב הנקות ןכ לעו
ףסונ רישכת רשוא 1993 תנשב. (1997 ףוס דע) הז ךרוצל קרו ךא - תיפסכה
המודב ,ןרולכל םג .יללכ יוטיחל םיאתמה ,ןרולכה ,ד"אופת תועקפ יוטיחל
תוולל ךרוצה יבגל תוריהב יא ןיידע שי .תרייתשמ תוליעפ ןיא ,דויאה ירישכתל
ומשוייש םיפסונ םילופיטב םירייתשמ-אל םירישכתב ולפוטש תועקפ
ןזה רקיעבו ,ץראב שומישב םילבוקמה םינהמ קלח יכ אצמנ .העירה-םלתל
שומישה תורשפא .תומח תונועב העירזב רקיעב ,הז רישכתמ םיעגפנ ,הלוקינ
ךשמב הנש ידמ םימרגנ ,רומאכ :ףסונ בחרנ רכ תחתופ םירייתשמ-אל םירישכתב
םילופיט .לכאמ-תועקפ לש תונובקרמ האצותכ םידספהו םישק םיקזנ ןוסחאה
םילוכי ,הפיטשה ךילהתב םינתינה (לשמל ,ןרולכב) םירייתשמ-אל םירישכתב
.ןוסחאב תורייתשהה רשוכ תא רפשלו ןובקיר הימרוג תייסולכוא תא ןיטקהל
ולא תוקידב .הדבעמ תוקידבב הוולמ תויהל תבייח רחביתש יוטיח תטיש לכ
השעיי בקעמה .אטחמה רישכתה לש תוליעפהו ןונימה רחא ףיצר בקעמ תוללוכ
ימגד תאצוה ידי-לע ,יוטיחה ביט תקידבו תוימיכ תוזילאנא וא יח-ןחבמ תוטישב
לע תויחרכה הלא תוקידב .הדבעמב תורחבנ תויסולכוא תקידבל תולפטמ תועקפ
.תולחמ ימרוג לש םתצפה עונמל תנמ

עקרק ייוטיח .2
לודיג יחטש םג ,יקנ יוביר רמוח דבלמ ,םישרדנ םיחמצה תואירב תחטבהל
תולחמ-ימרוג םיקדייח שי ,('א2 ףיעסב האר) רומאכ .תולחמ ימרוגמ םיישפוח
וז הניחבמ םיטלוב .עקרקב בוט תורמתשה רשוכ ילעב םהש ד"אופתב
םינתינה םילופיט םה עקרק ייוטיח .ברגה תולחמ תא םימרוגה םיטצימוטפרטסה
יוטיחה .שיגר לודיג לכ תעירז ינפל ,םלועבו ץראב ,םיבר תומוקמב רידס ןפואב
ךלהמב תולגתהל םילולעה תולחמ יקזנ ינפמ "חוטיב"כ ,הז הרקמב ,שמשמ
,הדשב תילחתהה תועיגנה תעיבקל עקרק תוקידב עצבל רשפא םירקמב .לודיגה
ףסהמ ההובג תילחתהה תועיגנה תמר םהבש םירקמב הרבדה ילופיט תתלו
קזנה הל רבעמש הדוקנה אוה ,"הלועפ ףס" הנוכמה ,הז ףס .םייוסינב עבקנש
לבוקמ .תשרדנה הרבדהה תולעמ לודג הדדמנש תועיגנהמ האצותכ יופצה ילכלכה
הלועפ יפס יפל לופיטה יכ ,ףונ יעגנ תרבדהב םיבר םירקמב חכוה םגו ,חינהל
תריפסו עקרב המיגדה תוטישב ,ףונה יעגנ תמועל .תילכלכה הניחבהמ יאדכ
.הלועפ יפסל עיגהל רתוי השק תויסולכואה
חווט-תובחר ןהש הרבדהה תוטיש ןיב רוחבל שי ,הרבדה לופיט עצבל טלחוהשמ
ודעונש חווט-תורצ הרבדה תוטיש ןיבו תונושו תובר תויסולכוא תולטוקו
חווטה-ירצ םירמוחהמ דחא ךא .תלפוטמה עקרקב רתואש ידוחיי עגפ תרבדהל
רבעב .םיקדייח ידי-לע תומרגנה תולחמ דגנ לעופ וניא ץראב שומישל םיצלמומה
