הוקתה

ילתפנ רפוסהו ררושמה ידי לע ובתכנ לארשי תנידמ לש ימואלה ןונמהה לש ויתולמ
,"יאקרב" ץבוקב 1898 תנשב הנושארל ומסרופ םילמה .(1909-1856) רבמיא ץרה
.רבחמה זא ררוגתה הב ,םילשוריב רואל אציש
םיסרגנוקב ."ןויצ יבבוח" לש םנונמה היה אוהו "ונתווקת" רישה םש היה הליחתב
םדוק רבכ םלוא ;ךליאו יששה סרגנוקה ןמל קר "הווקתה" תא רישל ולחה םיינויצה
לש הלואגה ייוואמל קומע יוטיב רישה ןתנ ,ןושארה ינויצה סרגנוקה זאמ ,ןכל
.ויתוצופת לכב לארשי-םע
ינש ופלחוי לארשי-ץראבש עיצה ,"הילצרה" תירבעה היסנמיגה דסיימ ,ןומטמ-ןהכ ר"ד
:םיאבה םירוטב ,"הנח דוד הב ריעב ,ויתובא ץראל בושל" :ויהש םיירוקמה םירוטה
רכומ הלא םילמבו הלבקתנ ותעצה ."םילשוריו ןויצ ץרא ,ונצראב ישפוח םע תויהל"
.םויכ ימואלה ןונמהה
ןימוי יקיתע הישרושש ,קפס ןיא .תועדה תוקולח - הניגנמה לש הרוקמל רשא
,תאז םע .הל המדקש תיברעה הרישב רבכ ילואו תידרפסה תיממעה הרישב םיצוענו
לש "הבדלומ" תינופמיסה המיאופב םג ןחלה לש םינגנתמה וידה תא תוהזל ןתינ
.םייפוריא-חרזמו םיינאקלב םיעור ירישב םג ןכו ,הנאטמס
רקוח םלוא ,ןויצל ןושאר יצולחמ ,ןהכ לאומש 'רל םיוותה םושיר תא םיסחיימ
תא לאש אוה יכ ,רבמיא לש ישיא רכמ יפמ עדי ץיוונדרג לאונמע רטפ הקיסומה
.רצלב ןסינ עדונה ןזחה ןמ ןחלה

רבמיה ילתפנ /הוקתה


המינפ בבלב דוע לכ
הימוה ידוהי שפנ
המידק חרזמ יתאפלו
היפוצ ןויצל ןיע
,ונתוקת הדבא אל דוע
.םיפלא תונש תב הוקתה
,ונצראב ישפח םע תויהל
.םילשוריו ןויצ ץרא