םיליעומ םינורוצי - תועתפהה ןתיב

ךוק לש םיטלטסופה
םיליעומ םיפיגנםיליעומ ןויליגל - רקח תוליעפ
ךוק לש (תונורקעה) םיטלוטסופה תחכוהל יוסינ

ךוק לש (תונורקע) םיטלוטסופה
.תמיוסמ תקבדימ הלחמל םרוגה אוה םיוסמ םזינגרואורקימ םא ררבל ודעונ
תוהזל תנמ לע וחסונ תונורקעה ,רוקמב
םא קודבל ידכ הלא תונורקעב רזעיהל רשפא םויכ ךא ,תולחמ ימרוג
.בלחו תוריפ ,תוקרי תצמחה :לשמל ומכ ,תומיוסמ תויגולויב תועפותל
םייארחא םימיוסמ םיקדייח
:םידחא םיבלש וז תוליעפל

.וירצומו בלח םע ועצובש םייוסינב תויעב חותינ .1
.וירצומו בלח תרזעב ךוק לש תונורקעה תקידבל יוסינ עוציב .2
.קיודמ היה תויעבה חותינ םא קודבל הרטמב יוסינה יאצממ ףוסיא .3
.ךוק לש ויתונורקע תקידבל ףסונ יוסינ ןונכת .4
.םיפיגנ ידי לע תומרגנה תולחמל ךוק לש תונורקעה לש המאתהה תדימ תקידב .5


וירצומו בלח םע ועצובש םייוסינב תויעב .1

הניבג לש יתיב רוציי .א
םינוכתמ הלבק תיב תרקע
לש לכימ רקועמ בלח רטילל ףיסוהל העצה ללכ םינוכתמה ןמ דחא .הנבל הניבג לש יתיב רוצייל
התסינ איה ,ךילהתל םיאתמה טרוגויה והמ החוטב התיה אל תיבה תרקעש רחאמ .טרוגוי
.הבונדו לשא ,הנונד ,תנמש :םינוש בלח ירצומ לש רקועמ בלחל הפסוה ידי לע הניבג ןיכהל
ןיכהל הטילחה איה הניבג לש תחא סוכ
. ל"נה םירצומהמ דחא לכמ תחא ףכ רקועמ בלח לש הנטק סוכל הפיסוה ןכלו רצומ לכמ
:לבקתה המ תיבה תרקע הקדב םידחא םימי רחאל
הלביק תנמשה םע ילכבו לשא םע ילכב ;הבונדה םע ילכב הניבג האצמ אל - התבזכאל
םקרמ לעב רצות הלביק הנונד םע ילכב .םקרמב םגו ,חירב םג, םעטב םג ,המוד רצות
.(ןיאזקה ןובלח תשירקמ האצותכ לבקתמה) הניבגל המוד הארמ רצותל היה אל ,דיחאו ךימס

טרוגוי לש רוצייה וקב תויעב .ב
רוציי וקב לעופ
דחאב .רוצייה וק תליחתב בלחה ילכמל םיקדייח לש תויברת תפסוה לע יארחא היה טרוגוי לש
.ןבל לבקתה טרוגוי םוקמבש ותעתפהל אצמ םימיה ןמ

לקלוקמ ןבל .ג
יכ ררבתהש רחאל ,קליחש םיירטה ןבלה ילכמ לכ תא ףוסאלו אובל ןמזוה ,םילוכרמל בלח ירצומ לש ליבומ
יכילהת רבע אל ןבלה רוציל שמישש בלחהש ררבתה זאו ןבלה תא הרצייש הבלחמל הנפ אוה .ער חיר ולעה םה
.שרדנש יפכ רוקיע
.םיאתמ רבסה ונת ?םיראותמה םירקמה ןמ דחא לכב ולגתהש תויעבה רוקמ והמ

