הקיטויביטנאל תודימע

תינלטקה הטירשה

AIDS

לגנו'גל עסמ

ןאתמ

PLECONARIL

-הקיטויביטנאל םיקדייח תודימע
.העפותב תודדומתהל תושדח םיכרד