םיכרדב תוריהזלש םייסיסב םיללכ השולש םייוצמ םילובה תשולשב
.הנוכנ הגיהנ
.1
.םיללכה תשולש תא ומשר .א
.הנוכנ הגיהנ לש םיללכ השולש דוע ופיסוה .ב
ןותנשל ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה רתאל וסנכה .2
.18-22 ףיעס יטסיטטסה
תונואתב םיעגפנה ינותנ הבו הלבטה תא וקיתעה .א
.1993-1995 םינשב םיכרד
?היעגפנ זוחא והמ ,רתויב תעגפנה הייסולכואה איה ימ .ב
?רתויב ןכוסמה בכרה ילכ והמ .ג
םיבכורה לע הלבטב םילועה םינותנהמ דומלל ןתינ המ .ד
בכרה ילכב
?ילגלג ודה