וירצומו בלח תרזעב ךוק לש תונורקעה תקידבל יוסינ עוציב .2
תונורקעה יפ לע יוסינ ועצבת הז יוסינב
ולגתהש תויעבל םתעצהש םירבסהה לש םתמאתה תא וקדבתו ךוק לש
.תוליעפה לש 'א קלחב בלח ירצומ רוצייב


יוסינה יבלש

וירצומבו בלחב םיקדייח לש דודיבו יוהיז - א בלש

:םירמוח
.BH רגא עצמ םע ירטפ תוחלצ 3 ,טרוגוי לכמ ,ןבל לכמ ,ץומח בלח

:יוסינה עוציב
טרוגויהמו ןבלהמ ,בלחהמ תומיגד וחק 
- םתאצמ םיקדייח לש םיגוס המכ וראת .םרג תעיבצב ןלוכ תא ועבצו
.םיקדייחה לש םתרוצ יפ לעו העיבצב לבקתהש עבצה יפ לע

!יוסינה יבלש לכ לש םתמלשהל דע עובצה חטשמה לע ורמש !בל ומיש

.םתלביקש רגאה תוחלצ לע טרוגויהמו ןבלהמ ,ץומחה בלחהמ דודיב תעירז וערז 
.סויסלצ תולעמ 30 לש הרוטרפמטב ,רוטבוקניאב תועש 48 ךשמל תוחלצה תא וריגדה 
.יוסינב אבה בלשה לש ועוציבל דע רוריקב ןתוא ורמשו
רוטבוקניאהמ תוחלצה תא ואיצוה ,הרגדהה םותב 

וירצומו בלחהמ ודדובש םיקדייחב רקועמ בלח לש הקבדה - ב בלש

:םירמוח
.םיילירטס םיאנתב יוסינה ןמזל דע רמשינש ,רקועמ בלח ל"מ 10 םע תונחבמ 4 .1
.(הקיטויביטנא תודיחי 1000 -ל הוושה תומכ) ל"מ /ג'מ 6.25 :זוכירב ןיליצינפ תסימת .2

:יוסינה עוציב
םאה ?תוחלצה לכב תובשומ ולבקתה םאה :ולבקתה תובשומ וליא וראת .רוריקהמ תוחלצה תא ואיצוה 
?טלושה אוה תובשומ לש דחא גוס םאה ?תוחלצה לע תובשומ לש םינוש םיגוס םימייק
.םרג תעיבצב תחלצ לכב תוטלושה תובשומה לש תומיגד ועבצ 
.(םיחטשמה תא םתרמשו) יוסינה לש 'א בלשב םתעבצש הלאל םיקדייחה לש םעבצו םתרוצ תא וושה 
.םיעובצה םיחטשמה תא םעפה םג ורמיש 
.ןיליצינפה תסימתמ ל"מ 1 ופיסוה ,גוז לכבש תונחבמה ןמ תחאל :תוגוז ינשב תונחבמה תא ורדס 
םיקדייחל םיהז ויהש םיקדייח ,דודיבה תעירז תא ןהב םתעצבש תוחלצב םתלבק םהבש םירקמ םתואב 
תונחבמהמ תחא לכ ךותל הלא םיקדייח לש תובשומה ןמ תומיגד תיגולוירטקב
האלול תרזעב וערז :םיירוקמה
.רקועמה בלחה לש
!בל ומיש
.תובשומ לש דחא גוסמ קר םיקדייח תחקלו דיפקהל םכילע
.תונחבמהמ תחא לכב םיקדייחה תעירז ינפל הטהלה ידי לע טחמה תא רקעל ודיפקה

.סויסלצ תולעמ 30 לש הרוטרפמטב רוטבוקניאב תועש 48 ךשמל תונחבמה תא וריגדה 
.יוסינה לש אבה בלשה עוציבל דע רוריקב ןתוא ורמשו רוטבוקניאהמ תונחבמה תא ואיצוה ,הרגדהה םותב 

