חלמה םי ילעפמ.םלועב םנימב םיידוחיי םילעפמל םיבשחנ חלמה םי ילעפמ
.וטרפ ,םילעפמה לש םדוחיי לע ודמע
.1
לש םמוקמ תא ונמסו רוזאה לש תיפרגואגה הפמב וננובתה
.הווהבו רבעב חלמה םי ילעפמ
.2
.םוקימה יונישל הביסה תא וריבסה
.3
םה ימלו ?חלמה םי ילעפמב םירצוימה םירצומה םהמ
?םיקוושמ
.4