ל"חנה
ל"חנה תישאר

לילגהו רוצמב ןותנ ןיידע בגנה ,רורחשה תמחלמב הנושארה הגופהה ימי ,1948 ינוי
הלפנ אל ןיידע תיפוסה הערכההש ,םולש הניא הגופהה יכ ועדי לכה .ביואה ידיב יברעמה
- ליגר יתלב דעצ תושעל הטילחמ תינמזה הלשממה ,האצותכ .שדחמ תוחוכה תא ךורעל שיו
תוברקה תיזחל לטותש ,תנמואמ הדותעכ םסינכהלו זכורמ יאבצ ןומיאל 17 ינב לכ סייגל
.ןוילע חרוכ תעשב קר
ןיב .ע"נדגה תדקפמ לע לטוה םנומיאו םסויג דיקפתשכ ,םהיפלאב ונענ סויגה וצל םיארקנה
םבילבו ,תוילארשיה רעונה תועונתמ אבש ,יצולח רעונ לש תודחא תואמ ונמנ םיסיוגמה
.םייאבצה ויתובוח יולימ ידכ ךות ,םייתובשיתהה ויניערג תומילשל הדרח
יאבצה ךרוצה ןיב תמלוהה הגיזמה תא אוצמל תורשפא ןיא םאה" - הלאשה התלע הז עקר לע
ןב דוד זאד ןוחטבה רשל ונפ תויצולחה תועונתה יגיצנ "?יתובשיתהה ךרוצה ןיבל ינוחטב
.םתומלש תרימש רשפאתש םיניערגל תדחוימ תיאבצ תרגסמ תמקה דעב ןתדמע יוטיבב ,ןוירוג
.ל"חנה תא םיקהל ןוחטבה רש ידי לע טלחוה ,ןוחטבו הילע תטילק ,תובשיתהה יכרוצ רואל
תובשיתהה תובישח השגדוה ובו ,"ןוחטבה תוריש קוח" תא תסנכה הלבק 1949 רבמטפסל 9 -ב
תרימש ךות תיאלקח הרשכהל שדקוי יאבצה תורישה תיצחמש ,רמאנו הנגהה ךרעמב תיצולחה
.םיניערגה תומילש
ל"חנה ליח תמקה לע ,ל"הצ לש ןוילעה דוקיפה תארוהב ,הדוקפ האצי 1949 רבמבונל 24 -ב
."םחול יצולח רעונ" -

םויכ ל"חנה

,םינתשמה הפוקתה יאנתל ותמאתה בקע תדמתמ העונתב אצמנ ,ל"הצ תוליח ראשכ ,ל"חנה
לש ודיקפתו וידועי ,ימינפה הנבמה תונתשה לומ םלוא .חטשב םיררועתמה ןוחטבה יכרצו
.ומויק ןמז לכ ךרואל םייבקיע ל"חנה

ל"חנה דועי

תלוכיו תונוכנ חופיט ,תובשיתהו ןוחטב בוליש ידכ ךות ,תובשיתהל םיבדנתמה תטילק
.ןכמ רחאל םייח ךרדכו ,יאבצה תורישב לעופב םיבשיתמל ךופהל םיניערגה

ל"חנה ידיקפת

תיעצבמ הקוסעתב לייחה תלעפה ;יאלחנה ליחל יאבצ עוצקמ תינקהו ןומיא :יאבצה רושימב
.המחלמ לש תורשפא תארקל ל"הצ לש תוננוכה ךרעמב לייחה בולישו
שוביג ;םייפכ תדובעל ךוניח ;תדבועה תובשיתהה תרכהו תיאלקח הרשכה :יתובשיתהה רושימב
יאלחנה ףרטצי וילא וא םיקי ותוא ,"דעיה קשמ"ל רשקה חופיט ןכו ,ןיערגה תרגסמב יתרבח
םישיגר םירחא םירוזיאבו רפס רוזיאב םיזחאמו תויוזחאה תמקה ;רידסה ותוריש םותב
.ולשב אל ןיידע ,תיחרזא תובשיתהל םיאנתה םהב םירוזיאב ןכו תינוחטב-תינידמ הניחבמ

בשיימ םרוגכ ל"חנה

ירגוב .חרזוא לודגה ןקלחש ,תויוזחאיה 91 ל"חנה םיקה 1980 ילויל דעו 1951 ילוימ
.םיבושי 100-מ הלעמלב ל"חנה ףתוש לכה ךסבש ךכ ,םישדח םיבושי םה ףא ומיקה ל"חנה
וחרזוא רשא ולא לשו (ןתמקה רדס יפל) ל"חנה םיקהש ,תויוזחאיהה לש איה ןלהלד המישרה
.םינשה תצורמב

