תירבעה היישעתל הנש 100לע ומשרו ויתודוא וטרפ ,תירבעה היישעתה ץולחל בשחנ ימ
.תירבעה היישעתל ותמורת
.1

:םילובה תשולשב וננובתה
.2
.םהב םיעיפומה היישעתה יגוס תא ונייצ .א
?"עדי ריתע" חנומה שורפ המ .ב
תריתע" הישעתל תבשחנ םילובב תועיפומה תוישעתה ןיבמ ימ .ג
?"עדי
?90-ה תונשב התלודגמ הדביא תוישעתה ןיבמ ימ .ד

םוחתב ושמיש הליחתבש תוישעת לש םיפסונ םיגוס השולש ונייצ .3
.תויחרזא תוישעתל וכפה ןכמ רחאלו ,יאבצה