לגדה

לגדה :לובה םש
סוארק .פ :םי/בצעמ
ט"שת'ה ןסינב 'א :העפוהה םוי
(31.3.1949)
םואלה לגד :רויצ
'רפ 20 :בוקנ ךרע
31.5.1950 :הריכמה תקספה