לובה לע לכה

:םיניינע ןכות


?ליחתה לכה ךיא ...ראודה
?לובה והמ
?שדח לוב דלונ דציכ
הספדהה ךילהת
?םישדחה לארשי ילוב ועיפוה דציכו יתמ
?םיבתכמה ןוימ לעופ דציכ
?ליחתה לכה ךיא ...ראודה .
א
היה אל םיקחורמ תומוקמ יבשוי ןיב רחסמה ,םדק ימיב
ןיב םירשק םייקל ךרוצה הלע אל ךכמ האצותכו ,חתופמ
היעב םיתיעל הדמע םיכלמה ינפב .תונוש תוצראו םירע
היה ,המחלמ תותיעב :םוקמל םוקממ תועידי תרבעה לש
ימיבו ,תיזחבש אבצה ירש םע םירשקב דומעל םהילע
םיחרזאה לכל םרבד תא איבהל םהילע היה ,םולש
.םנוטלש םוחתבש בושיה תומוקמב
םיילגר-ילק םיצר ואלימ עדימה תרבעה לש דיקפתה תא
םירפס חלשנו" :רתסא תליגמב רפוסמכ .םהידיב םיבתכמו
םג ויה הלאכ םיצר ."ךלמה תונידמ לכ לא םיצרה דיב
םיאמורה ,םינוויה .תורחאה תומודקה תונידמה יטילש לכל
.דועו
ותרוחס תא חולשל רחוס הצרשכ ,םיכושחה םייניבה ימיב
םלשלו הלגע לעב ךכ םשל רוכשל ץלאנ אוה ,רחא םוקמל
ינפמ ותרוחס תא חיטבהל ידכ .ןוגה החרט רכש ול
.םיצימא םירמוש המכ םג הלגעה לעב םע חלש ,םידדוש
הפוריא תוצראב רחסמה חתפתהל לחה הרשע ששה האמב
תונידמ ינב ןיבו תונוש םירע יבשוי ןיב םירשק ורצונו
יבכור :"ראוד ילעב" זא ואצמנ ריע לכב טעמכ .תונוש
םימולשת תרומת רשא ,תורכרכו תולגע ילעבו םיסוס
םיריבעמו תורוחס םיליבומ ,םישנא םיעיסמ ויה םיהובג
.םיבתכמ
ראודהו ,םיעסונה תורכרכ ומלענ תבכרה תאצמה רחאל
סופד ירבד ,םיבתכמ חולשמל קר ותלועפ תא םצמיצ
קרו דואמ םיהובג ויה חולשמה יריחמ .תונטק תוליבחו
םילוכי ויה םירישע םישנא םתס וא הלוצא ישנא ,םירחוס
הרומתה תא .ראודה תועצמאב בתכמ חולשל םמצעל תושרהל
הזו ,(בתכמה תא לבקמש ימ) ןעמנה םליש חולשמה רובע
.םירדס-יאל רוקמ היה
ליצאה היה ראודה ינינעב םישדח םירדס גיהנהש שיאה
.לובה תא איצמהש הז אוהו ,ליה דנלור רס ילגנאה

