1924 ,םירצוי תויוכז תדוקפ


םיניינע ןכות
תויוכז
(ג"ישת :ןוקית) רצקה םשה .1
לארשיל םירצוי-תוכז תוריצי תסנכה יבגל גהני םירצוי תוכז קוח .2
(ח"משת :ןוקית) בשחמ לש הנכות תנגה .א2
(ח"משת ,א"משת ,ג"ישת :ןוקית) תורבעה .3
(ן"שת ,ו"משת ,ה"משת ,א"משת :ןוקית) קזנ תחכוה אלל םייוציפ .א3
(ו"נשת :ןוקית) תורדגה .ב3
(ו"נשת :ןוקית) יתיבו יטרפ שומיש .ג3
(ו"נשת :ןוקית) םיעצבמו םירצוי תויוכז ילעבל םולשת .ד3
(ו"נשת :ןוקית) לומגה תקולח .ה3
(ו"נשת :ןוקית) הרכשה וא הלאשה .ו3
(ו"נשת :ןוקית) תונקת .ז3
(ג"ישת :ןוקית) המסרפתנ אלש הריציב םירצוי תוכז .4
(א"משת :ןוקית) תירסומ תוכז .א4
(א"לשת ,ג"ישת :ןוקית) םירצוי תוכזל הנגהה תפוקת .5
(ג"ישת :ןוקית) תורז תוריצי תנגה .6
(ג"ישת :ןוקית) הריצי לש ןושארה םוסרפה .7
(א"לשת ,ח"כשת :ןוקית) םיידומיל םירודיש יכרצל םירצוי תוכזב שומיש תושר .א7
(ג"ישת :ןוקית) 1911 םירצויה תוכז קוח יוניש .8
הדוקפב םייוניש
1953-ג"ישת ,םירצוי-תוכז תדוקפ ןוקיתל קוח
1971 א"לשת ,(3 'סמ ןוקיתו ףקות ןתמ) םירצוי תוכז תדוקפ ןוקיתל קוח

* 1924 ,םירצוי-תוכז תדוקפ


(ג"ישת :ןוקית) רצקה םשה .1
.םירצוי-תוכז תדוקפ ארקית וז הדוקפ

לארשיל םירצוי-תוכז תוריצי תסנכה יבגל גהני םירצוי תוכז קוח .2
לש תוקתעה תסנכה יבגל ,1911 ,םירצוי-תוכז קוח לש 14 ףיעסב שומישה ךרוצל
- :לארשי לא לארשיל ץוחמ ושענש תוריצי
תא ("להנמה" - ןמקל ארקייש) רחסמהו ולבהו ,סכמה תקלחמ להנמ אלמי (א)
,תדחואמה הכלממה לש זייסקאהו סכמה ילהנמל ףיעס ותואב םירוסמה םידיקפתה
;ףיעס ותואב םהל תורוסמה תויוכמסב שמתשהל אוה יאשרו
:2 הלשממה תאמ רושיא תונועט הנייהת ל"נה ףיעסה י"פע להנמה ןיקתיש תונקת (ב)
ילהנמל הנתינש העדומש תורוהל ןהל רשפא ל"נה ףיעסה י"פע ןוניקתיש תונקת (ג)
י"ע הנתינ וליאכ בשחית ,להנמל הוריבעה הלאו תדחואמה הכלממב זייסקאהו סכמה
;להנמל םירצוי-תוכז לעב
.ןמזל ןמזמ לארשיב גהונה סכמה קוח לש קלח היה וליאכ ףקות ףיעס ותואל אהי (ד)

(ח"משת :ןוקית) בשחמ לש הנכות תנגה .א2
קוחב התועמשמכ תיתורפס הריצי ןידכ בשחמ לש הנכות ןיד ,םירצוי תוכז ןינעל
.1911 םירצוי תוכז