יוסינב ולבקתהש םיאצממה ףוסיא- ג בלש
.המיאתמ הלבטב םיאצממה תא ומכס .תונחבמהמ תחא לכב תלביקש בלחה לש חירה תאו םקרמה תא וושה .1
םתלביקש םיאצממה תא וושהו ,תועש 48 רחאל וצימחהש תונחבמהמ ואצוהש תומיגד לש םרג תעיבצ ועצב .2
.יוסינה לש םימדוקה םיבלשב םתנכהש םיחטשמב ולבקתהש הלא םע
?הלא םייוסינמ קיסהל ןתינ תונקסמ וליא .3
?תונחבמה ןמ קלחל ןיליצינפה לש ותפסוה תרטמ התיה המ .4
.ךוק לש תונורקעה 4 ןיבל םתעצבש יוסינה יבלש ןיב האוושה וכרע .5
?םיצוחנה םיבלשה לכ תא ללוכ םתעצבש יוסינה םאה
? ךוק לש תונורקעה תא חיכומ אוה םאה

םיחמצ לש תולחמב ךוק לש ויתונורקע תקידב - ד בלש
ועיפוה ,ותקלחב הינבגעה יחמצ לש םיפנעה לעש תולגל דחא םוי עתפוה תוינבגע לודיגב החמתמה יאלקח
.םיינטרס םילודיגל תומודה תוטילב
הרעשהה תא הלעה ךירדמה .תוברת יחמצ לש םימוהיזב החמתמה יאלקח ךירדמ לש ותרזעל הנפ אוה
קדייחה ידי לע וקבדנ םיחמצהש
.Agrobacterium Tumefaciens
םילודיגל שי םאהו ךכל םרוג אוה דציכ .תוינבגע יחמצב םהל םרוג אוהש
םילודיגה לעו קדייחה לע עדימ ופסא 
?תוינבגעה תוכיא לע העפשה הלא
.ךוק לש תונורקעה יפ לע ,הנוכנ יאלקחה ךירדמה לש ותרעשה ןכא םא וקדבת ותועצמאבש יוסינ וננכת 

סדייאה תלחמל םרוגה ףיגנה יוהיזל ךוק לש ויתונורקע לש םתמאתה - ה בלש
רחואמ .לבגומ היה היגולונומיאב עדימה רשאכ םירשעה האמה תישארב ךוק ידי לע וחסונ תונורקעה תעברא
.ךוק לש תונורקעה תא חיכוהל ירשפא יתלב ףא םיתעלו השק םהבש םיטעמ אל םירקמ םימייקש ררבתה רתוי
:ךוק לש תונורקעה תקידב תררועמש םידחא םיישק ןלהל םיטרופמ
.הקידבה תא עצבל ךירצ קוידב ייוסינ ךלהמ הזיאב רבסה םינתונ אל םיטלוטסופה .1
אל ,הלחמה םרוג ןגותפה תא םיריבעמ וילא שיגרה םרוגהש חיטבהל ךירצ ךוק ידי לע שרדנה הקידבה ךלהמ .2
.הינפב ןסוחמ וניאו רבעב וז הלחמב הקל   
הניחבמ תונוש ןהש ,יוסינ תויחבו תיב תויחב ףיגנב הקבדהה תא םיעצבמ ,םדאב תוקבדמ תולחמ לש םירקמב .3
.םדאב הלחמה ךלהמ לע םייחה לעב לצא הלחמה ךלהממ ךילשהל רשפא דימת אל .םדאהמ תיטנג
םה םייתביבס וא םייטנג םימרוג םא וא ,תקבדמ הלחמל ומרג ףיגנ וא קדייח םא עובקל ישוק ררועתהל לוכי .4
.הלחמל םיארחאה
הלחמ ימרוג םימזינגרוא םנשי ןכש ישוק תרצוי הלחמה םרוג לש
ויוהיזו ודודיבל השירדה - ינשה טלוטסופב .5
.םינוירפו םיפיגנ ,(Mycobacterium leprae) תערצל םרוגה קדייחה :המגודל ,תיברתב םלדגל ןתינ אלש
הניחבמ המוד הלחמה םרוגב קיבדהל םיסנמ ותואש שיגרה םזינגרואהש החנהה תעמטומ ישילשה טלוטסופב .6
.המוד ןפואב הלחמה םרוגל ביגי אוה יכו הלחמה םרוג חקלנ ונממש םזינגרואל תיטנג
תא םהב קודבל רשפא היהיש םייח ילעב לש םילדומ אוצמל ירשפא יתלב ףא םיתעלו השק םיבר םיפיגנ יבגל .7
.הל םרוג ףיגנהש הקבדהה