ל"חנה למס דלונ ךכ

ירוא ןרס ,זאד ךוניחה ןיצק לש תוירקיעה ויתומישממ תחא התיה ,ל"חנה תמקה לע טלחוהשמ
הצילמהש ,הניכמ הדעו המקוה .הדיחיה למסל גואדל ,סלג ןורהא ןגס ,ףסונ ןיצק ומיעו ,לט
,ןויערל םתמכסה תא ונתנ וידסיימו ל"חנה ישאר .הנגהו הדובע יאשונ לש בוליש לע
,םילכ ינש שפיח ןיקתיו ."לאלצב"ב רויצ דמילש ,ןיקתיו המלש רייצה לע לטוה עוציבהו
ךכ .תיפארג הניחבמ הז יבג לע הז בוט "ובשייתי"שו ל"חנה לש דחוימה ןכותה תא םילמסמה
ברחה .םילעב ,לוגיע יצחב ,רטועמ אוהשכ ,ברחה לע תודוקנ יתשב ןעשנה ,לגמה רויצ דלונ
,ישיא יאלקח הדובע ילכ אוה לגמה (רתוי וא תוחפ ,ינויער ךשמה) ח"מלפה למסמ החקלנ
הדימב ריכזמ ל"חנה למס יכ ,ןחבוה םינש רובעכ .םולשל הפיאשה תא ולמיס חמצה ילעו
לבא - "ורשוי" םילעה ,תצקמב הנוש אוה ןכ לעו ,ל"הצב הביטח לש הלמס תא תמייוסמ
.ראשנ פיצנירפה

ל"חנה תויוזחאה תמישר

ירגוב .חרזוא לודגה ןקלחש ,תויוזחאיה 91 ל"חנה םיקה 1980 ילויל דעו 1951 ילוימ
.םיבושי 100-מ הלעמלב ל"חנה ףתוש לכה-ךסבש ךכ ,םישדח םיבושי םה ףא ומיקה ל"חנה
וחרזוא רשא ולא לשו (ןתמקה רדס יפל) ל"חנה םיקהש ,תויוזחאיהה לש איה ןלהלד המישרה
.םינשה תצורמב

