םישקובמ םיקדייח
למרכה ףוח ףתושמה רפסה תיבב (א"סשת - 'י רוזחמ) היגולויבה ידימלת לש תשרקחה תוליעפ
.תואלפנ תויוליעפ 3 -ו הדימל ירצות תגצמ


הציצקב הצצה
םיעדמה תתיכ םג םינוכמה אבס-רפכב ןיבר ןוכיתב 3 'י התיכ
.תיתריציו תירוקמ תוליעפ ונל וניכה


הקיטויבורפ אשונב תשר רקח
א"סשת ,הילצרה ,ארויג - די ב"בטח
.המיסקמ תוליעפ ורציו וירצומו בלחב וקמעתה


הקיטויביטנא יטנא
,ס"כ ןיבר ןוכיתמ תוינניח תודימלת 3 לש (תוליעפ אל) אשונב הרצק הריקס
.ינחו ינש ,הקיו :תאמ


?סדייאה ףיגנ דגנכ ןסחל ןתינ אל עודמ - סדייא
.לאימרכ ,םידגמ טרוא ,תרפאו עטנ

םינשה ךלהמב הריבה תוחתפתה
.לאימרכ ,םידגמ טרוא ,יקימו יקיר

תירשפא יתלב המישמ
.לאימרכ ,םידגמ טרוא

םדא ינבב ןטרס יללוחמ םיפיגנ
.לאימרכ ,םידגמ טרוא ,לטו תלייא ,יקיר

תעפש דגנ ןוסיח
.לאימרכ ,םידגמ טרוא ,ןורילו הילט