:ןייטשנייא טרבלא

לבונ סרפב הכז םהילע ,ויוליג .הקיטמתמהו הקיסיפה ימוחתב םירשעה האמה ינעדמ לודג
.םיעדמה לש היפוסוליפה לע רקיעבו םירחא עדמ ימוחת לע םג תובר ועיפשה ,הקיסיפל
הקינכמה לש םייסיסבה תונורקעה לע רגית ארק הקיסיפה עדמב הכפהמל םרג ןייטשניא
ןמזה לש תוסחיה תרות תא איצמה אוה .הרשע עבשה האמה ףוסב ןוטוינ י"ע ועבקנש יפכ
תוריהמב היולת הניאו העובק איהש תחא תוריהמ קר עבטב תמייק וז הרות יפל .בחרמהו
איה תוסחיה תרות תונקסממ תחא .(הינשל מ"ק 300,000) רואה תוריהמ יהוזו , הלש רוקמה
תצצפ חותיפל דוסי השמישש החסונ , E=mc2 :החסונה יפל היגרנאל ךופהל יושע רמוחש
.םוטאה

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/Mathematicians/Einstein.html
םירושיקו תונומת ללוכ ןייטשנייא טרבלא לש תטרופמ היפרגויב

http://www.pbs.org/wgbh/nova/einstein
טרבלא לע היזיולט תינכות הוולמה םילבכב היזיולטה ץורע לש רתא
קחשמ ףאו וייח תא דעתמה ןמז ריצ ,ולעופ לע עדימ רתאב .ןייטשניא
.רואה תוריהמ אשונב ולש תוירואיתה תא שיחממה