יגולורואטמה תורשה(רקש וא תמא ורחב) ?יגולורואטמה תורשה קסוע המב .1

רקש/תמאריוואה גזמ יוזיח
רקש/תמאעקרקה הנבמ תא ןחוב
רקש/תמאתיתנשה םימשגה תומכ יוזיח
רקש/תמאישילשה םלועה תונידמב תוכפהמ יוזיח
רקש/תמאתוחורה ינוויכ לע עידומ
רקש/תמאםיב םילגה הבוג לע חוודמ
רקש/תמאתוחלה יזוחא תא קדוב
רקש/תמאםינוש םירוזאב חיפרעה תומכ תא קדוב
.םכתבושת וקמנ ?יחרכה יגולורואטמה תורשה ימל .2