םירזומ םינורוצי - תועתפהה ןתיב

ןאתמ
רק - םח

הקצומ תלוספ תליקשל רתאב תירותסמ תוצצופתה

המדקה

.הדנקב Ontario זוחמבש Georgetown הרייעה תא הזע תוצצופתה העזעז 1991 ץרמל 4 -ב
ינפל הקצומה תלוספה תלקשנ הבש הנחת) הקצומ תלוספ תליקשל רבעמ הנחתב העריאש, תוצצופתהב
.השק ועצפנ םיינשו דחא דבוע גרהנ ,(פ"סא- תלוספ קוליסל רתאל התרבעה
יוניפו לופיט רחאלו םוקמל ושח הביבסה תוכיא ישנאו תואירבה תונוטלש, הרטשמ לש םירבגותמ תוחוכ
.הרקמה תוביס לש תידוסי הריקחב דימ וליחתה םיעגפנה
םינוגרא לש תויטנטילימ תוצובק תולעופ הז רוזאב .ינלבח עוגיפב רבודמ יכ הרטשמה ירקוח ורבס הליחתב
.םתביבסב תלוספ יוניפל רתא תמקהל םידגנתמה "םיקורי"
."ץפנ רמוח" לש םידירש ואצמנ אל ,רוגס הנבמב יוצמה הליקשה רתא לש תידוסי הקידבב
.תועש 3 -כ ךשמב רורוואה תכרעמ םוקמב הלעפ אל ,למשחה תכרעמב הלקת בקעש ררבתה הריקחה ךשמהב
תקפסא לש תיללכ הקספהל המרג איהו ,ילמשחה חתמה קפסב הלקתה ןוקית תעב השחרתה תוצצופתהה
.רתאב ךשוחלו למשחה
זג תיצה ,רורוואה תכרעמב הלקתה ןוקית תעב טלפנש ילמשח ץוצינש תורשפאה תא ולעה הביבסה תוכיא ישנא
.תוצצופתהל םרגו הנבמב רבטצהש

המישמה

'א בלש
,יגולויבה רקחמה םוחתמ ,הביבסה תוכיא םוחתמ םיחמומ הללכש הריקח תדעו המקוה עוריאה תובקעב
.הרטשמ ירקוחו רוביצה תואירב םוחתמ
םירושקה םיכילהתב תדחוימ תוחמתה ילעב יגולויבה רקחמה םוחתמ םיחמומכ הדעוב ףתתשהל םתנמזוה
דח עוריא והז םאה :רבעמה תנחתב תוצצופתהל םרג המ ררבל אוה הדעוב םכדיקפת .הקצומ תלוספ קוריפב
?ומצע לע רוזחל לוכיש עוריאב רבודמ וא רתאב םידבועה לש תונלשרב רושקש ימעפ
םירקחמ וא םלועב םיפסונ תומוקמב ושחרתהש םימוד םיעוריא רוקחלו אשונה תא דומלל םכילע ,הז ךרוצל
.ראותמה עוריאב םירושקה םיאשונ וקדבש
.הלאכ םיעוריא לש םתונשיה עונמל רשפא םא ררבל םכילע
:הנוללכתש הדעול תוצלמה שיגהל םכילע וכרעתש םירוריבה םותב
.תוצצופתהב רושק אוה דציכו םרוג לכ לע עדימ וללכיש רתאב ץוציפל םימרוגה יבגל םירבסה 
תליקשל הנחתה תריגסל תוצלמה ,ןיפוליחל וא דיתעב םימוד םיעוריא וענמיש םיעצמא תטיקנל תועצה 
.תלוספה

'ב בלש


לחה םוקמב רצונש תלוספה רה .זכרמה רוזא לכמ תלוספ קוליסל היריחב רתאה שמיש תונורחאה םינשל דע
.עבש ראבל ךומסב ,םיאדוד רתאל תלוספה תא תאז םוקמב תונפהלו רתאה תא רוגסל טלחוהו הנכס תווהל
בגנה תא ךופהל ןיאש םינעוטה עבש ראב יבשות תוצרמנ םידגנתמ הז ךלהמל
.הנידמה לש תלוספה רתאל
:תוצובק שולש קלח וחקי ןוידב .וז היגוסב עירכמ ןויד םייקתי בורקה דיתעב
.םיקוריה ןוגראמ םיגיצנ םע דחי עבש ראב יבשות תא תללוכה הצובק   .1
.םיאדוד רתא תא ליעפהל הרחבנש הרבחה יגיצנ תא תללוכה הצובק   .2
.םינוש הלשממ ידרשממ םיגיצנ תללוכה תיעוצקמ הדעו   .3

