תסנכה ןכשמ

תסנכה ןכשמ :לובה םש
ןמפיל.זו דלישטור.ג :"ילור" :םי/בצעמ
ו"כשת'ה זומתב 'ד :העפוהה םוי
(22.6.1966)
םילשוריב תסנכה ןכשמ :רויצ
י"ל 1.00 :בוקנ ךרע
28.2.1967 :הריכמה תקספה
955,000 :ורכמנש םילוב