.סדייאה תלחמל םרוגה יוהיז ררוע דחוימ ישוק
?עודמו AIDS -ה תלחמ םרוג יוהיזב םיישקל םורגל ולכי ליעל םיטרופמה םיישקהמ וליא 
םייונישה םה (תעפשה ףיגנ לשמל ומכ םיפסונ םיפיגנבו) ףיגנב המחלמה לע תושקמה תוירקיעה תויעבה תחא 
תונורקעה יפ לע ויוהיז לע ףיגנה לש וז הנוכתל שי הכלשה וזיא .ףיגנה
תפטעמ תא םינובה םינובלחב םיפוכתה
?ךוק לש
?ךוק לש תונורקעל המאתהב סדייאה תלחמל םרוגה יוהיזב ועייס םיאצממ וליא 

עדימ תורוקמ
ךוק טרבור לש היפרגויבה  .1
ךוק לש תונורקעה תא גיצמה אובמל רושיק  .2
http://nobel.sdsc.edu/medicine/laureates/1905/koch-bio.html
רגאמב םייוצמה סדייא לע םירמאמל רושיק  .3
http://www.amalnet.k12.il/micro/keyword.asp?word=איידס
סדייא לע םירתא .4
http://www.mhhe.com/biosci/genbio/tlw/content/aidsfig1.html
יברעמה םלועב הלחמה לש הירוטסיההו סדייאה תצופת
http://www.mhhe.com/biosci/genbio/tlw/content/aids.html
סדייאה תלחמ לע יללכ עדימ
http://telpath2.med.utah.edu/webpath/tutorial/aids/hiv.html
סדייאה ףיגנ לש היגולותפ
http://telpath2.med.utah.edu/webpath/tutorial/aids/aids.html
ואדיו יעטק ללוכ ,וגקישב היגולונכטהו עדמה ןואיזוממ סדייאה לע עדימ
http://www.msichicago.org/exhibit/aids/aidshome.html
תומישרמ תונומתב הוולמ סדייאה ףיגנ לש םייחה רוזחמ
http://www.msichicago.org/exhibit/aids/aidslc1.html
הלחמב לופיטל תופורתו םלועב סדייאה תצופת
http://abbott.com/hiv/hiv.html
סדייאה ףיגנ יוהיזל תויגולונומיא תוטישב שומיש
http://www.blc.arizona.edu/aids


ךוק לש םיטלוטסופה ידי לע םישרדנה םינוירטירקב תדמוע סדייאה תלחמ םגש ךכל תוחכוה .5
http://www.niaid.nih.gov/publications/hivaids/12.htm