םיניינע ןכותל הרזח


?לובה והמ .ב

הדיצבש ,תננושמ תרגסמ תלעב הנטק ריינ תסיפ אוה לובה
דחא לכ .קבד שי רחאה הדיצבו יפארג רויא שי דחאה
ףירעת יפל לוב םינוק ,בתכמ חולש ל םיצור רשאכ :עדוי
תביתל םילשלשמו הפטעמה לע ותוא םיקיבדמ ,ראודה
.ראודה
?ןושארה לובה דלונ דציכ
ליצאה היה םילובב שומישה תא גיהנהש ןושארה ,רומאכ
ראודה לש יללכה להנמה היהש ,ליה דנלור רס ילגנאה
.הילגנאב
דחאל ליה דנלור רס ןמדזה םימיה דחאב יכ םירפסמ
בתכמ לבקל הרענ האב העש התואב .ןודנולב ראודה יתבמ
הארק - "יחאמ בתכמ הז" .הקוחר ריעמ הילא עיגהש
תא םלשל התיה הלוכי אלו הינע התיה הרענה .תושגרתהב
אל הנכסמה הרענה .הרובע ידמ םירקי ויהש ,ראודה ימד
.רמ יכבב הצרפו בתכמה תא אופיא הלביק
ופסכמ םליש ,יכבל הביסה ליה דנלור רסל הרהבוה רשאכ
לועפל הטלחהה ובלב הלמג עגר ותואבו ,בתכמה רובע
ינש תושעל תילגנאה הלשממה תא ענכש אוה .בצמה ןוקיתל
:םירבד
םיאתי ריחמהש ךכ ,ראודה חולשמ ימד תא ליזוהל .1
.םדא לכ לש וסיכל
ןעומה ידי לע םלושי חולשמה רובע םולשתהש עובקל .2
לע קבדוי םולשתל החכוהכו ,(בתכמה תא חלשש ימ)
.הלבקכ שמשיש ,ןטק ריינ עוביר הפטעמה
.לובה והז
.1840 תנש יאמ שדוחב גהנוה לובב ןושארה שומישה
ויקלחו לובה
םג שי) תעבורמ בורלו הנטק ריינ תסיפ אוה לובה ,רומאכ
.(שלושמ וא ןיועמ ,לוגיע לשמל ,הנוש םתרוצש םילוב
:אוצמל רשפא (הנידמ וזיאמ בושח אלו) לוב לכב
ךרע :הנוכמ אוהו לובה ריחמ והמ הארמש רפסמ
.בוקנ
,'גא) עבטמה גוס םג ריחמה דיל עיפוי םימעפל
.(המודכו $ ,ח"ש
םא רמולכ ,ראודה ףירעתל םיאתמ בוקנה ךרעה
קיבדנ ,דחא לקש הלוע ץראה ךותב בתכמ חולשמ
.דחא לקש בוקנה וכרעש לוב בתכמה לע
.1
!עיפוהל בייח - הנידמה םש
,תירבע :תופש שולשב עיפומ לארשי תנידמ לש המש
תימואלניב הפש איה תילגנא .תילגנאו תיברע
םש .לארשי תנידמב תפסונ תימשר הפש תיברעו
אב הנידמ וזיאמ ועדי ראודבש ידכ עיפומ הנידמה
.ורובע ומליש ןכיהו בתכמה
.2
.םייוסמ אשונב יפארג רויא
לע ולוכ םלועל רפסל דעונ לובה לעש רויאה
םאתהב ותוא (רואל האיצומ) הקיפנמש הנידמה
םיבושח םיעוריא ,תוברת ,םיפונ ,םישיא :אשונל
.דועו
.3
.בותיכ
בצעמ םש ,לובה םש ,רויאל רבסה תויהל לוכי הז
.רחא רצק עדימ לכ וא לובה
.4
.(םייניש תרוצ םהל שי) םיננושמ םיילוש
םישלות רשאכ תרצונ לובל ביבסמ םיינישה תרוצ
םילובה .ויחא רתימ ותוא םידירפמו לובה תא
50 וא 15 לש תונוילגב סופדה תיבמ םיעיגמ
.םילוב
םירזוע רשא ,םיריעז םיבקנ שי םילובה ןיב
ה תא ואיצמהש ינפל .ורבחמ דחא לוב דירפהל
.םיירפסמב םילובה תא רוזגל וגהנ ,בובקינ
.5
"לבוש"
םילוב ןויליג לש הנותחתה םילובה תרושב
םשב יורקה ףסונ קלח םילובה לכל שי ,ילארשי
.(ךשמהב - ותרטמו לבושה לע) "לבוש"
.6

רפסמ דוע שי ,ןיעל םייולג םיארינה ,הלא םיקלחל טרפ
םילוב .םימה ינמיס ומכ תוארל השק םתואש םיטרפ
ב םינמוסמ (תורחא תונידמבו) ץראב םיספדומה םישדח
וקבדויש םילובל דחא ןחרז ספ .ןחרז לש םינידע םיספ
ןחרז יספ ינשו ץראב חלשיהל םידעוימה םיבתכמ לע
.ל"וחל םידעוימה םיבתכמל
רואב םילובה תא תוריאמ תויטאמוטוא תונוכמ
לש בשחמב טלקנו ןחרזה יספמ רזחומ רואה .לוגס-הרטלוא
.בתכמה תא ןווכל ןאל תעדוי רשא ,ןוימ-תנוכמ


