ןקז ינפ תרדהוינפ תרדהו" הרמאה תא למסמכ ץעה רחבנ םכתעדל עודמ
?"ןקז
.1
?ץעה לש וליג תא דומאל ןתינ םאה
.2
ינפ תרדהו םוקת הביש ינפמ" :לובה לבושב בותכל וסחייתה
,"ןקז
.3
.הז טפשמב ןומטה ןויערה תא וחתפ
.הנש 80 ינב םתאו תורובגל םתעגה בוט לזמ
.4
.םיארנ םתא דציכ ובתכ .א
?םכילא תסחייתמ הביבסה דציכ .ב
?םכתא םיבבוסהמ םכתויפיצ המ .ג
?ריעצה רודל וריבעת המכח תוצע ולא ,םינקזכ .ד