(ח"משת ,א"משת ,ג"ישת :ןוקית) תורבעה .3
העבש יפ סנקו םינש שולש רסאמ - וניד ;ןמקלד םישעמה דחא ןיעדויב השועה לכ (1)
;1977-ז"לשתה ,ןישנועה קוחל (4)(א)61 ףיעסב עבקנש סנקהמ
- תוכזל הנותנה הריצי לש הריפמ הקתעה תוריכש וא הריכמ יכרצל ןיקתמ (א)
;םירצוי
הקתעה לכ תירחסמ ךרדב תוריכשל וא הריכמל עיצמ וא גיצמ וא ריכשמ וא רכומ (ב)
;תאזכ הריצי לש הריפמ
קיזהל ידכ וב שיש רועישב וא קסע םשל תאזכ הריצי לש תוריפמ תוקתעה קלחמ (ג)
.םירצויה-תוכז לעבל
;תאזכ הריצי לש הריפמ הקתעה לכ רחסמ יכרצל םיברב גיצמ (ד)
;תאזכ הריצי לש הריפמ הקתעה לכ הלאשה וא הריכמ םשל לארשיל סינכמ (ה)
הילע שיש הריצי לש תוריפמ תוקתעה וב תושעל ידכ חול ותושרב קיזחמ וא השוע (ו)
תוכז הב שיש הריצי לש םיברב התגצהל תיטרפה ותלעות םשל םרוג וא ,םירצוי תוכז
;םירצויה תוכז לעב לש ותמכסהב אלש םירצוי
(לטוב) (2)
ןידב בייחתנ ןיירבעהש ןיב ,לכוי הזכ יטפשמ מ"ומ להנתמ וינפבש טפשמה תיב (3)
םיאצמנה תוחולה לכו הריציה לש תוקתעה לכש תווצל ,ןידב בייחתנ אלש ןיבו
ורסמיי וא ורעובי תוריפמ תוקתעה םהש אצמי טפשמה תיבשו ןיירבעה לש ותושרב
.טפשמה תיב הווצי רשאכ ,רחא ןפואב םהב וגהנתי וא םירצויה-תוכז לעבל
.םולשה טפשמ-תיבל הנושארל שגוי הז ףיעסל םאתהב ילילפ טפשמ (4)
ףיעסהש ןינע לכ לע הנלוחת אל ינמותועה ילילפה קוחה לש 241 ףיעס תוארוה (5)
.וילע לח הזה
לכב שמתשהל םירצויה-תוכז לעב לש ותוכזב עגפי אל הז ףיעסב רומאה רבד םוש (6)
ןפואב ןיבו קזנ-ימד תלבקל תיחרזא העיבת תשגה י"ע ןיב ,ול הנקמ קוחהש יעצמא
.םירצויה-תוכז תרפה לשב ,רחא

(ן"שת ,ו"משת ,ה"משת ,א"משת :ןוקית) קזנ תחכוה אלל םייוציפ .א3
,עבותה תשקב יפ לע ,טפשמה תיב יאשר ,םירצוי תוכז תרפהב םרגנש קזנה חכוה אל
אלו םישדח םילקש 10,000 - מ תחפי אלש רועישב םייוציפ הרפה לכל ול קוספל
לש טפשמו קוח הקוחה תדעו רושיאב ,םיטפשמה רש ;םישדח םילקש 20,000 לע הלעי
.םירומאה םירועישה תא תונשל וצב יאשר ,תסנכה

(ו"נשת :ןוקית) תורדגה .ב3
- ו3 דע ג3 םיפיעסב
;1911 ,םירצוי תוכז קוחל (2)1 ףיעסב התועמשמכ - "םירצוי תוכז"
;1984-ד"משתה ,םיעצבמ תויוכז קוחב התועמשמכ - "םיעצבמ תוכז"
:הלאמ דחא לכ - "םיגולמתה תורבח"
;םירצויה תויוכז ילעב תיברמ תא גציימה דיגאת (1)
;םיעצבמה תויוכז ילעב תיברמ תא גציימה דיגאת (2)
םיקיפמה תיברמ תא גציימה דיגאתו םיילוקה םיקיפמה תיברמ תא גציימה דיגאת (3)
;טרופסהו תוברתהו ךוניחה רש ידיב הז קוח ןינעל ורשואש דחואמב - םיילאוזיוה
תא קתעשל וא עומשל ,תוארל רשפאמה יעצמא לכב הריצי לש רומיש - "העיבט"
;הריציה
העיבט וא תילוק העיבט וב עובטל ןתינשו העיבט וילע ןיאש ןקתה - "תטלק"
;בשחמב שומישל דעוימה ןקתה טעמל ,תילאוזיו
.יתוהמה הקלח לש וא העיבט לש קתעה - "קותעיש"

