בושחמ
ראוד יפינס

ןיינב
יאלובה תורישה

תואלובה םויראודה תולעפמ