םיכרדב תוריהז.םיכרדב תוריהזב םיקסועה םילוב השימח םכינפל
.תוריהז בייחמה םייוסמ ללכ ןייצמ םילובהמ דחא לכ
.םיללכה תשמח תא ומשר
.1
:המישמ
.2
,םיכרדב תוריהז אשונב תינכות תונבל התיכה ידימלת לע לטוה
:תואבה תועצהה םכתושרל
.תמוסרפ רידשת .א
.לוב בוציע .ב
.םיכרדב תוריהז יללכ לע הרימשל תינכת לש הגצה תיינב .ג
.םיכרדב תוריהז אשונב יטקדיד קחשמ .ד
.הגצה תזחמה וא טרס יומיב .ה
.התיכה ירבח ראשל םכתינכת תא וריבעהו םיאשונהמ דחא ורחב