ץוביקה

ץוביקה :לובה םש
בד ןב .ד :םי/בצעמ
ו"משת'ה ןושחב א"כ :העפוהה םוי
(5.11.1985)
ילמס :רויצ
'ש 900 :בוקנ ךרע
31.12.1985 :הריכמה תקספה
1,085,000 :ורכמנש םילוב