םיניינע ןכותל הרזח


?שדח לוב דלונ דציכ .ג

המכ לכב םישדח םילוב קיפנמ לארשיב יאלובה תורישה
.םייתנשכ ךשמנו ךורא אוה לובה תקפנה ךילהת .םישדוח
:ךילהתה יבלש
תונויער
,םילובל תונויערו םיאשונ ינימ לכ םיעיצמ םישנא
,רבעב ויחש םיבושח םישנא ,םיבושח םיעוריא ומכ
.םירחא םיאשונ דועו םיחמצ ,ץראב םיפונ
.1
הדעו
ןתוא תנייממ ,תועצהה תא תקדוב תדחוימ הדעו
.רתויב תומיאתמה תועצהה תא ןכותמ תרחובו
.2
הלשממ
רושיאל ,הרחבש תועצהה תמישר תא הריבעמ הדעוה
.הלשממה
.3
ריקחת
םילובל םיאשונה תמישר תא הרשיא הלשממהש רחאל
תא דבעל יאלובה תורישב םיליחתמ ,םישדח
רשא םישנא םילאוש ,רמוחה תא םידמול .תונויערה
לש ופוסבו ,(ריקחת ארקנ הז) אשונל םירושק
הזו - םידיגו רוע םורקל ןויערה ליחתמ ריקחתה
.םייפארג םיבצעמל םינופ וב בלשה
.4
ינושאר בוציע
םיאקיפרג ,םירייצ םה םייפארגה םיבצעמה
לובה תא רייצל םישקבמ םהמו ,םינמא - רוציקבו
.הסיפתה שוביגו ןויערה יפ-לע
.5
הציקס
אוה ךכ רחאו לודגב לובה תא םירייצמ םיבצעמה
תורישל םישיגמ רויצה תא .לוב לש לדוגל ןטקומ
וא "הציקס" רויצה ארקנ הז בלשב .יאלובה
."םישרת"
.6
טופיש תדעו
םישרתה תא תרחובש הדעו תסנכתמ יאלובה תורישב
.ושגוהש תועצהה ךותמ רתויב םיאתמהו הפיה
.7
יפוס בוציע
םינופ ,רתויב םיאתמה םישרתה רחבנש רחאל
.סופדל וניכהלו ותוא דבעל ונממ םישקבמו בצעמל
םשל טרפ) לובב בותכ היהי המ םג בושחל םיליחתמ
רשא םייתש וא הלמ :(תופש שולשב "לארשי"
ףסונה עדימב היהי המו ,לובה תא תוריבסמ
רשאכ ?למס ,טפשמ ,ריצ :לובה לש לבושב עיפויש
תטיש לע םג בשוח אוה ,הציקסה תא דבעמ בצעמה
תונושה הספדהה תוטיש לע .םילובה לש הספדהה
.ךשמהב רפסנ
היהי המ םיטילחמ ,ןכומ םישרתה לש דוביעה רשאכ
ריחמ יפ לע םיעבוק הז תא ,לובה לש בוקנה וכרע
םיבתכמ :ומכ ראודב םינושה םיבתכמה לש חולשמה
,הקירמאל םיבתכמ ,הפוריאל םיבתכמ ,ץראה ךותב
,ריווא ראודב ,םידבכ םיבתכמ ,םילק םיבתכמ
.דועו תוליבח ,םי ראודב
,םישרתה דוביע - הכאלמה לכ תא םימילשמ רשאכ
םיאיבמ - לבושה בוציעו לובה ךרע ,בותיכה תעיבק
.סופדל יפוסה בוציעה תא
.8
סופדה תיב
םה לארשיב יאלובה תורישה לש סופדה יתב
לש ךרע תוריינ םיסיפדמ םש ,"יתלשממה סיפדמה"
,הסנכה ילוב ,סכמ ילוב ,ראוד ילוב ומכ) הנידמה
ןיול סופד" םגו (דועו ,תורגב תוניחב יספט
."ןייטשפא
םישרתה תא (םוליצ ידי לע) םיניטקמ סופדה תיבב
םיחינמו םילובה תא םיליפכמ ,לוב לש לדוגל
15 לש םלש ןוילג םילבקמש דע הז דיל הז םתוא
דחי לכה תא םימלצמ .םיהז םילוב 50 וא
.הספדהה יכילהתב םיליחתמו
,חבושמ ריינ אוה םילובה תספדהל שמשמה ריינה
םימעפל שי הז ריינב .הז ךרוצל דחוימב רצוימה
.םילובה ףויז תא עונמל ודעונש ,םימ-ינמיס
ריינב ושמתשה ,ריינב רוסחמו המחלמ תותיעב
לע וספדוהש םילוב שי .םינושמו םינוש םיגוסמ
לש ינשה םדיצ לע ףאו ,תוירגיס ריינ וא ןוטרק
.ףסכ ירטשו תופמ
עיגמה ,חבושמ ריינ לע םילובה םיספדומ ץראב
לש דחאה ודיצ .רטמוליק 6 דע וכראו םילילגב
ודיצו ,("ומורכ") הקירבמ ןגמ תבכשב הפוצמ ריינה
ךא ,ןבל בורל ריינה עבצ .קבדב חורמ ינשה
םילובב רקיעב ,רופא וא בהבהצ םג םימעפל
תונורחאה םינשב ואיצוהש תונידמ שי .םינשי
םוקמב בהז לע ףאו םוינימולא לע וספדוהש םילוב
םייבעש ,םיקיקד םיפדל ועקור הלא תוכתמ .ריינ
םילובה וספדוה םהילעו ,רטמילימה תויפלא המכ
.דחוימ ךילהתב
ותבוכרת תחסונו ,ונימב דחוימ םילובה קבד
תשורחה תיב לש סומכ ירחסמ דוס איה תקייודמה
.ותוא רציימה
תונוילגה תא םיריבעמ ,הספדהה תמייתסמש רחאל
םיבקנ לש תורוש השועש תרחא הנוכמל םיספדומה
םירשפאמש םיבקנה ולא ?םירכוז .םילובה ןיב
.וירבח רתימ דחא לוב לש השילת
הדימה יפל םילובה תונוילג תא םיכתוח אבה בלשב
תויועט ןיא םא תוארל ידכ םתוא םיקדוב ,םהלש
,(םילובה לכב דיחא אוה עבצה םא :המגודל)
םיחלושו ,הפיטע ריינב םיזרוא ,םתוא םירפוס
.יאלובה יתורישה ינסחמל
םירגובמהו םידליה לכל םילובה תא םיחלוש ןאכמ
יתבל םתוא םיריבעמ רקיעבו ,םילוב םיפסואה
םתועצמאב חולשל ולכוי םישנאש ידכ ראודה
.םיבתכמ
.9

