:טושפ ירבע שופיח

: םילימה ובו ךמסמ
דבלב תירבע הלימ שקה *home@amalnet.k12.il :ל תונפל אנ ,תועצהו ,תובוגת ,תולאשל
(1997) למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