(ו"נשת :ןוקית) יתיבו יטרפ שומיש .ג3
תטלק יבג לע הריצי קתעשל וא עובטל םיעצבמו םירצוי תויוכז לש הרפה וז היהת אל
.תוירחסמ תורטמל אלש יתיבו יטרפ שומיש םשל

(ו"נשת :ןוקית) םיעצבמו םירצוי תויוכז ילעבל םולשת .ד3
ןדבא לע םיעצבמה תויוכז ילעב תאו םירצויה תויוכז ילעב תא הצפת הלשממה(א)
שומיש םשל ,תוטלק לע קותעיש וא העיבט לשב םהל תמרגנה ,תויוכזב העיגפו הסנכה
.ג3 ףיעס יפל ,יתיבו יטרפ
,ןכרצל ריחמהמ 5% רועישב םוכס ,הנש ידמ ,םיגולמתה תורבחל ריבעת הלשממה (ב)
הנשב יתיבו יטרפ שומישל לארשיב ורכמנש תוטלקה לכ ךס לש ףסומ ךרע סמ אלל
.הנודנה הנשל המדקש
םיגולמתה תורבח שולש ןיב םיווש םיקלחב קלוחי (ב) ןטק ףיעסב רומאה םוכסה (ג)
.(3)-ו (2) ,(1) תואקספב ב3 ףיעסב תויונמה
תוברתה ךוניחה רש גיצנו םיטפשמה רש גיצנ ,רצואה רש גיצנ תא לולכתש הדעו (ד)
.רומאכ םוכסה תעיבק ךרוצל םישורדה םינותנה תא עבקת טרופסהו

(ו"נשת :ןוקית) לומגה תקולח .ה3
תיבב ןוידל ;טפשמה תיב ןינעב עירכי ,לומגה תקולח יבגל תועד יקוליח וררועתה
ךוניחה דרשמ גיצנ ,םיגולמתה תורבח יגיצנ ,תונקתב עבקיתש ךרדב ,ונמזוי ,טפשמה
יפל ,תועדה יקוליח וררועתה ולומג יבגלש עצבמה וא רצויהו טרופסהו תוברתה
תויוכז ילעב לכ תאו םיגולמתה תורבח לכ תא בייחת טפשמה תיב תטלחה ;ןינעה
.טפשמה תיב ינפב ךילהל דצ ויה אל םא ףא ,םיעצבמהו םירצויה

(ו"נשת :ןוקית) הרכשה וא הלאשה .ו3
,יתוהמה הקלח וא הריצי העובט הבש תטלק לש ,רחסמ יכרוצל ,הרכשה וא הלאשה
.םירצוי תוכז קוחב התועמשמכ םירצוי תוכז איה

(ו"נשת :ןוקית) תונקת .ז3
תונקת ןיקתהל יאשר ,םיטפשמה רש םע תוצעייתהב ,טרופסהו תוברתה ךוניחה רש
.וז הדוקפ עוציבל

(ג"ישת :ןוקית) המסרפתנ אלש הריציב םירצוי תוכז .4
הרוביח ןמזב רבחמה היה םא ,הילע םירצוי-תוכז הרבחמל אהת ,המסרפתנ אלש הריצי
.לארשי בשות וא לארשי חרזא

(א"משת :ןוקית) תירסומ תוכז .א4
.םילבוקמה הדימבו ףקיהב ותריצי לע ארקיי ומשש יאכז רבחמ (1)
הלועפ לכ וא ,רחא יוניש וא המיגפ ,ףוליס לכ ותריציב השעיי אלש יאכז רבחמ (2)
לש ומשב וא ודובכב עוגפל הלולעה ,הריצי התואל סחיב ךרע תתחפה םושמ הב שיש
.הרבחמ
חסונ) ןיקיזנה תדוקפ תוארוהו ,תיחרזא הלווע איה הז ףיעס יפל תוכזב העיגפ (3)
.הילע ולוחי ,(שדח
,הריצי התואב תירמחה ותוכזב היולת היהת אל הז ףיעס יפל רבחמ לש ותוכז (4)
.רחאל הרבעוה ,התצקמ וא הלוכ ,וז תוכזש רחאל ףא ול דומעת איהו
יפל טפשמה תיב עבקיש םוכסב םייוציפל רבחמה יאכז הז ףיעס יפל העיבתב (5)
לש תרחא תוכמסמ ערגת אל וז הארוה ;ןוממ קזנ חיכוה אל םא ףא ,הרקמה תוביסנ
.(שדח חסונ) ןיקיזנה תדוקפל 'הקרפ יפל טפשמה תיב

