ירבע ראוד."ירבע ראוד" ילוב העשת לש הרדסמ קלח אוה םכינפלש לובה
התואמצע םע לארשי תנידמ הקיפנהש םינושארה םילובה םה ולא
.(ח"שת רייאב 'ז ,16.5.48 אוה םילובה תעפוה ךיראת)
תודירמה תפוקתמ תועבטמ םיעיפומ ירבע ראוד ילובב
.אבכוכ-רב תמחלמו ינש תיב ימיבעבטמ חצנוה םכינפלש לובב
.ןושארה דרמה ימיב
תבותכ העבטוה עבטמה לע
.םילשוריל הרושקה
-ףלאה תרזעב בותכה תא וחנעפ
.םכינפלש קיתעה ירבעה תיב

ינמיה עבטמה שוריפ
ילאמשה עבטמה שוריפ