שמשל תונושה תוצובקה ידי לע םתנמזוה ,רבעמה תנחתב תוצצופתהה תריקחב םתרבצש ןויסינה רואל
.םיאדוד רתא ןיינעב ןוידב ןמעטמ םיחמומכ
?םיחמומכ עייסל םיניינועמ םתא הצובק וזיאל ורחב
תמועל םתלעפהב תונכסו םיירשפא םיישק ,ץראב תלוספ קוליסל םירתא לע עדימ ופסא ,הצובקה תריחב רחאל
.תלוספ קוליס ךרוצל תומייקה תורחא תויורשפא

םיאדוד רתא תמקהב תונומטה תונכס יבגל םיענכשמ םינועיט ןיכהל םכילע ,א הצובק לש המעטמ םיחמומכ 
םירתא ,ןיפולחל ועיצה וא הקצומ תלוספב לופיטל םייפולח תונורתפ ועיצה .ךוראה חווטבו רצקה חווטב בגנב
.םירחא םיירשפא
םיעגפמ עונמל רשפאש ךכ לע םיעיבצמה םיענכשמ םינועיט ןיכהל םכילע ,ב הצובק לש המעטמ םיחמומכ 
תונכס םומינימל ןיטקהל תנמ לע םהב וטקנתש םיכרד לע ועיבצה .תלוספ יוניפל רתא תלעפהב םיכורכה
תלוספב תושעל רשפאש םיירשפא םישומיש לעו רתאה תמקהב שיש תונורתי לע ועיבצה .תונוש תוירשפא
.הלש םינוש םיביכרמבו תרבטצמה
תלוספ יוניפל םירתא לש םתלעפהב רושקה לכ תא בטיה דומלל םכילע ,תיעוצקמה הדעוב םירבחה םיחמומכ 
תא םיגציימה םיחמומל ונפת ןתוא תולאש לש הרדס ןיכהל םכילע .תלוספב לופיטל תורחא תומייק תויורשפאו
דגנ/דעב תוצלמה חסנל םכילע הלא תולאשל תובושת םיחמומהמ ולבקתש רחאל .תורחאה תוצובקה יתש
.הביבסה תוכיאל דרשמבו עבש ראב תיריעב םימיאתמ םימרוגל ןתוא חולשלו היריח רתא לש ותלעפה


הדובעה ךילהת
א בלש
:רבעמה תנחתב תוצצופתהל םרג המ ,הליחת וררב .1
?תוצצופתהל םרוגכ רבעמה תנחתב זג תורבטצה לע ועיבצהש הביבסה תוכיא ישנא לש םתנעט תקדצומ םאה   
?עודמו תוצצופתהל םורגל םילוכי ,רבעמה תונחתב רבטצהל םייושעש םיזג וליא   
?הלא םינכוסמ םיזג םירצונ םיאנת וליאב   
?םתריציל םימרוג םיכילהת וליאו םינכוסמה םיזגה לש קוריפבו הריציב םירושק םימזינגרואורקימ וליא   

:(םיפיעסה ךותב תורוקמל רושיק תתל רשפא) הלאה עדימה תורוקמב רזעיהל ולכות ,הלא תולאש לש ןרוריבב
http://gate.gtz.de/isat/default.asp?dis=/biogas
/basics/basics.html&tit=AT%20Information%20-%20Biogas%20Digest%3A%20Basics&nav=1


http://www.brunel.ac.uk/depts/bl/project/micro/5envmic/taxonomy/archaea/methanog/methanog.htm

זגה רצונ דציכ וררב .םלועב םחפ תורכמב םיזג תורבטצה בקע ושחרתהש תויוצצופתה לע עדימ וקדב    .2
םחפה תורכמב םיעוריאה ןיב רשק שי םא ועבק ,רוריבה םותב ?תויוצצופתהל םהב םרג דציכו םחפה תורכמב
.ןיטולחל םינוש םיגוסמ םיעוריאב רבודמ םא וא הליקשה רתאב תוצצופתהל
http://wsi-www1.cso.uiuc.edu/courses/GEOL105a/MODULES/lectures/resources/lect837556753.html
ץראה רודכב ןאתמה רוזחמ

.הקצומ תלוספמ םיטלפנה םיזגה לש רדוסמ ףוסיא עצבל העצהב שממ שי םא וקדב   .3
?תויתועמשמ תויומכבו תרדוסמ הרוצב זגה תא ףוסאל ןתינ דציכ   
?תוצצופתהל םרגש זגב תושעל רשפא םישומיש וליא   
?הרפסומטא עיגמ אוה תורוקמ וליאמו הממחה טקפא ןיבל תוצצופתהל םרגש זגה ןיב רשקה המ וקדב   
ןובשחב ואיבה ?הז ןוויכ לע ץילמהל םוקמ שי םאו םיזגה לש רדוסמ ףוסיאב תילכלכ תויאדכ שי םאה ,ומכס   
.הממחה טקפא תמגוד ,חווט יכורא םיקזנ תעינמו הביבסה תוכיא תרימשב םירושקה םילוקיש םג      