הספדהה ךילהת .ד
עבצ תדרפה
והמ ."עבצ תודרפה" ךילהת אוה םינושארה םיבלשה דחא
?הז ךילהת
:םיביכרמ השולשל קלחל ןתינ םיאור ונאש םינווגה לכ תא
הנוכמה) לוגס ,("ןאיצ" הנוכמה םייוסמ תלכת גוס) תלכת
יעבצ" םינוכמ הלא םיעבצ השולש .בוהצו ("הטנגמ"
לע רוחש עבצ תפסותב םהלש בוריע .סופדה לש "דוסיה
םינווגה לכ תא סופדב רצוי תונוש תויומכב ריינ יבג
.םיריכמ ונאש
תועצמאב התוא םיקרוס ,הנומת סיפדהל םיצור רשאכ
"תונומת" 4 -ל הנומתה תא קלחמה ("קרוס") דחוימ רישכמ
יעבצב שולש) דבלב דחא עבצב ןהמ תחא לכש תונוש
.(רוחשב תחאו - דוסיה
תנוכמל תופולגה עברא תא םירציימ הלא "תונומת" עבראמ
יבג לע וז הלאה "תונומת"ה לכ לש הספדהה רחאל .סופדה
תלבקתמו ,םיגזמתמ רוחשה עבצה תפסותב דוסיה יעבצ ,וז
.םיעבצ ללשב תספדומ (קרוסל ונסנכהש) תירוקמה הנומתה
ותואו ,טושפ ןורקיעה לבא .תצק - !ןוכנ ?ךבוסמ עמשנ
1000 תב וליפא ,תינועבצ הנומת לכ .רוכזל םכילע
לע וז "תושבלומ"ה תונוש "תונומת" 4 -מ היונב ,םינווג
.תחא הרורב תינועבצ הנומת ונל ןתונ ןבוליש - וז