םיזוכירה ךא ,יוצמה ברגה תלחמ דגנ PCNB ירישכת םשייל םייוסינ ושענ
.תבה תועקפל םיענ-אל חיר ונקהש דע םיהובג הכ ויה תיתועמשמ הרבדה ומרגש
יוטיחו הרבדה ירמוחב םילופיט ,רוטיקב םילופיט םינמנ תויללכה תוטישה םע
.רוטיק תמרזה ידי-לע עקרקה לש ריהמ םומיח לע ססובמ רוטיקב יוטיחה .שמש
ןיא הלש עוציבה תויטיאו התולע תאפמ .תוינלטק תורוטארפמט תלבקל דע
יוטיחה .הב ןודנ אל ןכ לעו ,הדשב המדא-יחופת לודיגל ןובשחב האב הטישה
תויברתמ ד"אופת ומכ "םינוחמצ" לודיגל דואמ םיאתמ ,הז תמועל ,רוטיקב
.תשר יתבב וא החימצ יתבב ,םיקתונמ םיעצמב םילדגה המקר

תוימיכ הרבדה תוטיש (א)
( fumigation ) דויאל םירישכתה תצובק לש טלובה גציימה אוה דימורב-ליתמ
םירצומ ,םינבמ ,תועקרק דויאל שמשמה ליער זג אוה דימורב-ליתמ .עקרק
םושייבו ,דואמ בחר דימורב-ליתמ לש הרבדהה םוחת .םירחא ןיבוטו םייאלקח
יקרח ,ןהינימל תודוטמנה ,תולחמה ימרוג לש עירכמה םבור םירבדומ ןוכנ
חומיצב דימורב-ליתמ ילופיטל ביגמ המדאה-חופת .רבה יבשע בורו עקרקה
ותופידנ לשב .םיעגנה תרבדהל רישכתה תמורתל ףסונ ,לובי תפסותבו רפושמ
.ןליתאילופ תועיריל תחתמ ,החל עקרקל הז רמוח לש זג םויכ םשומ הברה
םיראשנו היוקל זגה תעונת ,תררופמ-אלו תיבגר עקרקב וא ,ידמ הבוטר עקרקב
לש דבלב תיקלח הרידח שי ןכ ומכ .םיכומנ םיזוכירב עיגמ אוה םהילאש םירוזא
רתוי הבר דימורב-ליתמ לש ותוליעיש עודי .םיררופמ-אל םיחמצ ידירש לא זגה
תיוותב טרופמכ ,תומדקומ תויקשהב עקרקבש אמייקה יפוג לש הבטרהה רחאל
תוחיטבמ םירחאה םושייה יאנת לע הדפקהו עקרקה לש הנוכנ הבטרה .רישכתה
לבוקמ תונטק תוקלחב .רישכתה ןונימ תתחפה תורשפאמ ףאו הבוט הרבדה
תודשב .םיררוחמ תורוניצ תכרעמב יופיחל תחתמ םרזומה ,םח זגב םושייה
קמועל דימורב-ליתמ קרזומ ובש ,"רק זג"ב םושייה רתוי לבוקמ המדא-יחופת
היזופידה חוכב טשפתמו ,תולולח "תוכיס" תלעב תרטלקב םישענה ,עקרק יצירח
1000-800 - כ לש לובי תפסות השרדנ 1994 תויולעב .םהיניבש םירוזיאה לא
ץראב תלבוקמה היישעב .דויאל תואצוהה לע יוציפכ לכאמל ד"אופת 'ד/ג"ק
םיבקוע םילודיג ינשל ללכ ךרד בתכשמנ יוטיחה תעפשה יכ אצמנ ןורשה רוזיאב
.הנש התואב
ולעה ךכיפל .ןוזואה תבכשב העיגפ לאיצנטופ לעבכ דימורב-ליתמ ןמוס הנורחאב
דימורב-ליתמב שומישה תא ליבגהל וא קיספהל השירדה תא םינוש םינוגרא
ירצומב רחסלו) תואלקחל הז זג לש ותובישחש רחאמ .םייאלקח םיכרצל
ךשמה תא רשפאל המגמב םיבר םירקחמ םישענ ,דואמ הבר )םלועב תואלקח
