תויתחפשמו תוינדיחי תושיג :םירגבתמב דעומ רצק לופיט
טפיווס .'ג .ו


םע בחרנ שומיש הב השענש הטיש איה דעומ תרצק היפרתוכיספ
,תויתוחתפתה תוביסמ יכ ןייצ ,אמגודל ,(1985) ןמסא .םירגבתמ
ךא ,ךשוממ לופיטל תודגנתה תובורק םיתעל םילגמ םיריעצ םירגבתמ
רפסמש המוד .םימוטפמיסה תלקה ןתרטמש תורצק תויוברעתהל וביגי
80-ה תונש ךלהמב דרי םילפוטמה םיפתתשמ םהבש עצוממה םישגפמה
.תוילכלכ תוביסמ רקיעב ,יחכונה רושעב םג תדרל ךישמיו
,םהיתוחפשמ ינבו םירגבתמ םע םידבועה םיאנילקה ,ונא לכונ דציכ
תולגתסה איה רתויב תישעמה הבוגתה ?וזה השקה תואיצמל לגתסהל
(ואל םא ךכמ םיצורמ ונא םא ןיב) רתוי םירצק םילופיטל רבעמל
עיגהל לכונש ידכ דעומ ירצק םילופיט ינתונכ ונתונמוימ תא רפשלו
לש תיסיסבה השיגה .רתוי םירצק ןמז יקרפב םירפושמ םיגשיהל
היפרתה םוקמב אובל דעומה תרצק היפרתל לאש ,איה יחכונה רמאמה
אלא (חוטיב יביצקתב ץוציק ןוגכ) םיינוציח םיצחל בקע תלבוקמה
.םוזי ןפואב

