back
 
 
לש שדח חוחינב תולק םשובמו סרקינסב לוענ ,סני'ג יסנכמב שובל
...לאשו הכו הכ לכתסה ,"סקסינוי"ה רוצי םש יאמ עיפוה ,לנאש וקוק
?'ץאר-'צירה ןכיה
!םינפב ואצמת הבושתה תא ....?תמאב ןכיה