.הריפסומטאל ותטילפ תעינמ םע דבב דב וב שומישה
תודדוב תוצראב .עקרק ודיאל םלועב רתויב ץופנה רישכתה אוה דימורב-ליתמ
תוחפ ךא חווט-בחר אוה םגש ,ןירקיפורולכ רקיעב ,םירחא םיזגב םישמתשמ
דימורב-ליתמ 70% הליכמה תבורעת םג קושב תמייק .דימורב-ליתמ רשאמ
םירישכת תדגאמ תרחא םירישכת תצובק .)קיפומורב) ןירקיפורולכ 30% - ו
רדחומה ילזונ חלמ אוה םוידוס-םאתמ .עקרקל תימימ הסימתכ םימשוימה
תודשב בחרנ ףקיהב שמשמ רישכתה .היקשהה ימ תועצמאב הסימתכ עקרקל
תא תוריבגמו תוריבעמה סוכנליטרפ ןימהמ תוישפוח תודוטמנ תרבדהל ד"אופת
לעופ וניא רישכתה .תוירטפ ידי-לע תומרגנה תונוש תולחמ דגנו ,תררודה תלחמ
,קיתו הרבדה רמוח אוה ןילמרופ .םתרבדהל ץלמומ וניא ןכ לעו םיקדייח דגנ
םימשי ידי-לע קר םושייל ןתינה ,רישכתה .םיקדייח דגנ הבוטה ותוליעפב עודיה
ןתינ אוהשכ הבוט הרבדה םרוגו ד"אופתב ברגה תולחמ דגנ ץלמומ ,םישרומ
םיקדייח דגנ ותוליעפ .תועיגנה תמרל םאתהב ,םנודל רטיל 400-200 לש םיזוכירב
.ץראב הרקחנ םרט ד"אופתב תורחא תולחמ םימרוגה

תוליער-אל הרבדה תוטיש (ב)
לש ימיכ-אל יוטיחל הדיחיה הטישה ,עודיה לוככ ,אוה (יראלוס) שמש יוטיח
יופיח תחת עקרק םומיחל שמשה תנירק לוצינ לע ססובמ שמש-יוטיח .עקרק
)תימרת) תינמוח תליטקמ לחה ,בכרומ אוה הזה יוטיחה לש הלועפה ןונגנמ .ףוקש
רורחשל דעו תיגולויב הרבדה ינונגנמ תלעפה ךרד ,תודודרה עקרקה תובכשב
לופיט והז .עקרקבש םיחמצה ידירש ידי-לע םיעגנל םיליער םהש םירמוח
לבגומ ועוציב ךא ,תוחפל תועובש השיש-השימחל חטשה תא לרטנמה ,חווט-בחר
.םיצפעה-תרצוי הדוטמנה ןוגכ םיעגנ המכ דגנ ליעי וניא אוהו םוחה תונועל
יסחי ןפואב תוכומנ תורוטארקפמטב עצבתמה ,שמשה-יוטיח ךלהמב ,הז תמועל
לוצינ רשפאמה ,עקרקב שדח יגולויב לקשמ-יוויש רצונ ,םוחב עקרק ייוטיחל
רקחמב הליבומכ תבשחנ לארשי .יוטיח תלועפ לכ רחאל םילודיג המכל חטשה
ליעי הזה יוטיחה יכ חכוה הב ושענש תודובעה תרגסמבו ,שמשה-יוטיח םוחתב
.המדא-יחופתב ברג ימרוג םיטצימוטפרטס תרבדהב תורחא תוטישמ רתוי
,םיימיכ םירישכתב רישי שומיש תוברעמ ןניאש הלא ,תורחאה תוטישה
תערל יגולויבה לקשמה-יוויש תייטה :ומכ םינוש םייגולויב םינונגנמ לע תוססובמ
ןניאש תורוטארפמטב לודיג ,םיחמצב תומייקה תוננוגתהה תוכרעמ לוצינ ,עגפה
המכ ןלהל .ורובעב םיינלטק םהש הביבס יאנת תריציו ,(תוקמחתה) עגפל תוחונ
.תואמגוד
לש םייעבטה םיביואה םהש םימזינאגרוא לוצינ לע תססבתמ תיגולויבה הרבדהה
