ןוילעה טפשמה תיב
לארשיב

לארשיב ןוילעה טפשמה תיב :לובה םש
רודה-ןב .ד :םי/בצעמ
ב"נשת'ה לולאב ט"י :העפוהה םוי
(17.9.1992)
ןוילעה טפשמה תיב הנבמ תינכת :רויצ
םילשוריב
ח"ש 3.60 :בוקנ ךרע