םייטיופרת תונורקע

לופיטב תדחוימ תובישח םהל תעדונש דוסי תונורקע השולש םנשי
רשק רמשלו ןנוכל שי ,לכ תישאר .םירגבתמב דעומ רצק ינדיחי
שיש ךרוצה ךותמ הלוע ירקיעה יתוחתפתהה ישוקה .ילופיט
ךילהת רובעלו (לפטמה ללוכ) םהיפילחתו םהירוהמ דרפיהל םירגבתמל
רגבתמה תולת לש ביכרמ םייק ,לופיט לש גוס לכב .היצאודיבידניא
ןוויכל ,ןבומכ ,תדגונמ וז תולת .םייוסמ ןמז קרפל לפטמב
לפטמה לע ךא ,וילע רבגתהל ןתינ אלש לושכמ הז ןיא ;יתוחתפתהה
תולת-יאב יבלשה יתוחתפתהה ךרוצהש ,רוכזל שי .ול עדומ תויהל
ינש .תורשקתה ןוויכב יללכה ישונאה ףחדה ידי לע הצופמ םירגובמב
לופיטב ישוקה תא םיריבגמ םיפסונ םייתוחתפתה םינייפאמ
תא ךפוה םירגבתמה לש ריבשה יטסיסיקרנה לקשמה יוויש .םירגבתמב
.הביאכמ תיגולוכיספ הנבות לכו ,תפדעומ הנגה תרוצל הנצחהה
תייצטניירואו םירגבתמה לש תוהובגה ףחדה תויגרנא ,ךכל ףסונב
יבגל תיביטקפסורטניא הדמע ץמאל םהילע תושקמ םהלש הלועפה
הביגה ,ירו'גמ ןואכדמ תלבוסה ,16-ה תב הלרק ,אמגודל .םמצע
היבאש הדבועב תעגל הסינ לפטמהשכ תורגתסהו יטסיסקרנ םעזב
רצק לופיטל המיאתמ תדמעומ הנניא הלרק .התודליב הב ללעתה
.הלש תושבוגמה יפואה תונוכתו הלש יטאמוארטה רבעה בקע דעומ
עיגה תימס רמ .ילופיטה דקומה תאיצמ אוה ינשה חתפמה ןורקע
לע תונולת םע רעונ ינבו םידליל תירטאיכיספ ץוח תאפרמל
ןעט אוה .15-ו 13 ,8 ינב ,וידלי תשמח ןיבמ השולש לש םתוגהנתה
לש םבצמ .הרושכ םיגהנתמ םניאו ויפ תא םירממ ,םינדרמ םלוכש
השטנ םאה רשאכ ,היינפה ינפל תחא הנש דע בוט היה םידליה
לש תיעוציבה היצקנופה .החפשמהו ןיאושינה רשק תא תוימואתפב
,ךכמ האצותכ ;באה לש ןואכדהו םאה תורדעיה בקע הררופתה החפשמה
וז תכרעמב תידקומה הדוקנהש טילחה לפטמה .ןסר לכ ודביא םידליה
לצ תרסה .קאזורפב החלצהב לפוטש ,באה לש ןואכדה תויהל הכירצ
,ןכמ רחאל .םידליה לע ידיימ תרשרש טקפא הרצי באה לש ןואכדה
ךלהמב באהו םאה לש שדוחמ דוחיא :השדח תידקומ הדוקנ התווהתה
ןישוריגה ביבס סעכ תושוחת ררחשל ידכ יתחפשמ לופיט ישגפמ
וקיפה ,לכה ךסב .םידליה לודיגב םהיניב הלועפה ףותיש תא רפשלו
.תחא הנש לש הפוקת ךרואל םישגפמ 20-מ הבר תלעות החפשמה ינב
.הגשה ירבו םיריבס ,םיעונצ םידעי תעיבק אוה ישילשה ןורקעה
המר ןוויכב תונגהה ןזאמ יוניש היהי ריבס דעי ,דעומ רצק לופיטב
.והשלכ יתוחתפתה וא יבצמ רגתא םע דדומתהל ידכ רתוי טעמ ההובג
הנגהה ינונגנמ תא חפטל איה לפטמה לש ותרטמ ,תורחא םילמב
השוע וניאש ןכתיי ךא ,לפוטמה תושרל םידמוע רבכש תודדומתההו
:תחא הנועבו תעב לכה תושעל לפטמל לאש איה הדוקנה .שומיש םהב
בלשב לפוטמה םע דובעלו בושל תונמדזה ול היהתש ןכתיי טלחהב
םע בוט רשקב רצקה לופיטה תא םייסל םג בושח .דיתעב והשלכ
.דיתעב תפתושמ הדובעל עקרקה תא רישכמ רבדה ןכש ,לפוטמה
.םילפוטמה ןוימל הבר תובישח תעדונ ,ליעלד דוסיה תונורקע דבלמ
(ללכנ ימ) םייבויח םינוירטירק ןה תולבוקמה תויללכה תושיגה יתש
עיבצמ ינילקה ןויסנה .(ללכיהל ךירצ וניא ימ) םיילילש םינוירטירקו
םירגבתמ ןוימב הברהב םיליעומ ינשה גוסהמ תונורקעהש ךכ לע
םיילילשה תונורקעה תשמח ןלהל .דעומ רצק ינדיחי לופיטל
:םיירקיעה
.ילופיטה דקומה תא עובקל תלוכי רסוח .1
רבדה ,הלאכ םירשק ןיא רענל םא .ליגה ינב תבכשב םירשק רדעיה .2
חרכהב וכירציש ,תוילאיצוס-או תורגתסה לש ההובג הדימ לע עיבצמ
.חווט תכורא השיג
לופיט .ןדבואל תיתועמשמ תיגולוכיספ תועיגפב ןייפאתמש רבע .3
םויס ,ךכש ןוויכמ ;הרדגה יפ לע ,ןמזב לבגומ אוה דעומ רצק
בושח ,ךכיפל .תילופיטה תוסנתההמ יתועמשמ קלח הווהמ לופיטה
תייווח תא תאשל לפוטמה לש ותלוכי תא ,לופיטל םדוק ,ךירעהל
.הלצנלו הדירפה
רגבתמהש ךכ לע םיעיבצמש ,םייתועמשמ םיירטאיכיספ םינוחבא .4
לבגומ לופיט ,הלא םירקמב .חווט יכוראו םיינורכ םיישקב ןייפאתי
הרומחה היגולותפוכיספה תא ןובשחב איבהל לוכי וניא ןמזב שארמ
לולע אוה ,ךכיפל .ולש תגייוסמה הזונגורפה תא וא לפוטמה לש
.ול קיזהל אקווד
הווח יכ חוודמ לפוטמה םא .תויתועמשמ תויסרגרב ןייפאתמש רבע .5
תונורתי תא תוריהזב לוקשל שי ,לשמל ,תינדבוא הדוזיפא רבעב
הדוזיפאה לש םייפיצפסה םיטרפה .ויתונורסח תאו רצקה לופיטה
רצק לופיטב שומיש תושעל שי םא ,הלאשב עירכהל םייושע תינדבואה
בטומ ,תוקפס םיררועתמש הרקמב .ןמזב לבגומ וניאש לופיטב וא
תלבגומ יתלב היפארת לש תכמות השיג תפדעה לש ןוויכב תוגשל
.ןמזב