םיביוא תפסוהב רקיעב תיגולויב הרבדהב םירקחמה וזכרתה רבעב .םיעגפה
תרבדה םוחתמ איה וז הטישב תודדובה תוחלצההמ תחאו ,עקרקל םייעבט
םיצפעה תלחמ םרוג לש םילא-אל עזגב םיינדרו יליתש תקבדה - םיקדייחה
.םיעגפה תערל הביבסה יאנת יונישל םג םירקחמה םינווכמ הנורחאב .תיקדייחה
תודוא םיבושח םיאצמימ ינש לע עיבצהל רשפא הז םוחתב אקווד
תונורחאה םינשב ואצמנו רבעב רבכ ורקחנש המדא-יחופתב םיקדייח-תולחמ
עודי .עקרקה תויצמוח תרבגהו קורי לבזב שומישה םה הלא םיאצמימ .ץראב
הריבדמו עקרקה יסולכוא בכרהב םיבר םייוניש תמרוג םיחמצ ידירש תענצהש
ןהילא סנכינ אלו תובר ךכל תואמגודה .תודוטמנו תויתיירטפ תולחמ ימרוג
הטיח לודיגש אצמנ יברעמה בגנה לש לוחה תועקרקב יכ ןייצל בושח .וז תרגסמב
תולחמב תועיגנה תמר תא דואמ ותיחפה עקרקב הידירש תענצהו ץימחתל השק
.קדייח ותוא ידי-לע תומרגנה .(המדא-יחופתב) ברגהו (המדא-יזוגאב) תללביה
תא תיתועמשמ הדימב איה ףא התיחפה תירפוג תפסות ידי-לע תויצמוחה תלדגה
.רבכמ הז עודי עקרקה בויטל םיינאגרוא םירמוחב שומישה .הלחמה תמצוע
ריבדהל לוכי התואנ ךרדב ןכוהש טסופמוקש אצמנ םיבר םירקחמב
םיקדייח תולחמ תרבדהל םיאתמה טסופמוק לע התע דע עודי אל .שרוש-תולחמ
.המדא-יחופתב
שירח תמגודכ ,דוביעה תבכש לכב עקרקה שובייל תומרוגה תונוש דוביע תוטיש
לש תויסולכואה תא תודימשמ ,ץיקה ךשמל םיחותפ םימלתה תראשהו קימעמ
תבשחנ םידימע םינז תודימע .דחא ץיק ךותב וליפא ,עקרקב היניוורא יקדייח
.חמצה לש הנגהה ינונגנמ לוצינ ידי-לע תגשומה וז - תיבטימה הרבדהה תטישל
תיקלח תודימע ילעב םהש ,הראקו הריזד ומכ ,ד"אופת ינז םויכ םיעודי
רוכזל שי .הלוקינו לווזור ומכ דחוימב םישיגר םינז םתמועלו ,םיחלה תונובקרל
.רתוי ףאו םינש רשע דע עברא ךשמנ ירחסמה וביט תומיאו דימע ןז חופיט יכ
קושה תושירד ןיבו םינזל תודימעה תסנכה בצק ןיב לודג רעפ שי .ךכיפל
הנכ לע יוצר ןז תבכרהל תורשפאה םג הנשי .םישדח םיעגפ תסינכו תונתשמה
.המדא-יחופתב ןובשחב האב הניא וז ךא ,הדימע
,תולחמ-ימרוגמ תוישפוח תוקלחב ד"אופת תועקפ לודיג לע הדפקה ,םוכיסל
םילוכי הלא לכ - אטוחמו יקנ יוביר רמוחב שומישו רזוח חוליא ינפמ הרימש
.םיקדייח ידי-לע תומרגנה תולחמ ינפמ תבה-תועקפו תודשה ןויקנ תא חיטבהל

Last updated: May 15, 2002

:רמאמב הנשמה יפיעס
full-text1
אובמ2
קבדימה תורוקמ3
הרבדה תוטיש4
... לע עדימ דוע
םיחמצב תולחמ*
םיקדייח*
םיקיזמ תרבדה*
:םירויאו תונומת תמישר
   
:ןויליגה םש