ןמיתמ היילעה -"םימסקה דברמ לע"
לארשי ץראב בושייה םע םיקודה םירשק המייק ,תויולגבש תוקיתעה ןמ ,ןמית תליהק
םירזופמ ,שפנ 50,000כ הב ויח הנידמה תמקה ברע .ונורחאה םינשה תואמב
ץיקב הנידמהמ תאצל םידוהיל הריתה ןמית תלשממ .םירעו תורייע ,םירפכ תורשעב
.1949
ןמיתמ ואציש םיטילפ ויה הלא ךא ;ןמיתמ םילוע 5,000-כ הצרא ועיגה 1948 ףוסב
תוינידמל םאתהב וז ריעב וטלשש םיטירבה י"ע ןדעב ורצענו ,1945 תנשב דוע
הנוכ - ןדע ריעה דיל - 'דשאח' ,םהלש רצעמה הנחמ .הצרא םכרדב ,ןבלה רפסה
םוק םע ץראל הילעה תא הלא םידוהימ וענמ םיטירבה .'הלואג' הנחמ םהיפב
ףא .תואמצעה תמחלמב ץראב םימחולה תוחוכה רובגת תא עונמל ידכ - הנידמה
800-כ לש םתיילע תא םיטירבה ובכיע ,1948 רבמבונב היילעל רתיהה ןתינ רשאכ
תבכרב ןמית ינב לש םתיילע הנגרוא ,ןדע םע יתשבי רשק ןיאמ .סויג ליגב םיריעצ
5,250 לש םתיילע .1948 רבמצדב 16-ב דולל עיגה ןושארה סוטמה .תיריוואה
.1949 סראמב 12 דע הכשמנ ןדעמ ןמית יטילפ
לחה ךכב ,וצראמ םידוהיה תאיצי תא ןמית לש םאמאה ריתה 1949 יאמ שדוחב
לע' ותונכל ופידעה ןמית ידוהיש ,'םימסקה דברמ' לש לודגה עצבמה עצבמה השעמל
ןמז ךותב ןמית ידוהי תובבר הצרא ולעוה הז עצבמב .ארקמה ןושלב ,'םירשנ יפנכ
.האיציה ירעש תא ולעניו ןמית יטילש ובושי אמש ,ששחהמ עבנ ןוזפיחה .רצק
.הלואג םשב הנוכש ןדע דיל הנחמב וזכור ןמיתמ םיאצויה
:ךרפמו השק היה ןמיתמ האיציה ךלהמ .םישנא יפלא הנחמב וזכרתנ רצק ןמז ךות
יבג לע וא לגרב ךוראה עסמה בור תא םידוהיה ושע ,ןמית יבחרב תוליהק תורשעמ
יאמצ םיטילש לש םעורז תחנ ,םיכרדה ידדוש תועיגפ ,תעגיימה הכילהה .םירומח
ושיתהו םתוא וששור הלא לכ - תניועה היסולכואה לש תויולכנתהו םינסמחו ףסכ
,טעמב ךא עייסל ולכי ,ןמיתל רודחל וחילצהש ,םיטעמה היילעה יחילש .םחוכ תא
ןוגראב טניו'גה ישנא םהל ורזע ,ןדע תברקב ,'גחל םוחתל םילועה ועיגהשכ קרו
.'הלואג' הנחמל םתעסה
,ןמיתמ םיאצויה םרז לע הטילש התיה אל הטילקה תכרעמלו תונכוסה תלהנהל
לדוג לעו ןמיתב םידוהיה רפסמ לע ךמסומ עדימ ורסח ףא םינושארה םישדוחבו
בכרה ,םרפסמ -'הלואג' הנחמבש םידוהיה לע עדימה .ץראל ךרדב וענש תוריישה
םידדובה םיחילשה תוליעפ .לפרועמ אוה םג היה - יאופרה םבצמו תוחפשמה
תומוקמב םירזופמ ויה םידוהיהש רחאמ ,תבכרומ התיה ןמיתל רודחל וחילצהש
.תויקלחו תועטוקמ תועידי ועיגה ,תרושקתיעצמא רדעהבו ;םיבר
םיטילשהמ הענמ תניועה היסולכואהו תונוטלשה ששחמ םתלועפ תא הפפאש תויאשחה
,םוקמב הרתלוא תוליעפה בור ;ץראב תודסומה םע ףוצר רשק ךע םג רומשל תורשפא
סומכ דוסב רמשנ ןמיתמ םידוהיה תאצוה לש עצבמה .םינתשמה םיבצמהו םיאנתה יפל
םאלסאה תוצראו םינמיתה תודגנתה תא ררועל אלש ידכ ,תרושקתה יעצמאמ
.תורחאה
ליכהל רומאכ דעונש ,'הלואג' הנחמב .ןמיתמ םילועה םרז רבג 1949 טסוגוא שדוחב
האציש ,םיאפורה תחלשמ ירבח .שפנ 13,000-כ רבמטפסב והש ,שיא ףלאמ תוחפ
םיאנתה הארמל ומהדנ ,ןמיתמ םילועה לש יאופרה םבצמ תא קודבל ןדעל ץראהמ
.הנחמב וררשש םירומחה
תוקידבה ןמ ולעש םיגיאדמה םיאצממה לע ץראב וחוויד יאופרה תורישה ישנא
.הפורטסטקל ברקתמ םילועה תונחמב בצמה יכ ונייצ .םילועל וכרענש תויאופרה
,היילעל שיא 10,000-כ ןדעב ופיצ ,ץראב הטילקה ישנא ידיב ויהש תועידיה יפל
תא רומאכ ונתה ,לובגה תא ורגסש ,ןדע תונוטלש .ןמיתב ורתונ 14,000 דועו
רבגוה ךכיפלו ,הנחמבש םידוהיה תאיציב 'הלואג' הנחמל םיפסונ םישנא לש םתסינכ
עצבמל .ןמיתמ םילוע 500-כ ומויב םוי ידמ הצרא ועיגה רבמטפסב .היילעה בצק
.שפנ 130-כ ועיגה הסיט לכב ;'רטסמייקס' םיסוטמ השיש וסיוג םתאלעה
טאהל שיש ,תואירבה דרשמו הטילקה תקלחמ ישנאמ ,ןוירוג-ןבל תורתוס תוינפ חכונ
אשונב ברועמ תויהל ןוירוג-ןב תא ועינה ,הציאהל שיש - ןמיתו ןדעמו ,היילעה תא
עזעזמ' :ונמויב ןוירוג ןב ןייצ ,רמושה לת םילוחה תיבב רוקיב רחאל .רתויו רתוי
תיב םא עדוי ינניא .לופיטל תויחא יד ןיא .שממ בער יזמ ,ןמיתמ םידליה הזחמ
.'רתוי ינויצר ישונא רבד תושעל הסנמ אוהש הזיא םילוח
הפיסוה ןכא איהו ,רשפאה לככ ןמיתמ היילעה םרז תא ץיאהל עבת ןוירוג ןב
וכשמנ םילגהו ,שפנ 35,000-מ רתוי ולע 1949 ףוס דע :םילודג םירפסמב עיגהל
רבמטפסב 24-ב עיגה "םימסקה דברמ" לש ןורחאה סוטמה .םיאבה םישדוחב םג
הרמסא ןדעמ םייפלאכ דועו ןמיתמ םילוע 47,000-כ ולע לוכה ךסב ,1950
.יטובי'גו