הלעמל רוזח

םייח םיליצמ םיפיגנ

הרוקמש תינוסיחה תכרעמב לשכ תלחממ הלבס הדליה .םיפיגנל תודוה ולצינ הבליסהד יטנאשא לש הייח
ורחב ,הליצהל ידכ .תינוסיחה תכרעמה לש ןיקתה דוקפתל ץוחנה ,זאנימאיד ןיזונדא :םשב םוגפ םיזנאב
,הז לופיט הרבעש םלועב הנושארה הלוחה התיה איה .םינגב יפוג -ץוח יופיר - תינשדח יופיר תטישב םיאפורה
םכותל וליתשהו םינבל םד יאת הדליה לש הפוגמ וחקלנ וכלהמבו 14.9.90 ךיראתב עצוב חותינה .החלצהבו
.הדליה לש הפוגל ורזחוה םילפוטמה םיאתה .ןיקתה ןגה תא וליכהש DNA יעטק
:ןה הל ומדקש תוכפהמה שולש .יופירה תוטישב תיעיברה הכפהמל תבשחנ ינגה יופירה תטיש
,הנייגיהו ןויקינ לע הרימשב תובישחה תנבה
,םימוהיז לש תוטשפתה תעינמלו םיעוגפ םירביא תקחרהל תומדרההו םיחותינה תסנכה
.םימוהיזו תולחמ תעינמו לופיטכ הקיטויביטנאהו םינוסיחה תסנכה
תולחמל תואמגודו םינג לש ןיקת אל יוטיבב ןרוקמש תובר תולחממ יופירל הווקת תנתונ ינגה יופירה תטיש
.תורחא תוברו היליפומה ,ןטרס יגוס ,סיסורביפ קיטסיצ :תורסח אל הלאכ
ידכ םיפיגנב שמתשהל םיברמ .םדאה תולחממ קלחל רוזמ איבהל םיפיגנ םילוכי הבש הדיחיה ךרדה אל וז ךא
םיעגופה םיליער םירמוח וא םימיוסמ םינג םיבכעמה םירמוח ,תופורת :לשמל ומכ ,םימיוסמ םירמוח ןווכל
רוריע ךרוצל םפוג תפטעממ םיחוקלה םיביכרמב וא םיפיגנב םג םירזענ .םימיוסמ םייפיצפס םיאתל ,םיאתב
.םירחא םיפיגנ ידי לע תומרגנה תויפיגנ תולחמב לופיטלו תינוסיחה תכרעמה לשהמישמה
םיפיגנ חותיפב החמתתש Start up תרבח תמקהב םינינועמה היגולונכטויבה םוחתב םימזי לש הצובק םתא
ינג יופירו תויפיגנ תולחמ יופירב קסועה יעדמה רקחמה םוחתמ עדימ ףוסאל םכילע .תולחמ יופירל ושמשיש
.יחוורו ימושיי היהיש רוצי וק חתפל יוכיס שי םא ררבלו

:הלאה םימוחתה ןמ דחאב החמתת ןהמ תחא לכש ,תוצובק שולשל וקלחתה  (1
.ןטרסה תלחמו תויתשרות תולחמ יופירל (ינג יופיר) םיאת ךותל םיאפרמ םינג םיליבומכ םיפיגנב שומיש      
ידי לע וא םירמתומה םיאתב תיפיצפס העיגפ י"ע ,ןטרסה תלחמ לש םינוש םיגוס יופירב םיפיגנב שומיש      
. P53 ןובלחה תא םירסחה םיינטרס םיאת לש םתסירה         
יליבומכ םיפיגנב שומישו ,םיבכעמ םימוגפ םיפיגנב שומיש ידי לע - ראשה ןיב ,ןוסיח ךרוצל םיפיגנב שומיש      
.םייפיצפס םיאתל תופורת        

ןמ דחא לכב תוטרופמה תוחנמה תולאשב רזעיה .םתרחב ובש םוחתב םיפיגנב שומישה לע עדימ ופסיא (2
.(ךשמהב ואר) םיאשונה

