בשומה
.הנושארה םלועה תמחלמ רחאל דימ ,הינשה הילעה ימיב בשומה ןויער לש ותישאר
,ללהנ ,ןושארה בשומה ידסיממ ןכמ רחאל היהש ,הפי רזעילא םסריפ ט"ערת תנשב
תרוצ רוציל ושקב ןויערל וירבחו אוה ."םידבוע יבשומ דוסי לע" תינכת ובו רוביח
םע ,הצובקבש תידדהה הרזעהו ,תיפותישה חורה ,תויצולחה תא בלשתש תובשייתה
.הרבחה לש דוסיה אתכ החפשמה תשגדה ךות ,ותוישיא לע הרימשו טרפה שפוח
:בשומה לש דוסיה תונורקע םויה דע םהש ,תונורקע השימח ועבקנ ךכ םשל
.יאלקח דוביע םשל ותשאלו בשומה רבחל תרכחומו םואלה תולעבב עקרקה
.1
.החפשמ לכל תווש עקרק תודיחי
.2
.םקשימב ותחפשמ ינבו בשומה רבח לש תימצע הדובע
.3
.(תיביטרפואוק) תיפותיש תרגסמב םיתוריש תקפסאו תוינק ,תרצותה קווש
.4
.תידדה הזל הז ועייסי בשומה ירבח
.5
,וירבח לש תיפותיש הדוגאכ בשומה םקוה הלא תונורקעו תונויער שומימ םשל
תרחבנה ,בשומה תלהנה .ותלועפ יכרדו בשומה תורטמ תא רידגמ הדוגאה ןונקתו
ןהו תילפיצינומ הדיחיכ בשומה לוהינל ןה תיארחא ,וירבח לש תיללכה הפיסאב
.םירבחל םיילכלכה םיתורישה תקפסאל
תועונתמ םיבשומ 70 -כ םימייק ןכו םיבשומ 248 םיבשומה תעונת הנומ םויכ
בשומ לכ .הנידמה םוק זאמ ודסונ הלא ןיבמ 200 -מ הלעמל .תורחא תויתובשייתה
םירוה תוחפשמ דחי תולעופ םיבר םיקשמב .םייאלקח םיקשמ 100 דע 30 הנומ
ויתודסומב םידבועו בשומב םירגה רוביצ ידבוע בשומב םירבח ןכ .םינב תוחפשמו
םיבשומה תיסולכוא .'וכו הינכרצה ידבוע ,תונובשח ילהנמ ,םירומ ומכ םיירוביצה
.שפנ 130,000 -כב 1983 ףוסב הדמאנ
הפיח שיבכ ףעסימ לעו ,תרצנ-הפיח שיבכ תברקב לאערזי קמעב תנכוש - ללהנ
חטשה היה בושיה תמקה םשל ושכרנ ןהשכו ,תודבכ טיט תומדא ןה היתומדא .הלופע
ןינמב (וט ,טי) עשוהי רפסב תרכזנ ללהנ .תחדק ישותיו םיצוק ,תוציב אלמ ולוכ
םיאצומ ונא ימלשוריה דומלתבו םשה שבתשנ תורודה ךשמב .ןולובז טבש תלחנ ירע
לש הינשה תיצחמב .יארקימה םשה תא שדיח ללהנ םידבועה בשומ .לולהמ םשה תא
םינמרג םהירחאו ,םינמכרות ,םיאודב יטבש םוקמב בשייתהל וסינ 19 -ה האמה
.תחדקה ללגב םוקמה תא שוטנל וצלאנ הלאו הלא .םירלפמטה תכמ םירצונ
הנושארה םתדובעו ,םנוד 9000 -כ לש חטש לע א"פרת לולאב 'חב דסונ ללהנ בשומ
תובשייתהל וכיחש םילעופ לש תוצובק תרזעב .תוציבה שוביי התיה וימיקמ לש
סרח תורוניצ ןהב וחינהו תולעת לש מ"ק תורשע םהידי ומב ורפח ,םירחא תומוקמב
תא הגה רשא ןמפואק לכירדאה ידיב הנכוה םוקמה תינכת .םימה יפדוע זוקינל
תממורתמה הלגלגע העבג לע הנבנ בשומה .לגעמ תרוצב בושיה תא תונבל ןויערה
,םעה תיב ובו רפכה זכרמ תא הווהמ העבגה תגספ .קמעב בחרנ רושימ ךותמ הגרדהב
ללסנ העבגה תרוצל םאתהב .רוביצה תודסומ ראשו האפרמה ,הינכרצה ,רפסה תיב
תימינפה ותפשבו םיבשייתמה יקשמ ונבינ תינוציחה ותפשב רשא לוגיעה שיבכ
.םיירוביצה םיתורישב םידבועה עוצקמה ילעב לש םהיתב
לש תוחפשמ 50 -כו ,רתויו תורוד ינשמ תוחפשמ םבורב ,םייאלקח םיקשמ 75 ללהנב
רפסמ ,תורפ המכ :תברועמ קשמ לכב תואלקחה התיה תונושארה םינשב .רוביצ ידבוע
ילודיג ראשו הטיח דצב המדא יחופתו תוקרי ,םהינימל ירפ יצע טעמ ,תולוגנרת
.החלפה
ףנעב החמתמה יאלקח קשמל רבעמ לח ,ןוכימה תוחתפתה םע תונורחאה םינשב
םאתהב ,'וכו םיעטמ יקשמ ,לול יקשמ ,תפר יקשמ םויה םיאצומ ונא ךכו ,םייוסמ
.קשמה תלעב החפשמה לש התוחמתהל
קלח םיווהמ םה ,בשומל םיכייש םניא יכ םאש ,ךוניח תודסומ ינש םינכוש ללהנב
:וייחמו ופונמ
םע ינוכית יאלקח רפס תיב אוהש - טחוש לזיימ הנח ש"ע ו"ציו לש רעונה רפכ
תיסולכוא .תוננגו םירומל שרדמ תיב - רזעילא תיבו דימלת 400 -כ ובו הימינפ
ינש ידבועו ידימלת םע דחיו ,שפנ 700 -כב 1983 ףוסב תדמאנ ללהנ בשומ
.שפנ 1100 -מ רתוי םוקמב םייח ל"נה ךוניחה תודסומ