(א"לשת ,ג"ישת :ןוקית) םירצוי תוכזל הנגהה תפוקת .5
םוימ הנש םיעבש תנגומ אהת תומינודביספו תוימינונא תוריצי לע םירצוי-תוכז (1)
,הרומאה הפוקתה ךות ותוהז תא תימינונא הריצי לש הרבחמ הליג םא םלוא ;ןמוסרפ
היהת ,ותוהז רבדב קפסל םוקמ חינמ וניא רבחמה וב טקנש םינודביספה םא וא
וז הדוקפב םאותש יפכ ,1911 ,םירצוי-תוכז קוחל 3 ףיעסב רומאכ הנגהה תפוקת
- םידחא םירבחמל תפתושמ הריצי ןינעל (2)
ותומ םוימ - רבחמ לש ותומ רחאל תנגומ םירצוי-תוכז היהת הבש הפוקתה ליחתת (I)
;ןורחא תמש רבחמה לש
- רבחמ לש ותומ םוי רכזנש ,1911 ,םירצוי-תוכז קוחבו וז הדוקפב םוקמ לכב (II)
.ןורחא תמש רבחמה לש ותומ םוי ירק
ע וא תוומה םע לוחת הריצי לש המוסרפ רחאלש וא רבחמ תומ רחאלש הנגה (3)
רחאלש הנשה לש ראוניב 1-ה םוימ םינומ ויהי קוחה יפל התפוקת תאש אלא ,םוסרפה
.םוסרפה לש וא תוומה
תושרופמ רומאל ףופכבו ,1911 ,םירצוי-תוכז קוחל 3 ףיעסב רומאה ףא לע (4)
דעומהמ הנש םיעבש רבחמה תומ רחאל הנגהה אהת ,קוח ותוא לש תורחאה תוארוהב
.(3) ןטק ףיעסב בוקנה

(ג"ישת :ןוקית) תורז תוריצי תנגה .6
לארשיש וא םירצוי-תוכז תנגה ןינעב תרחא הנידמ ןיבו לארשי ןיב הנמא-בתכ םתחנ
יכ ,תומושרב םסרופיש וצב ,תורוהל םיטפשמה רש יאשר ,הז ןינעב הנמאל הפרטצה
.וצבש תוארוהה יפ לע תונגומ ויהי לארשיב ןתנגה תא תבייחמ הנמאהש תוריציה
וליא הריצי התואל תנתינ התיהש הנגהה לע הריתי היהת אל רומאכ הריצי לש התנגה
ןמזב ילארשי חרזא הרבחמ היה וליא וא ,המסרופ םא - לארשיב הנושארל המסרופ
םא וזמ הריתי הנגה לע וצב תורוהל היהי רתומ ךא ;המסרופ אל םא - הרבחתנש
.םכסוהש יפכמ רתוי אל לבא ,הנמאב ךכ לע םכסוה

(ג"ישת :ןוקית) הריצי לש ןושארה םוסרפה .7
הוארי - הנושארל המסרופש םוימ םוי םישולש ךות תוצרא המכב המסרופש הריצי (1)
.תחאכ ןלוכב המסרופ וליאכ
הנושארל המסרופ וליאכ הוארי - תחאכ תורחא תוצראבו לארשיב המסרופש הריצי (2)
םוסרפה היה םא לארשיב המסרופ וליאכ רומאכ הריצי וארי אל םלוא ;לארשיב
.דבלב ןיע-תיארמל לארשיב

