לגדה
לגדה לע - ןוירוג-ןב דוד

המואהו הנידמה יקלח לכ דכלמו תורודה לכ קתרמה ,םייק דסמ ילב המואו הנידמ ןיא..."
.םינמזהו תוערואמה םע הנתשמ וניאו ןמזהו םוקמה תופילחב יולת וניאו ,העשו העש לכב
.המייק תב המואו הנידמ םוש ןיא וז תירוטסיה תודיחאו תועיבת ילב
דמוע לגדה .תשדחתמה התוהז דחיימו וז תירוטסיה תועיבקו תודיחא למסמ הנידמה לש לגדה
תא םלגמ לגדה ;ףרה ילב םיצצורתמה הנידמה ךותב תוחוכה לעמו תופלחתמה תולשממה לעמ
.המואבו הנידמבש ירוטסיההו ףתושמה ,יללכה ,דכלמה ,דחאמה דוסיה
תואמצעל ,תורחל - הנידמ תלוטנ תירבעה המואה לש התפיאש תא למיס ינויצה לגדה
.תדלומב יתכלממ ןויוושלו
.הלדגו היח תירוטסיה תווהתהו היוה אלא - ןוזחו הפיאש אל וישכעמ םלגי הנידמה לגד...
,תורודה לכ לש תופתוש ,יאמצעה ודיתעו ודוחיי ,לארשי תודחא תא למסי הנידמה לגד...
"....תורודה לכ ףוס דע הנש יפלא ינפל המואה תומדקמ
.ח"שת ,דומת ט"י ,הירקה ןוירוג-ןב 'ד

לגדה לש וילוגליג

ינויצ לגדל לצרה לש תועצה

לגדה עבצ
סרגנוקל תונכהה ימי לע ,לצרה לש בורקה ורזוע היהש ימ ,ןוספלוו דוד םסרפש תונורכזב
תיב תא טשקנ לגד הזיאב ,התיה הררועתהש השקהו הנטקה הלאשה" :בתוכ אוה ןושארה ינויצה
!ול ןבל-לוחכ עבצו לגד ונל שי ירהו :ישארב הצנצנ הבשחמו !לגד ונל ןיא ?סרגנוקה
הנבל - דעומה ימיבו השעמה ימיב ,תבשבו לוחב ,םוי-םוי הליפתל םיפטעתמ ונא הב תילטה
."תלכת יספ םע ןבל ונלגד אנ אהי .התוא םירטוע תלכת יספו איה
לארשי לכ יניעל" יכ תינויצה תורדתסהה אישנ רתוי רחואמ שמישש ימ רפסמו ףיסומ דועו
ונלגד ארבנ ךכ .דוד-ןגמ וב רייצלו תלכת ןבל לגד תושעל יתיווצ םימעה לכ יניעלו
.(פ"רת םילשורי ,ןושארה ינויצה סרגנוקל םינש שמחו םירשע ןויצל סרגנוקה רפס) ."ימואלה
ןויער הגהש ןושארה .אלש רבתסמ ?ןבל-לוחכ לגד עיצהש ןושארה ןוספלוו דוד היה םולכ ךא
םסרפתנ לארשי-ץרא תודלותב .לקנרפ טסוגוא גיוודול ירטסואה-ידוהיה ררושמה היה הז
תובקעב - הניווב תידוהיה הליהקה ריכזמכ ןהיכו תינמרגב ויריש תא בתוכ היהש לקנרפ
לש ותב ,ץרה הזילע תינבדנה לש התוחילשב אב לקנרפ .1856-7 תנשב ץראב ורוקיב
רפסב הלעה ורוקיב ימשר תא .ןושארה ינרדומה רפסה-תיב דוסיי םשל ,למל תיבל ליצאה
."המילשורי" ועסמ
:"הדוהי ץרא יעבצ"ל םירישה דחא שדקומ 1864 תנשב לקנרפ םסריפש םירישה רפסב
אלמ ובל תוממור ישחר תעו
;וצרא יעבצ אוה רטוע
אוה ףוטעו הליפתב אוה דמוע
.הריהזמ הנבל המילג
הנבלה המילגה ילוש
;וריתכי םיבחר תלכת יספ
לודג ןהוכ לש וליעמ ומכ
.תלכת יטוח לש םיטרס רוטע
םה הבוהאה ץראה יעבצ
;הדוהי תולובג םה ןבל-תלכת
הנוהכה ויז אוה ןבל
.עיקרה ירהז םילוחכו