םידחוימ םילוקיש :דעומ רצק יתחפשמ לופיט

תשרומה ךותמ החמצ דעומה תרצק תינדיחיה היפרתוכיספהש דועב
היפארתהש ירה ,ךשוממ לופיט הפידעמה השיגהו תיטילנאוכיספה
.רתוי תורצק תויוברעתהל התדיל רחשמ הרושק התיה תיתחפשמה
תודדומתהה סופד סרק דציכ תוהזל איה יתחפשמה לפטמה לש ותרטמ
ןכמ רחאלו ,יוושכע יתוחתפתה וא יבצמ רגתאל הבוגתב יתחפשמה
דועב .הינב לש תודדומתהה תלוכי תא ורפשיש תויוברעתה ןנכתל
לפטמה ןיב רשקבש חינהל לבוקמ חווט ךורא יתחפשמ לופיטבש
דעומ רצק לופיטב שגדהש ירה ,תרכינ תאפרמ המצוע הנומט החפשמל
.המצע החפשמב הנומטה תאפרמה המצועה רורחש לע אוה
לופיטב תובישח םהל תעדונש םידחוימה םילוקישהמ המכ ןלהל
חותיפ :רהצומה היעבה רוקמ אוה רגבתמה ובש ,דעומ רצק יתחפשמ
ךלהמב רדס תטלשה ;החפשמה ינב לכ םע תוילופיט םיסחי תוכרעמ
םייתחפשמה תונורתפה תקידב ;תרושקתה תויונמוימ רופישו םישגפמה
הרבעה יסופד תריקחו ;היעבב לופיטל םמצע החפשמה ינב םיעיצמש
.תחלצומ תודדומתה םיענומש םיכילהתו
- 13-ה תב הקברו 15-ה ןב דיווייד ,באה ,םאה - ל'צימ תחפשמ ינב
בקע רעונ ינבבו םידליב לופיטל תירטאיכיספ ץוח תאפרמל ועיגה
תודובע לש םיאשונ ביבס ויבא םע תעה לכ ברש ,דיווייד לש ויישק
םע דחי ;ויבא םע רשקב יביסרגא-יביספ היה דיווייד .תוירחאו תיבה
תודובע אשונ ביבס םיציפנו םיזע תושגר הווח באהש המוד ,תאז
שרושב תודמוע תורותפ יתלב תויתורחת תויגוסש שח לפטמה .תיבה
עבונ באה לש וסעכמ רכינ קלח יכ ררבתה .םיינשה ןיב קבאמה
,ונב הנהנ הנממש תרכינה תישיאה תוריחב תעדומ יתלבה ותאנקמ
םג תשרשומ התיה איה ;ליגה ותואב ומצעב עדיש המל האוושהב
תונתייצ ונממ שרדש ,ינדורה ויבא םע תיטנלוויבמאה ותוהדזהב
"הניגה לע המחלמ"ל ףרטצהל רחב אוהש ירה ,דיוויידל רשאב .העונכ
וניא יכ שחו תטלחומה ותטילשל ןותנ תויהל ששח ןכש ,ויבא םע
העוגרו הרישי הרוצב ויבאל סחיב ולש הימונוטואה לע רומשל לגוסמ
תוילילש תוישיא-ןיב תואלול ךופהל שי ,הלאכ םירקמב .רתוי
םיאצוי" רחא שופיחה תועצמאב ,רזאש הד ץילמהש יפכ ,תויבויחל
החפשמב םייבויח םיעגר שופיח רמולכ "(ילילשה) ללכה ןמ (םייבויח)
.תילילש היצקארטניאה רשאכ םג

Swift, W.J). 1993. (Brief Psychotherapy with Adolescents: Individual and
Family Approaches. American Journal of Psychotherapy, 47(3),373-386.