?עקש סופד הז המ
"ץר" ריינ הבש סופד תנוכמב הספדה תטיש אוה עקש סופד
יפל תורוצ תוטורח דחא לילג לע .תכתממ םילילג ינש ןיב
אוה רשאכו ,עבצה סנכנ הטירחה ינמיס ךותל .לובה רויצ
רפסמ לבקל םיצור םא .ותוא עבוצ אוה - ריינב עגונ
לש תוגוז רפסמ ןיב ריינה תא םיצירמ ,לובה לע םיעבצ
,רחא עבצבו רחא םוקמב ריינה תא עבוצ דחא לכו םילילג
!ארונ אל ?ךבוסמ .תינועבצ הנומת םילבקמ ךכו
אלא םיגזמתמ םניא םיעבצה עקש סופדב :רוכזל בושח
עבצ יחטשמב (הז ךותב הז אלו) הז דיל הז םיעיפומ
.םירורב תולובגבו םידיחא

?טספוא סופד הז המ
.ריינהו הספדהה חול ןיב עגמ ןיא (Offset) טספוא סופדב
עיבטמ רשא ימוגה לילגל וידה תא ריבעמ תכתמה חול
,ןושארה דוסיה עבצ תספדה רחאל .ריינה לע ותוא
4 ךילהתה לע םירזוחו עבצה תאו חולה תא םיפילחמ
הנומת לבקל תנמ לע (רוחשו "דוסי יעבצ" 3) םימעפ
.תינועבצ
אלו) הזב הז םיגזמתמ םיעבצה טספוא סופדב :רוכזל בושח
ומכ טעמכ עבצל עבצמ רבעמ לש ףצר םירצויו (הז דיל הז
.ינועבצ םוליצב


םיניינע ןכותל הרזח


?םישדחה לארשי ילוב ועיפוה דציכו יתמ .
ה
ח"שת רייאב 'ה ישיש םויב הזרכוה לארשי תנידמ תואמצע
1948 יאמב 15 תבש םוי .םיירהצה רחא 1948 יאמב 14
'א םויבו ,לארשי תנידמ לש ןושארה תואמצעה םוי היה
לש םינושארה םילובה ראודה יתבב ועיפוה רבכ רקובב
.השדחה הנידמה
ןוטלשה ירה ?םתוא סיפדהל וקיפסה יתמ ?הרק הז ךיא
לע עיפומה רויצה והמ .תאז תושעל רשיא אל יטירבה
ןכיה ?לובה לע "ירבע ראוד" בותיכה תועמשמ המ ?לובה
אל המל זא ,"לארשי" אוה המש ירה ?הנידמה םש םושר
?לבושה תא ללכב ךירצ המלו ?םילובה לע "לארשי" בותכ
!דיימ תועיגמ תובושתהו ...תולאש ןומה
בושח היה ,ץראה תא בוזעל םידמוע םיטירבהש עדונשכ
ינמיסמ דחאכ - הלשמ םילוב ויהי השדחה הנידמלש
ןתינ היהי ןושארה םויב רבכש ידכו ,הלש תונובירה
וטוא רייצה .השדחה הנידמה ילוב םע םיבתכמ חולשל
ולאו ,םיקיתע תועבטמ לש םירויצ ןיכהל םיכסה שילאו
.םילובל ךופהל םיאתמה עגרל וניתמה
- ורכיז) הנידמה תזרכה ינפל רפסמ תועובש ולחה תונכהה
תרתחמב ושענו (םייתנשכ ךשמנ לוב תקפנה לש ליגר ךילהת
.םיטירבה ידי לע ספתיהל אל ידכ תוידוסבו
לארשי ילוב תקפנה ךילהת תא וויל תובר תויעב
:םינושארה
םיגוסבו הנטק תומכב היה םילוב תספדהל דחוימ ריינ
- בוקינ תונוכמו םימיאתמ סופד ישבכמ .םינוש םייבועו
םש היהי המ טלחוה אל ןיידע - בושח יכהו .ויה אל
ופוסב ?"לארשי" ילוא וא "לארשי ץרא" ,"הדוהי" :הנידמה
טלחוה הנידמה םש םוקמבו ,הספדה תנוכמ האצמנ רבד לש
ילוב תרדס איה וזו - "ירבע ראוד" לובה לע םושרל
.הילע עיפומ וניא "לארשי" םשהש הדיחיה לארשי
תועבטמ ירויצב שילאו רייצה רחב עודמ םתבשח םאה
?םינושארה םילובל םיקיתע
דרמ תפוקתמ תועבטמ הלא .םילובבש תועבטמל בל ומיש
66 תנשב ץרפש ןושארה דרמה תפוקתמ ,םיאנומשחה
רב דרמ יוניכב עודי רשא ינשה דרמה תפוקתמו ,הריפסל
אוה ,תואמצעב הכזו דרמ לארשי םעש םעפ לכב .אבכוכ
ידכ .םעה תואמצעל יוטיב ונתנ רשא תועבטמ עיבטה
ףסונ ,תועבטמה תועצמאב "תואמצע"ה ןויער תא ריבסהל
דימת םיעיפומ זאמ .לובה לבושב עיפומש רבסה לוב לכל
דחיימ הזו ,(ףסונ עדימ םהבש) םילבש םע לארשי ילוב
.תורחא תונידמ לש םילוב תמועל םתוא