.1953 רבמטפסב החרזוא ,1951 ילוי :התמקה ךיראת ,הזע-העוצר רוזיאב ,זוע-לחנ
םיצוביקהו תוצובקה דוחיא לש ץוביק
.1
תוצובקה דוחיא לש ץוביק ,1953 סראמב החרזוא ,1951 טסוגוא ,הלוחה קמע ,ןנוג
.םיצוביקהו
.2
תוצובקה דוחיא לש ץוביק ,1958 ראוניב החרזוא ,1951 רבוטקוא ,הברע ,התבטי
.םיצוביקהו
.3
.הבזענ ,1952 רבוטקוא ,הלוחה קמע ,(הרומשא) הרורד
.4
דוחיא לש ץוביק ,1956 ראוניב החרזוא ,1953 ראוני ,חלמה-םי רוזיא ,ידג-ןיע
.םיצוביקהו תוצובקה
.5
דוחיאלש ץוביק ,1954 ילויב החרזוא ,1953 לירפא ,חרזמ-הינתנ רוזיא ,ןחב
.םיצוביקהו תוצובקה
.6
תעונת לש םידבוע-בשומ ,1956 -ב החרזוא ,1953 טסוגוא ,לאימרכ דיל ,רוזש
.םיבשומה
.7
םידבוע בשומ ,1956 -ב החרזוא ,1953 טסוגוא ,תפדוי תצובק רוזיאב ,(ראימ) בגש
.יאלקחה דוחיאה לש
.8
.הבזענ ,1953 רבמטפס ,רחשה תלייא רוזיאב ,(223) ןדריה-ץורע
.9
.ע"נדג סיסבל הכפה ,1968 ראוניב החרזוא ,1953 רבוטקוא ,הנצינ דיל ,תועיצק
.10
דוחיא לש ץוביק ,1954 ינויב החרזוא ,1953 רבוטקוא ,חרזמ-הינתנ רוזיא ,לגמ
.םיצוביקהו תוצובקה
.11
.הבזענ ,1953 רבוטקוא ,הנצינ רוזיאב ,תור-תעבג
.12
לש םידבוע בשומ ,1956 סראמב החרזוא ,1955 ינוי ,ןירבוג-תיב רוזיאב ,שיכל
.םיבשומה תעונת
.13
לש יפותיש בשומ ,1957 יאמב החרזוא ,1955 ינוי ,ןירבוג תיב רוזיאב ,היצמא
.ר"תיב-תוריח
.14
.הבזענ ,1957 רבוטקואב החרזוא ,1955 ינוי ,ןירבוג תיב רוזיאב ,השוחנ
.15
ץוביק ,1956 ראוניב החרזוא ,1955 רבוטקוא ,הזע-תעוצר םורד לובגב ,זוע-רינ
.יצראה-ץוביקה לש
.16
רבמצדב ל"הצ תושרל הרבעוה ,1956 סראמ ,הנצינ רוזיאב ,(םייתוראב) זוזיע
.1965
.17
.הבזענ ,1956 ינוי ,הנצינ ריצ רוזיאב (ףזיש תומדש) חלש
.18
.הבזענ ,1956 ינוי ,הנצינ ריצ רוזיאב ,הטבש
.19
.הבזענ ,1956 ינוי ,הנצינ ריצ רוזיאב (העוקפ) םילשא
.20
לש ץוביק ,1968 יאמב החרזוא ,1956 ינוי ,חיפר תחתפ ,םולש םרכ
.יצראה-ץוביקה
.21
.הבזענ ,1956 ינוי ,חיפר תחתיפ ,לקד
.22
.הבזענ ,1956 רבמצד ,(ךייש-א םראש) ריפוא
.23
.הבזענ ,1957 ראוני ,חיפר רוזיאב ,חיפר
.24
.הבזענ ,1958 טסוגוא ,הלוחה קמע ,הרטונ
.25
תעונת לש םידבוע-בשומ ,1962 רבמטפסב החרזוא ,1959 רבמבונ ,הברע ,בהי-ןיע
.םיבשומה
.26
בשומ ,1965 רבמטפסב החרזוא ,1961 רבמבונ ,ןדריה ךפש ,(םיזרוכ) רוגמלא
.םיבשומה תעונת לש םידבוע
.27
ץוביקה לש ץוביק ,1968 יאמב החרזוא ,1962 רבמבונ ,עובלג ,עובלגה-הלעמ
.יתדה
.28
רעונה לש יפותיש בשומ ,1967 טסוגואב החרזוא ,1963 רבמבונ ,הרע ידאו ,ימע-ימ
.ינויצה
.29
תוצובקה דוחיא לש ץוביק ,1966 רבמבונב החרזוא ,1963 רבמבונ ,הברע ,תיפורג
.םיצוביקהו
.30
רחאל הבזענ ,1967 טסוגואב החרזוא ,1964 רבמבונ ,ןופצה-שיבכ לע ,תינריב
.חורזאה
.31
לש יפותיש בשומ ,1967 טסוגואב החרזוא ,1964 רבמבונ ,ןמש-ןב רעי ,םיעידומ
.םיעידומ אובמ יורקה ,לארשי-תדוגא ילעופ
