םילובב הנידמ תונש םישימח


יאלובה תורשה קיפנהש םילובה ףסוא ךותמ םילוב לש לודג רחבמ לע יונב רתאה
.הנידמ תונש םישימח ךלהמב
רתויב ןווגמ םילובה ןכות .ףטוש ןפואב םילוב קיפנמ יאלובה תורשה עודיכ
ףיקמ אוה .םלועהו תילארשיה הרבחה לש םייחה תכרעממ םוחת לכל קשונ השעמלו
.דועו טרופס ,עדמ ,תוברת יאשונ ,תויעב ,תויומד ,םיעוריא
- םינושארה הימימ לחה הנידמה לש המויק תונש ךלהמב וקפנוהש םילובה השעמל
,תילארשיה הרבחה ייח לש הנמיהמ הירלקפסא םיווהמ ,תינמזה םעה תצעומ תפוקתב
.דחוימהו ,ימוי םויה - התיישע ןווגמ לכו םיבוצעה םגו םיחמשה הימיב

ונל רשפא ,יאלובה תורשה קיפנהש רידאה םילובה ףסוא תא ןייפאמה יוסיכה רשוע
לש םייחה לולסמל סנכיהל טנרטניאב שמתשמה לוכי התועצמאבש הכורעת תונבל
הב הפוקתה לש ןמזה חורל ףשחנ אוה .היתונש םישימח לש ןמזה תרהנמב ,הנידמה
לע דומעל לכוי ןכו ,התיווהב ביכרמ ויהש םיגשומלו םיכרעל ,לובה קפנוה
.הנידמה ייחב ינשה טוחכ םירוזשה םיכשמתמו םיחתפתמ םיכילהת

עדימל ףשחיו תויאשונ תוירוגטק יפל םירדוסמה םילובה יצבקמ ןיב רייסי שמתשמה
."לובה רופס" - לוב לכל הוולנה
תויוליעפ םג ורופיסו לובל תופרוצמ ,ןניקסע יכוניח רתאבש ןוויכמ ,ףסונב
.תנווגמו הרישע תיתיכו תישיא תיכוניחו תידומיל תוליעפל סיסב שמשל תודעוימה

דומלל םגו הרבחהו הנידמה םע תורכיה עסמ ךורעל םישקבמו רתאל םיסנכנה םכל
.היירופ הדימלו הנהמ רויס םילחאמ ונא הייח םקרממ םיבר םיאשונ לע


טנ-למע תווצ
יאלוב תורשה תווצ