תא שארמ וענמיש הפורת וא ןוסיח רוציל תנמ לע םיבר םיצמאמ םיעקשומ יאופרה רושימב
,ירפ הלא םיצמאמ ואשנ אל הכ דע םלוא .התמילבב ועייסי וא הלחמב םדאה תוקבדיה
.טשפתהל הכישממ הלחמהו

?הפורתה ןיידע האצמנ אל םצעב עודמ ןיבהל איה םכלש המישמה
?הלחמה דגנ הליעיה הפורתה וא ןוסיחה תאיצמ תא ענומ םצעב המ
?הליעיה הפורתה וא ןוסיחה אצמנ אל ןיידע םללגבש םיישקה םהמ

:םיאבה םירתאב רזעיה תולאשה לע תונעל ידכ
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/009046.html
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/chimia/55002.html
http://www.hopkins-aids.edu/hiv_lifecycle
http://www.ama-assn.org/
http://www.cdc.gov/
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/003003.html
http://www.virology.net/garryfavwebaids.html

http://www.nfid.org/library/aids.html
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/1856.htm 
http://telem.openu.ac.il/departments/tamid/app/docsgenerator_month.html

http://www.harcourtcollege.com/chem/biochem/GarrettGrisham/HotTopics/D
NAVaccines/DNAVaccines.html. HIV יפיגנ ולצא ונחבוא ולזמ עורלש ךלש בוט יכה רבחל רוזעל דואמ הצור התא
:ומכ הלחמה לע לכה תעדל הצור התא
?הטשפתה איה ךיא
?הלחמה לע רקחמה דמוע ןכיה
?תונכוסמ תוחפ יכה ןהמ וליאו תומייק תופורת וליא
?ןוסיחה חותיפל םירקוחהו םינעדמה םיבורק המכו
תא םירתאה דחאב לואשל לוכי התא םגו .ל"נה םירתאב רזעיה תולאשה לע תונעל ידכ
.ףוסאתש עדימה לכמ ןיבתש המ תובקעב הלעמל וגצוהש ולא ןוגכ תולאש םיאפורה
:םירתאה
http://www.diseaseworld.com/
http://www.ama-assn.org/special/hiv/hivhome.htm
http://www.avert.org/
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/chimia/55005.html
http://www.wsu.edu:8080/~hurlbert/pages/Chap11.html#Intro
http://chef.who.int:9654/?WHOhq+WHOhqHTML
http://www-medlib.med.utah.edu/WebPath/TUTORIAL/AIDS/AIDS.html
http://www.iatf.org.il/main.htm
http://www2.haaretz.co.il/special/aids/
http://dmoz.org/Health/Conditions_and_Diseases/Infectious_Diseases/
http://www.niaid.nih.gov/scripts/search/query.idq
http://www.journale.com/aidsdecade/baileyhouse/index.html
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/014055.html
http://www.aidslighthouse.org.il/home_heb.htm
:םיאפורה םע תורשקתהה רתא
http://www.doctors.co.il/
המלחה" דודיע תכרב תושעל ךירצ התא אצמנ ךל ץוחנה עדימה לכש רחאל וישכע
שישו םלועה ףוס הז ןיא לכה תורמלש תוארהלו ותוא דדועל ידכ ךרבחל "הריהמ
רבכ שיש תוארהל םגו דואמ הליעי הפורת הייהת ןכ לכה תורמלש ייוכיס ןיידע
.הלחמה םע תודרשיהה ןמז תא ךיראהל תורזועש תופורת
(.יטנוולרה עדימה תא םג הלא הריהמ המלחה קר אל ול בותכת הכרבב)
םה םגש םירחא םישנאל םג תוארהל הצור התא ךרבח תא תדדועש רחאל וישכע
תושעל רשפא המ (ךכ םשל םישוע המו קבדהל אל בושח המכ בותכתו) וקבדנ רבכ
הלחמל ןוסיחה תאיצמב םיעיקשמ המכ ועדי םישנאש ידכ ןוסיחה תא ריכזת םגו
םירקוחה םידמוע וב בצמה ללגב רקיעב המל שיגדתו םירקחמה םידמוע ןכיה ועדישו
הצור התאש הבתכב ריכזת תאז לכו .קבדהל אל דואמ בושח ןוסיחה תאיצמ םע
. תועידי ןותיעב עיפותש ןנכתמ התאש בותכל

:רתאב רזעה השחמהל הנומת תפסוהל
http://www.virology.net/Big_Virology/BVretro.htmlהאבה תוליעפל
תמדוקה תוליעפל