.32
תעונת לש יפותיש בשומ ,1967 רבמבונב החרזוא ,1965 רבמצד ,הברע ,הבצח
.םיבשומה
.33
יפותיש בשומ ,1967 טסוגואב החרזוא ,1966 ינוי ,(הבייט) ןטקה שלושמה ,ןתנ-רוצ
.ר"תיב-תוריח לש
.34
חורזאה ירחא הבזענ ,1973 יאמב החרזוא ,1967 רבוטקוא ,יניס ןופצ ,םי ל"חנ
.יאבצ הנחמ הכפהו
.35
לש ץוביק ,1968 רבמבונב החרזוא ,1967 רבוטקוא ,הלוחה קמע ןופצ ,רינש ל"חנ
.יצראה ץוביקה
.36
םשב יפותיש בשומ ,1972 יאמב החרזוא ,1967 רבמצד ,שירע-לא ,יניס ל"חנ
.ר"תיב-תוריח לש יניס-תואנ
.37
לש קיפא םשב ץוביק ,1972 יאמב החרזוא ,1967 רבמצד ,ןלוגה תמר ,ןלוג ל"חנ
.םיצוביקהו תוצובקה דוחיא
.38
בשומ ,1969 רבמבונב החרזוא ,1968 ראורבפ ,ןדריה תעקב ןופצ ,הלוחמ ל"חנ
.יחרזמה לעופה לש םיבשומה דוגיא לש יפותיש
.39
דוחיא לש ץוביק ,1974 יאמב החרזוא ,1968 ראורבפ ,חלמה-םי דיל ,הילק ל"חנ
.םיצוביקהו תוצובקה
.40
רוזיאב ,1973 רבוטקואב יאבצ הנחמ הכפה ,1968 לירפא ,ןלוגה תמר ,רושג ל"חנ
.יצראה ץוביקה לש רשג ץוביק םקוה
.41
תעונת לש םידבוע-בשומ ,1975 ינויב החרזוא ,1968 טסוגוא ,הברע ,רפוצ ל"חנ
.םיבשומה
.42
לש יפותיש בשומ ,1971 יאמב החרזוא ,1968 רבמצד ,ןדריה תעקב ,ןמגרא ל"חנ
.ר"תיב-תוריח
.43
לש יפותיש בשומ ,1971 יאמב החרזוא ,1969 ילוי ,חיפר-תחתפ ,הלקד ל"חנ
.ר"תיב-תוריח
.44
ץוביקה לש ץוביק ,1973 יאמב החרזוא ,1969 רבמבונ ,ןדריה תעקב ,לגלג ל"חנ
.דחואמה
.45
לש יפותיש בשומ ,1974 יאמב החרזוא ,1969 רבמבונ ,ןדריה תעקב ,האושמ ל"חנ
.ינויצה דבועה
.46
לש דעילא םשב בשומ ,1972 רבמבונב החרזוא ,1970 ינוי ,ןלוגה תמר ,לע ל"חנ
.םיבשומה תעונת
.47
הרשכה-הנחמ ,1975 רבמצדב החרזוא ,1970 רבוטקוא ,הזע-תעוצר ,םורד-רפכ ל"חנ
.םיבשייתמל
.48
תוצובקה דוחיא לש ץוביק ,1973 רבמבונב החרזוא ,1970 רבמצד ,הברע ,הרוטק
.םיצוביקהו
.49
בטיי םשב ץוביק ,1976 רבמבונב החרזוא ,1970 רבמצד ,ןדריה תעקב ,ןרענ ל"חנ
.דחואמה ץוביקה לש
.50
לש ץוביק ,1977 ראוניב החרזוא ,1971 רבמטפס ,חלמה-םי רוזיא ,םלש-הפצמ
.םיצוביקהו תוצובקה דוחיא
.51
רבעמ-בושי ,1980 ילויב החרזוא ,1972 ראורבפ ,הזע תעוצר ,םירצנ ל"חנ
.יחרזמה-לעופה לש םיבשומה דוגיא יבשייתמל
.52
דוחיאה לש בשומ ,1978 ינויב החרזוא ,1972 ריאמ ,הזע תעוצר ,גרומ ל"חנ
.יאלקחה
.53
לש בשומ ,1975 רבמצדב החרזוא ,1972 טסוגוא ,ןורמוש רה בג ,תיתיג ל"חנ
.ר"תיב-תוריח
.54
.יאלקחה דוחיאה לש בשומ ,1973 ראוני ,ןורמוש רה בג ,הרוכמ ל"חנ
.55
ינזח-רצנ םשב בשומ ,1977 ראורבפב החרזוא ,1973 יאמ ,הזע תעוצר ,ףיטק ל"חנ
.יחרזמה-לעופה לש םיבשומה דוגיא לש
.56
זחאמ ,1976 רבמצדב תונכוסל הרסמנ ,1974 טסוגוא ,חיפר תחתפ ,הרוסמ ל"חנ
.הדגוא םשב 1977 ילויב עבק בושי םקוה רוזיאב .ינמז
.57
,הפוס םשב ץוביק ,1977 ראוניב החרזוא ,1974 טסוגוא ,חיפר-תחתפ ,תוכוס ל"חנ