(א"לשת ,ח"כשת :ןוקית) םיידומיל םירודיש יכרצל םירצוי תוכזב שומיש תושר .א7
- הז ףיעס ןינעל (א)
;היזיוולט רודישו וידר-רודיש - "רודיש"
אשונ יבגל לפט אוהש הנממ קלחב וא הריציב שומיש - "הריציב בגא-שומיש"
.רודישה אשונ לש השחמה וא המגדה םשל וא ,רושיק ךרוצל ,עקרכ ,רודישה
:הריציב םירצויה-תוכז לש הרפהכ וארי אל (ב)
- תוכז הילע שיש תיתונמא וא תילקיסומ ,תיתמרד ,תיתורפס הריציב בגא-שומיש (1)
;םידומילה תינכת תרגסמב רפסה יתבל דעוימה רודישב הלילכהל ידכ ,םירצוי
;רומאכ הב ושמתשהש הריצי לש הרודיש (2)
ינפב רקיעב - רומאכ הב ושמתשהש הריצי לש - רוביצב התעמשה וא התגצה (3)
.רפסה תיב תולועפ ךרוצל םידימלת
היהי ,(ב) ןטק ףיעסב רומאכ ותריציב ושמתשהש ,הריציב םירצוי-תוכז לעב (ג)
רדעהבו ,םהיניבש םכסהב עבקנש רועישב רדשמה תאמ גולמתל שומישה דעב יאכז
אלש הדעוה תיאשר םלואו ;(ד) ןטק ףיעסב רומאכ הדעו עבקתש רועישב - םכסה
רכינ-יתלב הריציב שומישה היה ,התעדל ,םא ,ללכ םיגולמת םולשתב רדשמה תא בייחל
.ותריציב שומיש דעב םיגולמתל רצויה לש ותוכזב עוגפל ידכ וב ןיאש דע
טפשמה-תיב טפוש :םהו השולש לש הדעו (ג) ןטק ףיעס ןינעל הנמי םיטפשמה רש (ד)
.רוביצה גיצנ אוה םהמ דחא תוחפלש םירבח ינשו ,הדעוה שאר-בשוי אהיש יזוחמה
םידדצל התואנ תונמדזה ןתת (ג) ןטק ףיעס יפל םיגולמת עובקל הדעוה אובב (ה)
.תונקתב ועבקנש הרוצבו ךרדב ,םידעומב תויאר הינפל איבהלו םהיתונעט עימשהל
אוה םא אלא (ג) ןטק ףיעס יפל םיגולמת עובקל רדשמה תשקבב ןודת אל הדעוה (ו)
הנודנה הריציה לש הגוסמ תוריצי ירצוי לש גיצי ןוגראל םכסה תעצהב הליחת הנפ
.םלשל שיש םיגולמתה רועיש רבדב םכסה ללכל ותאעיגה אלו הדעוב
- תכמסומ היהת הדעוה (ז)
;ךרוצ הב הארת רשא הפ-לעבש וא בתכבש תודע לכ שורדל (1)
שורדלו ורקחל ,ותושרבש ךמסמ לכ שיגהל וא דיעהל הינפל אובל םדא לכ ןימזהל (2)
;ותושרבש ךמסמ לכ ונממ
תא החינמה ךרדב ךכ לע קדטצה אלו הנמזהל תייצ אלש םדא לש ותובצייתה תופכל (3)
-תייפכ וא הנמזהל ותויצ-יא המרגש תואצוהה לכ תא םלשל וילע תווצל ,התעד
;תוריל שמחו םיעבש דע םוכסב ותוא סונקל םגו ותובצייתה
;טפשמ תיבב הגוהנה ךרדב קדצ-ןהב וא העובשב דיעהל דע בייחל (4)
-ןהב וא העובשב דיעהל שרדנש ,םדא תוריל שמחו םיעבש דע ףסכ םוכסב סונקל (5)
םדא שרדיי אלש דבלבו ;ריבס קודיצ אלל ןכ תושעל בריסו ךמסמ שיגהל וא קדצ
ובוריס לע סנקיי אלו טפשמ-תיבב הילע בישהל בייח אוה ןיאש הלאש לע בישהל
;הילע בישהל
וא םייחרזא םיטפשמב הליבק הניא םא ףא ,הפ-לעבש וא בתכבש היאר לכ לבקל (6)
;םיילילפ
,הדעוה תעד יפל ,איצוהש ףסכ םוכס הדעוה תבישיל אובל ןמזוהש םדאל קוספל (7)
;הבישיל ואוב בקע
םיגולמתה םוכס ,ןודנה ןינעב תיפוס הטלחה ןתמ ינפל דוע ,םלושיש תווצל (8)
.ותצקמ וא ולוכ ,תקולחמב יונש וניאש
הרוצבו ךרדב הב שומיש ריתהל ידכ (ב) ןטק-ףיעסבש הריציב שומישה רתיהב ןיא (ח)
.רצויכ וא ןמאכ ודובכב וא רצויה לש בוטה ומשב עוגפל הלולעה
לכב רדשמל ץעיית רשא הדעו הנמי ,ךוניחה רש םע תוצעייתהב ,םיטפשמה רש (ט)
עובקל םג תיאשר איהו ,(ב) ןטק-ףיעס יפל םירצוי-תוכזב בגא-שומישל עגונה
םהבו השימח לש היהת הדעוה ;בגא-ישומיש התעדל םהש תוריציב שומיש-יגוסל םיללכ
;בגא-שומיש םישמתשמ ןהבש תוריציה גוס ירצוי ברקמ תוחפל רוביצ-יגיצנ השולש
.הדעוה שאר-בשויכ שמשי השולשהמ דחא
תכמסומ היהתו התדובע-ירדס תא המצעב עבקת (ט) ןטק-ףיעס יפל המקוהש הדעוה (י)
.םדא לכב ץעייתהלו הינפל אובל םדא לכ ןימזהל
המקוהש הדעול וא טפשמה-תיבל ושמשי אל (ט) ןטק-ףיעס יפל הדעוה תוצלמה (אי)
.םהינפל אבומה ךילה לכב היאר-רמוחכ ,(ד) ןטק-ףיעס יפל
םכסוה ןהילעש ,ןהב בגא-ישומיש לש םיגוס וא ,תוריצי לע לוחי אל הז ףיעס (בי)
.םידדצה ןיב

