ללהנ -םידבוע בשומ

ללהנ -םידבוע בשומ :לובה םש
לשא .מו .נ :םי/בצעמ
ד"משת'ה לולאב 'ז :העפוהה םוי
(4.9.1984)
ללהנ בשומ :רויצ
'ש 80.00 :בוקנ ךרע
10.5.1985 :הריכמה תקספה
1,518,000 :ורכמנש םילוב