:ןלהלש עדימה תורוקמב רזעיהל ולכות
הביבסה תוכיאו היגולוקא רפסהמ םיפד
.(םיבאשמ תבשה 317 - 316 ,הרמתה 313 - 312 ,304 - הנורחא הקספ - 296 ,293 ,291 מע :5 קרפ)
לונתמל ןאתמ תכיפהו םייפורטונתמ םיקדייח- רתאה לש היגולונכטויבה ףדממ
http://www.csltd.ie/Products/landfill.htm
http://www.enviroliteracy.org/landfills.html
http://www.epa.gov/rgytgrnj/specinit/p2/volprog/methane.htm
http://www.shell.com/royal-en/content/0,5028,30424-51336,00.html

הממחה טקפא לע עדימ
http://www.epa.gov/outreach/rlep/sustain.htm
http://www.towson.edu/polsci/ppp/sp97/globalwarm/methane.htm
http://www.eurekalert.org/releases/ns-abc031699.html
(םגרותמ רמאמל רושיק) ץראה רודכ ינפ לע ןאתמה רוזחמ

ב בלש
:תוצובק שולשל וקלחתה .1
.םיקוריה ינוגרא יגיצנו עבש ראב יבשות לש םיגיצנ   
.םיאדוד רתא תא ליעפהל הרחבנש הרבחה יגיצנ   
.םימיאתמה םימרוגל ןשיגהלו תוצלמה חסנל הכירצש תיעוצקמה הדעוה ירבח   
תלוספב לופיטל תופולח וקדב .טרפב לארשיבו ללכב םלועב תלוספ ירתא לש םתלעפהל עגונה עקר רמוח וניכה
.לארשיל ןתמאתה תדימו הקצומ
.םיגציימ םתא התוא הצובקה תדמעב תוכמותש תונעט ושבג
יתשל תולאש לש הרוש וגיצי תיעוצקמה הדעוה ירבח .תרושקתב ןויד וכרע ,ןיפוליחל וא ,יבמופ ןויד וכרע .2
יתש ינפל ןתוא גיצת ,היתונקסמ תא הדעוה םכסת ,וגיצי תוצובקהש תובושתה יפ לע .תורחאה תוצובקה
.םימיאתמה םימרוגל חלשייש םכסמ ךמסמ ןיכתו תוצובקה
תמייק םאה .רתוי תענכשמ ימ לש ותדמע :רקס וכרעו ,תרושקתב וא / ו רפסה תיבב - ךרענש ןוידה תא וגיצה .3
?תיעוצקמה הדעוה לש היתוטלחה םע המכסה


הלעמל רוזח


רקח תואקתפרה - רודמ
רק - םח

,תוינוציק םייח תוביבסל םיקדייח לש םתמאתהב ןיינעתמה רקוח
:ץראה רודכ ינפ לע םינוש םירוזא ינשמ םיקדייח לש תומיגד לבק
תשבי דיל יטקראה םיבש םינוחרקמ םיקדייח לש תחא המיגד
.יטנלטאה סונייקואה יקמעמב תויוצמה תונשעממ היינש המיגדו הקיטקראטנא
חווטבו םיאתמ ןוזמ עצמב םיקדייחהמ דחא לכ לדיג רקוחה
.סויסלצ תולעמ 75 ןיבל 5- ןיבש הרוטרפמט
םיקדייחה לש תורוטרפמטה חווט לכב לודיגה בצק תא הוושה אוה
.ןוכיתה םיהמ דדובש םיקדייח לש הז םע לבקש
,ןלהלש ףרגב תוראותמ ךרע רקוחהש יוסינה תואצות

:ןלהלש תולאשה לע ונע

.(א
?לדיג רקוחהש םיקדייחהמ דחא לכ תא ןייפאמ םימוקעה ןמ הזיא
.םכתנקסמל םתעגה דציכ וריבסה

.(ב
:לבק רקוחהש תואצותה תא וחתנ
?לבקתמ אוה הרוטרפמט וזיאבו םיקדייחהמ דחא לכ לש יברימה לודיגה בצק והמ
. תונוש תוצובקמ םיקדייחה ןיב יברימה לודיגה בצקב לדבהה תא וריבסת דציכ

.(ג
.ףרגב םיראותמה תורוטרפמטה יחווטמ דחא לכב םימייקתמה םיקדייחה יגוסמ דחא לכ לע עדימ רתאב ושפח
.(ולודיג תיבו לודיג בצק ,לדוג ,הרוצ :ןוגכ ולש םינייפאמו אלמה ומש) הצובק לכל ךיישה קדייחל המגוד ואיבה

.(ד
?תוינוציק תורוטרפמטב םמויק תא םירשפאמ םיקדייחב םימייקה םינונגנמ וליא


הלעמל רוזח