םיכרדב תוריהז:ח"ש 1.20 וכרעש לובב וננובתה .1
.םדיקפת תא וריבסהו םירייוצמה םירורמתה תא והז .א
סחייתמ לובב םירייוצמה םינמיסה ןיבמ הזיא .ב
?דחאכ םיגהנהו לגרה יכלוה תייסולכואל

תבכרומה תומד תרייוצמ ח"ש 1.50 וכרעש לובב וננובתה
.םיכרדב תוריהז לש םיללכו םינמיסמ
.2
.היביכרמ תא וטרפו וקרפ .א
אשונב ריבעהל הסנמ דיה ףכ ביכרמש רסמה והמ .ב
?םיכרדב תוריהז
רסמ ריבעהל דיה ףכ אקווד הרחבנ םכתעדל עודמו
?הז