םיניינע ןכותל הרזח


?םיבתכמה ןוימ לעופ דציכ .ו

.רתויב השידח הטישב םויכ השענ ץראב םיבתכמה ןוימ
הנשיה הטישה תא ראתנ םיבתכמ ןוימ והמ ןיבהל ידכ
.םויה ןוימה חתפתמ ןאלו
וא ראודה תיבב הריסמ ידי לע םיבתכמ םיחלוש םישנא
תיבל םיפסוא םיבתכמה תא .בוחרב ראודה תבית תועצמאב
.הדובעה םוי ףוס תארקל ראודה
תמתוחב םיבתכמה לעש םילובה תא םימיתחמ ראודה תיבב
ןכמ רחאל .ךיראתהו בושיה םש תא העיבטמה ראוד
ךבוש ומכ) םיבר םיאת ובש ןחלושל םיבתכמה תא םיריבעמ
,הפיח ,ביבא לת :תרחא ריע לש םש אשונ את לכ .(םינוי
אתל סנכומ בתכמ לכ .דועו הוקת חתפ ,הרדח ,םילשורי
עיגהל ךירצש בתכמ :המגודל ,דעיה םש בותכ וילעש
."הוקת חתפ" בותכ וילעש אתל סנכוי הוקת חתפל
תסנכומ ,םיאתל םיבתכמה לכ תא ןיימל םירמוגש רחאל
תא .דעיה םש םע תיות וילעו דרפנ קשל את לכ תלוכת
,ביבא לתב םייזכרמ ןוימ יתבל הלילב םיחלוש םיקשה
יתבב .ץראה לכל םתוא םירזפמ םשמו ,םילשוריבו הפיחב
יפ לע םתוא םינייממו ,ועיגהש םיקשה תא םיחתופ ראודה
תועצמאב הקולחל םירבעומ םה ןאכמו ,הביבסבש םיבושיה
.םירוודה

ןוימהו ןוכימה
ידכ .תודבוע םידי הברה תשרוד ןאכ הראותש ןוימה תטיש
,ןוימה תא תועצבמה תונוכמ ואיצמה הטישה תא לעייל
עצובת הדובעהש ידכ םיאנת רפסמ םישורד םלוא
.תוליעיב
הנוכמהש ידכ דיחא לדוגב תויהל םיכירצ םיבתכמה
.םהב לפטל לכות
.1
,בתכמה יבג לע לוב שי םא תוהזל הכירצ הנוכמה
.ותוא םיתחהלו
.2
.תבותכה תא "אורקל" תעדל הכירצ הנוכמה
.3
.הנוכמה תלעפה תא קידצת םיבתכמה תומכש ךירצ
.4

