םילשורי:הרטמ
.םילשורי ריעה תרכה
.1
לארשי תריבכ תידוהיה המואה זכרמכ םילשורי לש התובישח תרכה
.2
.תותדה תשולשל שודקה זכרמכו
.תירוטסיה היארב םילשורי
.3

:תואבה תולאשה לע ונע
םילובהמ דחא לכב .םילשורי תא םיגציימה םילוב השימח םכינפל
.1
.ריעה לש עטקמ ראותמ
'ג לוב
'ב לוב
'א לוב'ה לוב
'ד לוב


.לוב לכב םיבושחה םירתאה תומש תא ומשר .א
.םירתאהמ דחא לכ לע םכל עודיה תא הרצקב ומשר .ב
?תותדה תשולשל םישודק םירתאה ןיבמ ולא .ג
.עודמ וריבסה ?השדחה םילשורי תא ףקשמ לוב הזיא .ד
?תומוחהמ האיציה תא ףקשמ לוב הזיא .ה
.וקמנ ?ירויפיטנומ השמ לש ורופיסל רשקתמ לוב הזיא .ו
רחב הנידמה ירע לכמ עודמ וריבסה ,לובה רופיס תא וארק
.2
?הריבה ריעכ םילשורי תא ךלמה דוד
.תונושה היתופוקתב ריעב וטלשש םיטילשה לכ תא תפרוצמה הלבטב ומשר
.3
תפוקתל םירושקה םידחוימ םיעורא
םנוטלש
ןוטלשה תפוקת
טילשה םש(לארשי תנידמב ןוטלשה תודסומ) םייתכלממה תודסומה תא ומשר
.4
.םילשוריב םייוצמה
לולסמה תפמ תא וגיצה ,םכתתיכ ינבל םילשוריב רויס ןגראל םכילע
.5
.םכתריחב וקמנ ,םכתתיכ רויסל םירחוב םתייה ובש