הניפ שאר -הבשומ

הניפ שאר -הבשומ :לובה םש
רזלג.א :םי/בצעמ
ח"לשת'ה ןויסב ט"כ :העפוהה םוי
(4.7.1978)
הנפ שאר :רויצ
י"ל 20.00 :בוקנ ךרע
15.12.1980 :הריכמה תקספה