רפס יבושי

רפס יבושי :לובה םש
גרפ .מ :םי/בצעמ
ו"לשת'ה 'א רדאב ז"ט :העפוהה םוי
(17.2.1976)
לית טוח םע ףונ :רויצ
י"ל 1.50 :בוקנ ךרע
27.8.1976 :הריכמה תקספה
1,015,000 :ורכמנש םילוב