!21 ה האמב םלועהו ינא

תוזרכ תורחת


תאשונ תורחתב ףתתשהל לארשיב םידימלתה רוביצ לכ ןמזומ ,"ףלאה ףס לע" רתא תרגסמב
."21 ה האמב םלועהו ינא" :אשונב הזרכ בוציעל ,םיסרפ
תוחתפתה לומ ,21 ה האמב םדאה לש היארו תוסחייתה יוטיב ידיל ואובי הזרכב
.םיינדיתעה עדמהו היגולונכטה

:אמגודל

(...?ימ תא ליעפי ימ ,?תימצע תועדומו הניב בשחמה חתפי םאה ) בשחמהו םדאה

לע רומשל םדאה עדי םאה ?תוינצוח תויוברת םע רשק רצווי םאה) םוקיהו ינא
(?ץראה רודכ

לע תוכלשהה הנייהת המ ?תינדיתעה תרושקתה תרוצ היהת המ) תרושקתהו ינא
( ..?עדימה רבעוי דציכ ?ינדיתעה רפסה תיב הארי דציכ ,?תושונאה

היהי םירמוח וליאמ ?האבה האמה ףוסב עצוממה תיבה הארי דציכ) יתיבו ינא
(..?וב ועמטוי תויגולונכט ולא ?יושע

היהת הרוצ וזיא ?םיינדיתעה בכרה ילכ ולעפוי היגרנא וזיאב) ילש בכרה ילכ
(?..םהל


ןונקת

הטיש
גצומש ןויערה תא אטבמה ילולימ רסמ יווילב אשונה תא תיתונמא ךרדב תאטבמה הזרכ
.הדובעב

דעי תייסולכוא
.ץראה יבחרב תונוילעה תוביטחבו םייניבה תוביטחב םידימלתל תדעוימ תורחתה

הקינכט
.תוקינכט רפסמ לש בוליש וא ריינ תורזגמ ,'גלוק ,םוליצ ,םושיר ,עבצב רויצ

הזרכה תודימ
.ןוליינ תילוורשב 50 X 70 תודימב עוציב ןוטרק לע שגות הזרכה

םיטרפ
(תיטרפ תבותכ/ס"יב/תבותכ/םש) הדובעה בג לע ומשרי םיישיא םיטרפ

השגה דעומ
.2000 לירפאב 6 ל 2 -ה ןיבש עובשב

השגהה םוקמ
למע תשר זכרמ
ביבא-לת ,15 בויק תליהק 'חר
.'ג המוק ,יתרבח ךוניחל הקלחמה ,דנר הואנ ידיל
03-6450857 :ףסונ עדימל ןופלט

םיכוזל םיסרפ
ח"ש 3000 :ןושאר םוקמ
ח"ש 2000 :ינש םוקמ
ח"ש 1000 :ישילש םוקמ

.ןהילעבל הנרזחות אל ,תורחתל הנשגותש תודובעה