(ג"ישת :ןוקית) 1911 םירצויה תוכז קוח יוניש .8
הדוקפ י"ע וב ושענש תופסותהו םייונישה רואל ארקנ אהי ,1911 ,םירצוי-תוכז קוח
.וז


---------------------------------------------------------------------
;389 (א) ,364 (ע) ,'א ,י"אח *
.244 ,ו"נשת ;300 ,א"משת ;165 ,א"לשת ;57 ח"כשת ;38 ,ג"ישת ח"ס
.70 ,ן"שת ;596 ,ח"משת ;594 ,ו"משת ;390 ,ה"משת ת"ק
."הצעומב ןוילעה ביצנה" עיפומ רוקמב **
םוימ וניה הז ףיעס לש ףקותה א"לשת תנשמ הדוקפה ןוקיתל 2 ףיעס יפל ***
.31.3.1974 דע 5.8.1971
1953-ג"ישת ,םירצוי-תוכז תדוקפ ןוקיתל קוח


םיחנומ יונישו םש תפלחה .1
ךליאו ןאכמ ארקיי ,הז םש יוצמ וב םוקמ לכב ,(טייריפוק) הקתעה תוכז תדוקפל
ארקיי ,הז םש יוצמ וב םוקמ לכב ,1911 ,טייריפוקה קוחל ;"םירצוי-תוכז תדוקפ"
,"הקתעה תוכז" וב בותכש םוקמ לכבו ,"1911 ,םירצוי-תוכז קוח" ךליאו ןאכמ
תוכז" ירק ,"(הקתעה תוכז) טייריפוק" וא "(טייריפוק) הקתעה תוכז" ,"טייריפוק"
."םירצוי

(הדוקפב בלוש חסונה) .2

םימואית .3
:לארשיב ולוחי אל ,1911 ,םירצוי-תוכז קוח לש תואבה תוארוהה
ףיעס ,(2)5 ףיעסל יאנתה ,4 ףיעס ,3 ףיעסל יאנתה ,(1)1 ףיעסב (ב) הקסיפ
.(3)35-ו 29 ,(1)17 םיפיעסהו (2)16 ףיעסל יאנתה ,(1)16

רבעמ תוארוה .4
ועגפי אל ךא ,ופקת תליחת םויב תנגומ התיהש הריצי לכ לע ולוחי הז קוח תוארוה
.ופקת תליחת ינפל ושכרנש וא ורצונש םירצוי-תויוכזב

----------------------------------------------------------------------
.38 ,ג"ישת ח"ס1971 א"לשת ,(3 'סמ ןוקיתו ףקות ןתמ) םירצוי תוכז תדוקפ ןוקיתל קוח


.(הדוקפב בלוש חסונה) .2-1

רבעמ תארוה .3
.םירצוי-תוכז הילע ןיא רבכש הריצי לכב םירצוי-תוכז תונקהל ידכ הז קוחב ןיא

----------------------------------------------------------------------
.165 ,א"לשת ח"ס