הליחת הבשחמב השעמ ףוס

ןושארה ינויצה סרגנוקל ,עודיכ ,תסחייתמ "ימואלה ונלגד ארבנ ךכ" - ןוספלוו לש ותעיבק
לש ויתונורכזב .וז תיעמשמ-דח העיבק לע תורערעמ תונוש תויודע .1897 -ב סנכתהש
השמל הנש האמ תאלמ דובכל 1884 תנשב בייקב הכרענש הביסמ לע ןהכה ללה-ןב יכדרמ
יכ - םיימואלה וניעבצ תא בחרה להקה ינפל וניליג הנושארה םעפב" :רמאנ ירויפיטנומ
."ונמע יעבצ םה ןבלו תלכת יכ ועדי אל םיבר ,םיבר
ץיבוטק תדיעו תובקעב ,קנילי ףלודא ר"ד ,ימרופרה ברה בתוכ ,1885 -ב ,רתוי רחואמ הנש
הבושיי תא דימעהל רמאי רשא לכל טלחהב דגנתהל םיחרכומ" :הידגנתמ ישאר לע הנמנ אוהש
תא איבתש ,הינוא לע םרוי לוחכ-ןבל לגדה רשאו ...םיימואל תודוסי לע לארשי ץרא לש
."שדוקה ץראל םילוגה
ןויצ-יבבוח ברקב םכסומ היה ןושארה ינויצה סרגנוקה ינפל םינש 12 תוחפל יכ רורב התע
.ירבעה לגדה לש והארמו ותומד ,הלוגבש
ןויצל-ןושארב ףנומ ,דניקלב לארשי לש ותמזויב ,הדוהי תובשומב ףא ,הלוגב קר אל ךא
:לגדה ןכוה דציכ דניקלב רפסמ בונבוד באז לא ובתכמב .ןבל-לוחכ לגד 1885 ץיקב
,ונלש תילטה תמגוד ,היתווצק ינשמ תלכת לש תועוצר םייתש םייתש :הנבל גירא תעירי"
."עצמאב תלכת לש דוד-ןגמו
,ןינח ידאווב םילעופה תבשומל דוסי תחנה סקט ךרענ ,1891 ףרוחב ,רתוי רחואמ םינש שש
םישובל םלוכ ,םיבכור תגולפ שארב ,ןירפלה לאכימ עיפוה סקטה תעב .הנויצ-סנ איה
ןירפלה לאכימ רמא - "ונצרא תא לאגנ בהזו ףסכב אל" .םיבורבו תבורחב םישומחו ןבל-תלכת
ךורא ץע טומ ותרדא תחתמ ףלש תע התואבו ."םוקת הדוהי שאו םדב ,הלפנ הדוהי שאו םדב" -
תלכתה עבצ .ונלש ירבעה לגדה אוה ןבל-לוחכה לגדה" לאכימ ארק - "םיחא" .וביבס ךורכ דבו
הזו תירבע הנידמ םוקת ןאכ .ונתנומא רהוטכ אוה ןבלה עבצהו ,ונצרא לש םימשה עבצכ אוה
."הלגד היהי


