וכע - רזא'ג לא דגסמ
וכע - ראז'ג לא דגסמ :לובה םש
גרב .א :םי/בצעמ
ו"משת'ה ןסינב ה"כ :העפוהה םוי
(4.5.1986)
וכע ,רא'זג-לא דגסמ :רויצ
ח"ש 0.30 :בוקנ ךרע
9.9.1987 :הריכמה תקספה
1,464,000 :ורכמנש םילוב