הרונמה

הרונמה :לובה םש
ירומה.ג :םי/בצעמ
ו"טשת'ה רייאב 'ד :העפוהה םוי
(26.4.1955)
הרונמה ינק תעבשו הנידמה למס :רויצ
םיקולד
'רפ 150 :בוקנ ךרע
15.3.1956 :הריכמה תקספה