םימזינגרואורקימ רתא תודוא

ב"טחבו הנוילעה הביטחב םידימלתלו םירומל קפסל דעונ םימזינגרואורקימ אשונב רתאה
םידמועה תירבעב עדימה תורוקמ תא רישעהל ,םלועהמו ץראהמ םיידוחייו םיינכדע םירמוח
לעב אוהש הז קתרמ םוחתב םיינכדע םייעדמ םישודיחל םתוא ףושחלו םידימלתה תושרל
.(האופרהו היגולונכטויבה ימוחתב רקיעב) ונייח לע תובר תוכלשה
גיצהל הרטמב .םיפיגנהו םיקדייחה :םימזינגרואורקימ לש תוצובק יתשב דקמתמ רתאב עדימה
םיפיגנהו םיקדייחה לש םתובישח תא השיגדמה ,תיבויח השיגב םיפיגנהו םיקדייחה םלוע תא
תחת ןגרוא רתאבש עדימה , יעדמה רקחמל הברה םתמורתו ץראה רודכ ינפ לע םייחה םויקל
:םייזכרמ םיאשונ השיש
- םתיבב םינורוצי
.םינוש םימזינגרואורקימ לש םייעבטה םויקה תומוקמ
- םירזומ םינורוצי
.תוידוחיי תונוכתו תורוצ ילעב םהש הלאכו ,תוינוציק םייח תוביבסב םילדגה םיקדייח
- םיליעומ םינורוצי
,תואלקחב םדאל םיאיבמ םהש תלעותהו עבטב םירמוח ירוזחמב םיקדייחה לש םדיקפת
.הביבסה תוכיא לע הרימשבו האופרב ,היישעתב
- םינכוסמ םינורוצי
תושיגו ןתצפה יכרד ;חמוצבו יחב ,םדאב םיפיגנו םיקדייח ידי לע תומרגנה תוימוהיז תולחמ
.םינוירפה תדיח ;יגולויב קשנ רוצייל םיפיגנו םיקדייחב שומישה ;ןהב לופיטבו ןתעינמב

םיאשונ יתתל םיקלוחמ ללוכ אוהש עדימה תורוקמו םירצק תואובמב הוולמ םיאשונהמ דחא לכ
.םהב יוצמה עדימה לש םיידוחיי םיטביהב םידקמתמה

- ללוכ רתאה ,תונוש הייאר תויווזמ רמוחה תניחב רשפאלו עדימה תורוקמ תא ןווגל תנמ לע

- םיפסונ םיאשונ ינש

- ןואיזומב םינורוצי
יווילב ,םימזינגרואורקימ לש םינורטקלא פוקסורקימב תונומת םיגיצמה םלועב םירתאל היינפה
.תונומתל םירבסה
םוחת לש תירוטסיהה תוחתפתהה ,םיפיגנהו םיקדייחה םלוע לע יללכ עדימ - םינורוצי ריכהל
.היצולובאב םימזינגרואורקימה לש םמוקמו היגולויבורקימב רקחמה

- םירודמ השולשו

.םינוש םימזינגרואורקימב שומיש לע םיססבתמה םייגולונכט םימושיי - היגולונכטויבה תניפ
םוחתב תויוחתפתהו םיעוריא ,םישיא לע םיקתרמ םירופיס - הירוטסיהה ףדממ
.םימזינגרואורקימה
.תורצק תועידי לש תנוכתמב ינכדע יעדמ עדימ - הרצקב תושדח

- אוה טנרטניאה תביבסב הדובעל תומאתומה תויוליעפ ללוכ רשא , רתאב יזכרמו בושח ביכרמ
. תואקתפרהה ןתיב
-ללוכ אוה
.רתאב יוצמה עדימ לע תוכמסנ רשא תוטושפ רקח תומישמ
.תשרבו רתאב עדימ תורוקמל םידימלתה תא תונפמה רתוי תובכרומ רקח תומישמ
הדימל לש תנוכתמב יבלש ברו בכרומ רקח תודדועמה webquest לש תנוכתמב תומישמ
.תיפותיש
תא רתאל םימרותו רתאבש םירמוחב שומיש םישועה רפס יתב ןיב תבשקותמ תוליעפ
.תפתושמה םתוליעפו םתריקח ירצות

היגולויבורקימה םוחתב םירושקה םיחנומ 200 - מ הלעמל ובו ףיקמ םיחנומ ןולימ םג ללוכ רתאה
.וב יוצמה עדימה לש ריהמו חונ רותיא רשפאל דעונ רשא שופיח עונמו