:תולועפ רפסמ לארשיב ראודה תושר התשע ךכ םשל
דיחא לדוגב הפטעמ רצייל תופטעמה ינרצימ השרד
הפטעמב םיחלשנה םיבתכמה לכל .הנוכמל םיאתי רשא
חלשנש בתכמ .ץראב ליגר בתכמ לש ףירעת עבקנ וזכ
בתכמכ רתוי הובג ףירעתב חלשנ ,רתוי הלודג הפטעמב
םניא תולודג תופטעמב םיחלשנש םיבתכמ) .גירח
.(ינדי לופיט םילבקמו ,הנוכמב םירבוע
.1
ןיחבהל דואמ השק רשא ןחרז יספ ועבטוה םילובה לע
םיריאמ םא קר םתוהזל ןתינו ,הליגר תולכתסהב םהב
דעוימש לוב לע .לוגס-הרטלוא רואב לובה תא
לוב לעו דחא ןחרז ספ שי ץראה ךותב םיבתכמל
.ןחרז יספ ינש שי ל"וחל םיבתכמל דעוימש
.2
תטיש החתופ ,תבותכה תא "אורקל" עדת הנוכמהש ידכ
הנוכמה .רפסמ יפל תבותכה תא תעבוקה דוקימה
."םירפסמ אורקל תעדוי"
.3
תלעפה תא וקידציש ךכ םיבתכמ קיפסמ זכרל ידכ
.ץראה לכב ןוימה ךרעמ תא וניש ,תונוכמה
.4

?םויה ןוימה עצבתמ דציכ
םיפסאנ אל ראודה יתבו םיבתכמה תוביתמ םיבתכמה
.לודג ןוימ זכרמ לא אלא ,ימוקמה ראודה תיב לא
.הפיחבו ביבא לתב ,םילשוריב .הלאכ השולש שי םויכ
העקשהה תא םיקידצמה םיבתכמ קיפסמ שי וז ךרדב
.ןוימה תונוכמב
.1
םוניפ) המתחהו םוניפ תנוכמל םיכפוש םיבתכמה תא
םע ונפיש ךכ םיבתכמה תא תרדסמ רשא :(םינפ הלימהמ
שי םא קודבל הנוכמה הלוכי ךכ .ןוויכ ותואל לובה
תיטמוטוא תמתוחב ותוא המיתחמ איהו הפטעמה לע לוב
.הב תאצמנה
לולסמל רבוע בתכמה - דחא ןחרז ספ ההזמ הנוכמה םא
- רתוי וא ןחרז יספ ינש .ץראה ךותב םיבתכמ לש
ןיא רשאכ .ל"וחל םיבתכמ לש לולסמל רבוע בתכמה
ידכ ינדי לופיט לולסמל רבוע בתכמה ,ןחרז ינמיס
.וב לפטי ראודה דיקפש
.2
ינשמ דחאל םירבוע םה ,ומתחוה םיבתכמהש רחאל
:םילולסמ
םילבקמו ל"וח ראוד תקלחמל םירבוע ל"וחל םיבתכמ .1
.ינדי לופיט
.דודיקה תנוכמל םירבוע ץראל םיבתכמ .2

תא תוארוק רשא תודיקפ תובשוי דודיקה תנוכמ דיל
.תדלקמ לע ותוא תושיקמו בתכמ לכ לע דוקימה
ןיא םא .הפטעמה לע םיוק תרוצב דוק העיבטמ הנוכמה
קר רשא ,יקלח דוקימ רפסמ השיקמ הדיקפה ,דוקימ
.םיאתמה ראודה תיבל בתכמה תא חולשל רשפאמ
.תקייודמה תבותכל בתכמה תא הנפמ אלמה דוקימה
תועצמאב "אורקל" תולגוסמה תונוכמ שי ןוימה תיבב
דוקימה רפסמ תא ,םדא תוברעתה אללו ואידיו תומלצמ
.םיאתמה םוקמב ספדומ אוה םא
.3
.ןוימה תנוכמל םיבתכמה םירבוע דודיקה ךילהת רחאל
ותוא תבתנמו בתכמה לעש דוקה תא ההזמ וז הנוכמ
.םיאתמה אתל
.4
םיבתכמה םירבעומ ןוימה ךילהת םייתסהש רחאל
.םדעיל םיחלשנ םיקשהו ,םימיאתמ םיקשל םיאתהמ
.5
תא לבקמ רווד לכ ,םיקשה םיחתפנ דעיה ריעב
םתוא רדסמ ,ולש הקולחה רוזיאל םידעוימה םיבתכמה
.הקולחל אצויו ,הכילהה רדס יפל
.6םיניינע ןכותל הרזח