תלבק ךרוצל רחסמהו היישעתה דרשמ לש תומזי דודיעל זכרמל השקב וניכה ,ומוכיסו רמוחה ףוסיא םותב  (3
.תינושאר תיפסכ הכימת   
:םיאבה םיפיעסה תא לולכת השקבה
.וב םתרחבש יפיצפסה םוחתב םיפיגנב שומישה לע םויה עודי המ      
.םתרכזהש תולחמהמ תלבוסה הייסולכואה ףקיהו ,םיפיגנה תרזעב אפרל רשפאש תולחמה יגוס       
:םתרכזהש היעבב לופיטל םימיאתמה םיפיגנה      
.הרטמ התואל םישמשמה םינוש םיפיגנ שיש הדימב םהמ דחא לכב שומישה לש תונורסחהו תונורתיה   
.תולחמ יופיר ךרוצל םתקדבש םיפיגנה תלעפהו רוצייב םיכורכה םיכילהתה       
:"םיילכלכ םילוקיש"      
.ןקוסיע םוחתב םיפיגנב תושמתשמו היגולונכטויבה םוחתב תוקסועה Start-up תורבחמ תואמגודב ורזעיה


:םינושה םיאשונל עדימ תורוקמו תוחנמ תולאש

.ןטרסה תלחמבו תויתשרות תולחמב ינג יופירל םיפיגנ

?םיאת ךותל םינג םירידחמ תוטיש וליאב .1
?הלא םינג םיליבומכ םיפיגנל שי ןורתי הזיא .2
ןיב לדבהה תא רבסה .יפוג ץוחו ,יפוג ךות :תירבעב וא " in vitro" ו "in vivo" ינג יופיר לש תוטישב דובעל ןתינ .3
.רתוי תיתחיטב הטיש וזיאו םינשה

עדימ תורוקמ

החותפה הטיסרבינואה לש "תיטנג הסדנהל םזילדנממ" סרוקה לש תיטנג הסדנהב תוטיש :חפסנהמ 3 קרפ
.17 'מע ,1999 לירפא-ץרמ ואילילג ,תימע ןליא ,םיחותינה ןחלוש לע ינג יופיר
סיזתניס ,לואש ףסוי 'פורפ ,םיפיגנ תרזעב תויתשרות תולחמ יופיר

"Gene therapy", Scientific American ,October 1996

1996 טסוגואב 7 ,ץראה ןותיע ,עדמ רודמ , ןיולס תירמ "תוצצפ יאשונ םיפיגנ"

http://cis.nci.nih.gov/fact/7_18.htm
ןטרסה תלחמ יופירב ודיקפת לעו ללכב ינג יופיר לע עדימ איבמה רתא

ןטרסה תלחמ לש םינוש םיגוס יופירב םיפיגנ

רישי רשק שי P53 ןגל .ןטרס תולחמב לופיט אוה AVV ADENOVIRUS גוסמ סוריוב םישומישה דחא .1
.הלחמב לופיטל הלאה םיפיגנה תאו הז עדימ לצנל ןתינו ןטרסה תלחמל
?ןטרסה תלחמ תעינמב ברועמ אוה דציכו P53 ןגה והמ .א
?ןטרסה תלחמב לופיטל ADENOVIRUS -ה תא לצנל ןתינ דציכ  .ב
לש ןטרס לש גוס Glioma אוה םהמ דחא .םיפיגנ תרזעב לופיטל םינתינ ןטרסה תלחמ לש םינוש םיגוס .2
.תיזכרמה םיבצעה תכרעמ
?הז הרקמב הרטמל עילקכ ףיגנה שמשמ דציכו הז הרקמב יופירל שמשמ ףיגנ הזיא
? AIDS ה תלחמ יופירל םיפיגנ םילצנמ דציכ .3
תונוש תורטמל םיסדנוהמ םיפיגנב שומישל תואמגוד ואיבה ?סדנוהמ ףיגנ הז המ .4

