הנידמה תזרכה

הנידמה תזרכה :לובה םש
רמע .מ :םי/בצעמ
ג"לשת'ה רייאב 'א :העפוהה םוי
תואמצעה תליגמ :רויצ
י"ל 1.00 :בוקנ ךרע
3.5.1973 :הריכמה תקספה
454,000 :ורכמנש םילוב