לבחב תובשייתהה
לבחבו הברעב ,רושבה
הזע

,רושבה לבחב תובשייתהה :לובה םש
הזע לבחבו הברעב
לשא .מו .נ :םי/בצעמ
ד"משת'ה 'ב רדאב א"י :העפוהה םוי
(15.3.1984)
ילמס :רויצ
5.8.1984 :הריכמה תקספה