הינגד תצובק

הינגד תצובק :לובה םש
רימש.גו .מ :םי/בצעמ
ך"שת'ה ןושחב ד"כ :העפוהה םוי
(25.11.1959)
יאלקח בושי :רויצ
5.1.1960 :הריכמה תקספה