םיכנה תדאיפמילוא


םיכנה תדאיפמילוא :לובה םש
סיקרנ .צ :םי/בצעמ
ט"כשת'ה ןושחב ו"ט :העפוהה םוי
(6.11.1968)
לסרודכ קחשמב םיכנ :רויצ
י"ל 0.40 :בוקנ ךרע
28.2.1969 :הריכמה תקספה
1,763,000 :ורכמנש םילוב