ןונמהל הנש 100
"הוקתה" ימואלה

ימואלה ןונמהל הנש 100 :לובה םש
הוקתה
ןהכ.ד :םי/בצעמ
ח"לשת'ה ןויסב ט"כ :העפוהה םוי
(4.7.1978)
ימואלה ןונמההמ עטק :רויצ
י"ל 8.40 :בוקנ ךרע
24.8.1979 :הריכמה תקספה
2,843,000 :ורכמנש םילוב