Greetings from Dr. Haim Ilouz-Ayalon,
Chairman
, ןולייא זוליא םייח ר"ד תאמ תוכרב
למע תשר ר"וי

    למע תשר ל"כנמ, רירש ןנער תאמ תוכרב!ישילשה ףלאל םיאבה םיכורב
?םוינלימה אשונב רתא דוע
ףיצהל אל םג..םיקיעמ םייפוסוליפו םיירוטסיה םינוידב םכתא שיתהל ונתנווכ ןיא ,אל
..םהינימל םיגאב לע תורדוק תויזחתב םכדיחפהל וא ,תינדיתע היגולונכט יאלפב םכתא
?רעונה לש ובלל בורק המ - ונטבחתהו ונבשח ,ונבשחו ונבשי
?תמאב המ
םיקילדמ םיאשונ השולש לע ףוסבל ונטלחה
!הנפואה םלועו עונלוקה םלוע ,הקיזומה םלוע
ךפהש ינפל הברה דוע תוניימודמ תוליהק לש תויוברת ורצי םתשולש יכ םתעדיה
..?ימלועה םויה רדסב ביכרמל טנרטניאה
יאנידמ תאז ושעש ינפל הברה ,םינוש םימואל ןיב השעמל ורשיג ולא תוליהק ,ךכ לע ובשיח
...יאפוריאה קושה
!ולא םיאשונב םכתא ףתשל םיחמש ונא
תולאשב םלוכ םיקסועה ,םירושיק ףסואו תויוליעפ ץבקמ ,ןויד תוצובק ,םכתושרל
האמב תישונאה תוברתה לע םמתוח תא וריאשהש ,ולא םייתריצי םימוחת תשולשב תועגונה
.תובבל ברקל וחילצהו ,םירשעה
תורחתב ףתתשהל ,םירושיקה ןווגממ םועטל ,םינושה תומלועה ןיב שולגל םינמזומ םכנה
עומשל ,תויווח קולחל , "21 - ה האמב םלועהו ינא" אשונב ,םיסרפ תאשונ תוזרכ בוציע
,עימשהלו
הווהה לע 19 ה האמה ףוסב םישנא ובשח המ תוארל וצרתה) ףרוצמה רועישה ךרעמב שמתשהל
. רצקה רופיסה תורחת למע תשר ידימלתל תדחוימ תוליעפ ,ףוסבלו ,(..?ונלש

!המיענ השילג


2100@amalnet.k12.il - ב עומשל חמשנ ,תונויערו תורעה