דוד ןגמ

.תויווז שש לעב בכוכ לש תומד דחי םירצויה ,םיפפוח םישלושמ ינש לש הנבמ וניה דוד-ןגמ
תוכרבל רשקהב "דוד ןגמ" חונימה רכזומ (ב דומע ז"יק) םיחספ תכסמב ,ילבבה דומלתב
."דוד ןגמ...התא ךורב" :ב תמייתסמ תיעיברה הכרבה רשאכ ,הרטפהה תאירק רחאל תורמאנה
.וניגמ לע דוד-ןגמ אשנ דוד ךלמה יכ תרפסמ תידוהיה תרוסמה
ושירוהש ךלמה המלשל ותוא וסחייו "המלש םתוח" םשב דוד-ןגמה עדונ ורבע םימיב
דוד תא רושקל תשקבמה תרחא העד .תוער תוחור ינפמ תוירבה לע ןגהל םישקבמה םימכחל
יפ לע ."ישי עזגמ רטוח" לארשי ךלמל והיעשי תאובנב ןיכומיס תאצומ דוד-ןגמה תאו ךלמה
,הניבו המכוח חור" ךלמה דודל והיעשי ןתנש םיראתה תשש תא םילמסמ תווצקה תשש וז העד
.ב-א ,א"י והיעשי) ."'ה תאריו תעד חור ,הרובגו הצע חור
יניגמ .םידוהי לצא ןהו םידוהי-אל לצא ןה טושיק רותב דוד-ןגמה שמיש םיבר תורוד ךשמב
.לזרבה תפוקתו הזנורבה תפוקתכ דואמ תומדוק תופוקתמ ואצמנ ןבא לע םיקוקח דוד
ומכ ,םימודק תסנכ-יתב רוטיעל ,םידוהיה לצא ,דוד-ןגמה שמיש רתוי תורחואמ תופוקתב
םימסק חוכש ,למסכ םימלסומה לצאו תולארדתקו תויסנכ טושיקל םירצונה לצא ;םוחנ רפכב
.וב ןומט
םעפה וז התיה .גארפ תליהק לש הלגדל יזכרמה טושיקכ "דוד-ןגמה" עבקנ 14 -ה האמב
למס דוד-ןגמה שמיש םייניבה ימי תצורמב .קהבומ ידוהי למס שמיש דוד-ןגמהש הנושארה
.הפוריאב תונוש םירעב םיידוהי האצוה יתבל ירחסמ
םילבוקמה יניעב .הלבקה תרות תוחתפתה םע לח דוד-ןגמה לש ותועמשמב תובישח בר הנפמ
.ךלמה דוד יאצאצמ וניהש חישמה תועצמאב אובתש הלואגה לש ידוס למס דוד-ןגמה בשחנ
תועדה יגוה ילודגמ ,םולש םושרג 'פורפ בתוכ "דוד-ןגמ"ל םויכ תלבוקמה תועמשמה לע
למס ושקיב היצפיסנמאה תפוקת ידוהי" :(1949) ט"שת תנשל "ץראה חול"ב ,ונרודב םידוהיה
'השמ-ינב תד' אלא הניא תודהיה םא .םוקמ לכב 'תורצנה למס' םהיניעל וארש םשכ ,תודהיל
לש תינקירהו תרדהנה הריירקה .תותדה ראש לכ טושפו טלוב רכה ןמיס היהי הל םגש יואר
."הב שי ידוהיה ןויגהה ינמיסמ 19 -ה האמב דוד-ןגמה
,ץופנ היה דחא דצמ" :םולש 'ג ףיסומו .לכה לע םכסומ תויהל ךפה ,דוד-ןגמה רחבנ רשאכ
הווקת אלא רבעל רכז וב ןיאו ,ותלעמ השענ ונורסח .תיתד תועמשמ רסח היה - ינש דצמו
."דיתעל
השמתשהש תידוהיה תימואלה העונתב ןושארה ףוגה התיה "ןויצ תווחא" םיטנדוטסה תדוגא
יכ בתוכ 1881 -ב הדוגאה הכרעש ףשנ ראתמה ןהכה ללה-ןב יכדרמ .למסכ "דוד-ןגמב
- דוד-ןגמ - תווצק שש תלעב הנשוש :ןוילעה םדגב לע תוא ואשנ גחה תנכהב םיקסעתמה"
"דוד-ןגמ"ה תא םתמתוחב ועבט 1882 -ב םייו"ליבה ."ןויצ" הלמה וילע המוקר בהז יטוחבו
תא עבט לצרה .תונוש תויונמדזהב וב ושמתשהש ןויצ-יבבוח לצא ףא גהנוה הז למסו
,תינויצה תורדתסהל יטפשמ ץעויכ שמישש רמייהנודב סקאמ וליאו ,ונותיעל למסכ "דוד-ןגמ"ה
.וביבס םיבכוכ רשע-םינשו הירא-רוג וכותבו דוד-ןגמ ללכש למס ותוליעפ תישאר תעב ץיפה
העונתה .ימשר דמעמ ול קנעוה אל ךא ןבל-לוחכה לגדה תא ופינה תוכורא םינש ךשמב
דמעמל .1933 -ב ךרענש 18 -ה טסרגנוקב קר דחוימ ןויד לגדה תלאשל השידקה תינויצה
התואב .28.10.1948 -ב תינמזה הנידמה תצעומ תטלחה תעב קר לגדה הכז בייחמו ימשר
תרוסמב הז לגד שדקתנ ידידל" :(ןומימ) ןמשיפ ןהכה .ל הדוהי ברה תותדה רש רמא הבישי
,ןבלו תלכת איהש תילטה עבצ דוסי לע תאז עיצה ןוספלוו דוד ...ןבלו תלכת - זאמ הקיתע
תרוסמב אוה םג שדקתנש ,דוד-ןגמה לש תפסותה םע העצהה תא לבקל שיש בשוח ינאו
."לארשי