,ןלוגב תובשייתהה
הדוהיבו לילגב
ןורמושו

לילגב ,ןלוגב תובשייתהה :לובה םש
ןורמושו הדוהיבו
בד-ןב .ד :םי/בצעמ
ג"משת'ה רדאב 'ב :העפוהה םוי
(15.2.1983)
ילמס :רויצ
1.11.1983 :הריכמה תקספה