עדימ תורוקמ

http://bioinformatics.weizmann.ac.il/hotmolecbase/entries/p53.htm
.P53 ןג לע ןמציו ןוכמ לש רתא
http://www.avigen.com/
.ןטרס יופירל AVV םיסוריוב תשמתשמש תיגולונכטויב הרבחל אמגוד
http://www.sciam.com/0996issue/0996oliffbox.html
.ןטרס תולחמ יופירל AVV ב שומיש לע רמאמ איבמה רתא
http://www.sciam.com/0996issue/0996oliff.html
.ןטרסה תלחמ יופירל םיפיגנב שומיש ראתמה רתא
http://www.tribunes.com/tribune/cancer-j.htm
ןטרסה תלחמ לע רתא
"ןטרסב םחול ףיגנ" ואלילגב רמאמל רושיק
"ףיגנ תרזעב ןטרסב שדח לופיט" רתאב רמאמל רושיק
"הילרטסואב תובנראה לוסיחל ףיגנב שומיש" רתאב רמאמל רושיק

תופורת יליבומכו ןוסיחה תכרעמ יררועמכ םיפיגנ

"םיבכעמ םימוגפ םיפיגנ"ב םישומיש
1996 טסוגואב 7 ,ץראה ןותיע ,עדמ רודמ , ןיולס תירמ "תוצצפ יאשונ םיפיגנ"

?ולגתנ דציכו םימוגפ םיפיגנ םהמ
?םהב עיגפל ךרוצ שי המלו ,םיפיגנב םיעגופ דציכ
.הלאכ םיפיגנב ירשפא שומיש וראת
.הלאה םיפיגנה תוליעי תא םיקדוב וב יוסינ תכרעמ וראת

תינוסיחה תכרעמה יררועמכ םיפיגנב םישומיש
היה רנ'ג רקוחה .היגולונומיאה םוחת תא וריכהש ינפל דוע ,םייניבה ימי זאמ תורכומ ליעפ ןוסיחל תוטיש .1
.םינוסיחה ןדיע תא חתפ ךכבו ,תורוחש תועובעבא דגנ ןוסיחל רקבה תועובעבאה ףיגנב ןוסיח עיצהש ןושארה
?עונמל םיסנמ תונכס וליא ?רנ'ג עיצהש יביטימירפה ןוסיחה ןיבל ,םויה םיחתפמש םינוסיח ןיב ינושה המ
?רועה לע םיסוריו לש החירמ י"ע ןוסיחל שי ןורתי הזיא  .2
תופורת לש "הרטמל העילק"ל םיפיגנב םישומיש
?םיעילקכ שמשל םהל תרשפאמ םיפיגנ תנייפאמה הנוכת וזיא
?ינויח םדקומה לופיטה עודמו תופורת תרבעהל םהב םישמתשמש ינפל םיפיגנ םירבוע םילופיט וליא
.וז הטישב תולפוטמה תולחמל תואמגוד אבה

עדימ תורוקמ

http://www.immunet.org/immunet/atn.nsf/page/a-279-01
AIDS ב לופיטל סדנוהמ סוריוב שומיש ראתמה רתא

:רגאמה ךותמ
ונימודה טקפא

"תעגושמה הרפ" ל בקעי - דלפציורק תלחמ ןיב רשקל תודע

הילרטסואב תובנראה לוסיחל ףיגנב שומיש

תוילכב םינבאו םיקדייח

http://www.sciam.com/1998/1298issue/1298techbus2.html
"Where No Brush Can Reach", David Schneider - Scientific American"
http://wunmr.wustl.edu/EduDev/LabTutorials/HIV/DrugStrategies.html
AIDS ה ףיגנ לע רתא

תיללכ היפרגוילביב

(תיטנגה הסדנהה תורישב םיפיגנה) 5 קרפ ,5 הדיחי ,החותפה הטיסרבינואה לש "םיפיגנה םלוע"
http://www.tulane.edu/~dmsander/WWW/109/introduction.html
.הירוטסיה םג ללוכ .היגולוריוב רקחמ תוטיש ראתמה הפי רתא
http://www.matimop.org.il/newrdinf/company/biotechn.htm
.תיאופרה היגולונכטויבה םוחתב תוילארשי תורבח לש המישר
http://www.bio.org/welcome.html
.ב"הראב היגולונכטויב לע רתא


הלעמל רוזח