.םיצוביקהו תוצובקה דוחיא לש
.58
לש יתליהק בושי ,1980 טסוגואב החרזוא ,1975 סראמ ,ןורמוש רה בג ,רחשה-בכוכ
.םינומא שוג
.59
שוג לש יתליהק בושי ,1977 רבמבונב החרזוא ,1975 ינוי ,םילשורי ירה ,עוקת
.םינומא
.60
לש יפותיש בשומ ,1977 ינויב החרזוא ,1975 רבמצד ,יניס ןופצ ,תיבורח ל"חנ
.ר"תיב-תוריח
.61
לש ץוביק ,1980 ראוניב החרזוא ,1976 ראוני ,ןפת - ןותחתה-לילגב ,רושיכ ל"חנ
.יצראה ץוביקה
.62
.תמייק ל"חנ תוזחאיה ,1976 ראוני ,עובלגה-רה ,עושיכלמ
.63
.יאלקחה דוחיאה לש בשומ ,1978 ילויב החרזוא ,1976 סראמ ,ןורמוש רה בג ,יעור
.64
.ל"הצ תושרל הרבעוה 1980 ילויב ,1976 רבמטפס ,ןורמוש רה בג ,הליש אובמ
.65
.ל"חנ תדיחי תדקפמ 1979 ינוימ ,1976 רבמבונ ,ןותחת לילג ,ןומלצ ל"חנ
.66
דוחיא לש ץוביק ,1979 ראוניב החרזוא ,1977 ראוני ,חלמה םי ,גומלא ל"חנ
.םיצוביקהו תוצובקה
.67
תעונת לש בשומ ,1977 רבוטקואב החרזוא ,1977 ראוני ,יניס ,ענרב שדק
.םיבשומה
.68
לש בשומ ,1980 רבמטפסב החרזוא ,1977 ראורבפ ,ןורמוש רה בג ,םינומיר
.יאלקחה דוחיאה
.69
ץוביקה לש ץוביק ,1979 ינויב החרזוא ,1977 סראמ ,איבל רוזיא ,ןומיר-תיב
.יתדה
.70
םע תינמז היילע ,1977 ילויב החרזוא ,1977 לירפא ,םסאק רפכ דיל ,החסמ
.םינומא שוג לש הנקלא יתליהק בושייו םיחרזא
.71
תוצובקה דוחיא לש ץוביק ,1978 ראוניב החרזוא ,1976 ילוי ,חיפר תחתפ ,תילוח
.םיצוביקהו
.72
דבועה לש יפותיש בשומ ,1979 ינויב החרזוא ,1977 טסוגוא ,הרע ידאו ,ןחיר
.ינויצה
.73
.םייק זחאמ ,1977 רבוטקוא ,הירהד ,ןורבח רה ,רהז
.74
לש יפותיש בשומ ,1979 טסוגואב החרזוא ,1977 רבמצד ,ןתנ רוצ רוזיא ,תיעלס
.ר"תיב-תוריח
.75
.םייק זחאמ ,1978 ראוני ,ןורמוש יבש יל ,(ל"חנ הלעמ) שמוח
.76
שוג לש יתליהק בושי ,1978 טסוגואב החרזוא ,1978 ראוני ,ןורמוש ירה ,חופת
.םינומא
.77
.ל"הצ תושרל 1979 ראורבפב הרבעוה ,1978 ילוי ,ןורמוש רה בג ,םירפא-הלעמ
.78
תדעו ידי-לע הנוש םשהו דידג תוזחאיהכ התלע ,1979 ראוני ,הזע-תעוצר ,חלודב
.תמייק תוזחאיה .תומשה
.79
.תמייק תוזחאיה ,1979 ראוני ,וחירי רוזיא ,(המענ) ירוצ
.80
.תמייק תוזחאיה ,1979 ראורבפ ,ןדריה תעקב ןופצ ,חלש
.81
.תמייק תוזחאיה ,1979 ראורבפ ,בד0רה ,ןואיש
.82
.תמייק תוזחאיה ,1979 לירפא ,ןינחס תעקב ,הוורמ
.83
.תמייק תוזחאיה ,1979 לירפא ,ןינחס-תעקב ,רחשא
.84
.תמייק תוזחאיה ,1979 ינוי ,ןערוט-רה ,('ג ןומיר תיב) הפוטנ
.85
.תמייק תוזחאיה ,1979 רבוטקוא ,ינופצ עקוב ,(קובי) תדמח
.86
.תמייק תוזחאיה ,1980 ראוני ,ןפת רוזיא ,לבות
.87
.יצראה ץוביקה לש ץוביק ,1980 ינויב החרזוא ,1980 ראורבפ ,ןלוגה-תמר ,רוטנ
.88
.תמייק תוזחאיה ,1980 ילוי ,סינוי ןאח רוזיא ,דידג
.89
.תמייק תוזחאיה ,1980 ילוי ,חלמה-די ןופצ ,הברע-תיב
.90
.תמייק תוזחאיה ,1980 ילוי ,ןורימ רוזיא ,ןועבצ
.91