לארשיב םיסקר'צה
ןאבוק רהנ רושימ ,זקווקה לש יברעמ ןופצה רוזאה ןמ אוה םיסקר'צה לש םאצומ
ילאידיאה םדאה :ושורפו "הגידא" אוה ימואלה םמש .םש םרוזה ןאבוק רהנ םש לע
םינש יפלא יח רשא "טנאה" םע לש ויאצאצ םה "הגידאה" .הלמה לש בייחמה ןבומב
.תיאגידא ותפש ,ירא עזגמ אוה "טנאה" םע .ןאבוק רושימב תורצנה ינפל
,תואלקחהו עבטה ןמ םילאב ןימאהו ינאגאפ היה םעה הריפסל תישילשה האמה דע
.דועו ("הלבגש") םערה לא ,("'דשפ") קרבה לא ,("השאוג סנח") םשגה לא :ןוגכ
םעה םג .הגרדהב ורצנתה זקווקה ימעו זקווקה לא ועיגה םירצונ-םינווי םירנויסימ
םלסיאה םג ;תיביטקלס הרוצב תורצנה תא ולבק םה .6 -ה האמב רצנתה יאגידאה
יאגידאה םעה לא עיגה םלסיאה .ומלסאתה זקווקה ימעמ קלחו זקווקה לא עיגה
אוה יאגידאה םעה זאמ .19 -ה האמה תיצחמ דע הכרא ותלבקו 16- ה האמב
.םואל ןיבל תד ןיב תטלחומ הדרפה דירפמה ,ןותמ ינוס ימלסומ
.19 -ה האמה תיצחמ דע הפ לעבש הפש התיהו תירוציע איה תיסקר'צה הפשה
םיסקר'צה םירפכב םייחה יפוא תא ואטיבש םינכת הללכ םעה לש תיתורפסה תרוסמה
,תדלומהו םעה תבהא ,הזועתה ,בלה ץמוא ויה םמצע לע ורזחש םיביטומה .זקווקב
תא וראתש הרובג ירישו תודגא ,םייממע םירפסב אטוב הז לכ .דועו רשויה ,תוניגהה
.ןופצה ןמ בייואה דגנ תומחלמה
דגנ המחלמב םדספהמ העבנ האיציה .1858 תנשמ לחה זקווקה ןמ ואצי םיסקר'צה
שוביכל ןויסינה .14 -ה האמב זקווקה שוביכל המחלמב הלחה היסור .היסור
.זקווקה לש תיגטרטסאה תובישחה ללגבו תיסורה תוטשפתהה תוינידממ עבנ זקווקה
םיאגידאה תא "הפחד"ש תוינידמ וגיהנה םיסורה 1858 -ב המחלמה םויס םע דימ
-ו םיחונ הטילק ידעצ הטקנ תינמותועה הירפמיאה ,ךדיאמ .זקווקה ןמ רגהל
םינקלבב ובשוי םה .תינמותועה הירפמיאה לא זקווקה ןמ ואצי םיסקר'צ 900,000
.דרמ רחאל תואמצעב התכז הירגלוב 1878 -ב .הירפמיאה לש ירצונה לובגה לע
קלח ,היקרוטב בשייתה בורה .הירפמיאה יבחר לא םינקלבה ןמ ורבעוה םיסקר'צה
לש םייתדו םיירמוח םייותיפב ,רחא קלחו זקווקה לא תילגיל יתלב הרוצב רזח
ללוכ ןוכיתה חרזמה תוצרא לכב ובשייתה םה .ןוכיתה חרזמה לא עיגה ,םיקרוטה
.שפנ ןוילימ 6 -כב םיסקר'צה רפסמ ךרעומ ולוכ םלועה .לארשי ץרא
ןותחתה לילגב אמכ רפכ ,םיסקר'צ םירפכ ינש לארשי תנידמ ימוחתב שי םויכ
יבשות .םיסקר'צ םיבשות 2,000 אמכ רפכב .ןוילעה לילגב הינאחירו יחרזמה
רפכל .תונוש תוחפשמ 30 -כ לע םינמנ םהו םינוש םיטבש השימח יאצוי םה רפכה
.לעב ראשהו ןיחלש םנוד 1,200 םהמ ,המדא םנוד 8,500
םייק רפכב .תיטרקומד הרוצבו קוחכ תרחבנ תימוקמ הצעומ ידי לע להונמ רפכה
דצל .תירבע איה ס"היבב הארוהה תפש .('ח התכ דעו הבוח ינגמ) ללוכ ידוסי ס"יב
תיסקר'צ 'ו התכמ לחהו תילגנא םג 'ה התכמו תיברע םידמול םידימלתה תירבעה
.תיסקר'צ איה םאה תפשש הדבועה עקר לע תאז לכ .תויליריק תויתואב תבתכנה
היישעת ,םיישפוח תועוצקמ ,תואלקחמ ,קשמה יפנע לכמ םיסנרפתמ רפכה יבשות
.םיינרצי םיתורישו םיירוביצ םיתוריש ,הריעז
600 -ל בורק רפכה יבשות רפסמ ,המלע בשומה לומ ןוילעה לילגב תנכוש הינחיר
.לילגה םורמ תירוזאה הצעומל ףופכה רחבנ ימוקמ דעו ידי לע להונמ רפכה .שפנ
תירבע םידמול 'ג התכמ לחה .תיברע איה הארוהה תפש וב ידוסי ס"יב הינחיר רפכב
רפכל .תיסקר'צ איה םאה תפש .'ו התכמ םיליחתמ תיסקר'צה תאו תילגנא 'ה התכמו
.אמכ רפכל םיהז ותסנרפ תורוקמו ןיחלשו לעב תומדא
הלועפ ףותשב יוטיב ידיל םיאבה דואמ םיבוט םיסחי םיררוש םירפכה ינש ןיב
לע רומשל םתלוכי בטימ תא םישוע םירפכה ינש יבשות .םינתחו תולכ יפולחבו
.ס"היבב תילמרופו תיתרבח תיכוניח איה היישעה רשאכ ,תדחוימה םתוברתו םהיגהנמ
ינושאר םשל ועיגה ,לארשי ץרא ןופצל םיסקר'צה עיגה רחאל הנש 20 -כ
םיבשותה ןיב .לאנביו הינליא ,רובת רפכ ומכ תוקיתווה תובשומב םיבשייתמה
.םידחוימו םיבוט תונכש ירשק דימ ורצונ םידוהיל םיסקר'צה
תנשמו ,םימלסומ םתויה תורמל ,ל"הצל םיסקר'צה ובדנתה רורחשה תמחלמ תפוקתב
תנידמב יסקר'צ ריעצ לכ לע ,קוחה יפל ,אבצב הבוחה תוריש לח ,םתשקבל ,1956
הנידמה תא הוולמ לארשיב הנידמלו הרבחל םיסקר'צה לש תיבויחה המורתה .לארשי
.םויה דעו התמקה םרטמ דוע