!21 ה האמב םלועהו ינא

רצקה רופיסה תורחת


רצק רופיס תורחתב ףתתשהל למע תשר ידימלת םינמזומ ,"ףלאה ףס לע" רתאה תרגסמב
."21 ה האמב םלועהו ינא" אשונב ,םיסרפ תאשונ

ןה ןפוא הזיאבו ,האבה האמב תושונאל תויופצ תויוחתפתה ולא !םכנוימדל רורד ונת
. ?טוביש לש רצות היהת ילש דמחמה תיח םאה ?יתיב הארי דציכ) ?ייח חרוא לע ועיפשי
. ?ומלעי תועוצקמ ולא ..?דיתעב םישרדנה תועוצקמה ויהי המ ..?קוחרמ דומלל יאדכ םאה .
םישדח טרופס יפנע ולא ..?תוירלופופה תונפואה הנייהת המ .. ?םדאה עגעגתי המל .
הנייהת םאה ..?יתחפשמה אתה הארי דציכ ..?תיעונלוקה היווחה הארית דציכ ...?וחתפתי
ןייעמ" אצמיי םאה ..?סובולגה לע םיינידמה תולובגה וארי דציכ ..?חריה לע תובשומ
ןיידע םאה ..?סטייג ליב לש ולרוגב הלעי המ ..?רואה תוריהמ "רבשית" םאה ?"םירוענה
...?תוקיזמ תויגולונכטל ...?םינשי םיכרעל ..?תיתד הנומאל ..?םיינתא םינממסל תועמשמ היהת
(..דועו דועו

תופתתשהה יאנת

.18 ליג דעו םייניב תביטחמ ,למע תשר ידימלתל החותפ תורחתה
.1
תירוקמ תויהל הריציה לע
.2
2000 כ לע הלעי אל םילימה רפסמ
.3
:םיאבה םיטרפה ול ופרוציו ,תינקת תירבעב ,ספדומ שגוי רופיסה
.ןופלט ,האלמ תבותכ ,התיכהו רפסה תיב םש ,השגהה דעומ ,רבחמה םש
.4
1.4.2000 יפוס השגה דעומ
.5
:השגה ןעמ
.6
רצקה רופיסה תורחת
למע תשר זכרמ
69410 ,ביבא-לת ,15 בויק תליהק 'חר
למע ט"פמ ,לדנה יקיר וא רורד ירימ ידיל
."רצקה רופיסה תורחת" ןייצלו .2100@amalnet.k12.il ינורטקלא ראודל וא
.6450824 ,6450850 :ףסונ עדימל םינופלט (7