לארשיב תונותעה תצעומ לש תיעוצקמה הקיתאה ןונקת,םילעבה תוברלו םיינורטקלא תרושקת יעצמא תוברל - "ןותע"
.תרושקתה יעצמא לש יארחאה ךרועהו ל"ומה
.ךרוע תוברל - "יאנותע"
דגאומ יתלב וא דגאומ םדא ינב רבח ,דיגאת תוברל - "םדא"
.ירוביצ ףוגו
.1
:תורדגה
רוביצה תוכזלו תונותעה שפוחל םינמאנ ויהי יאנותעו ןותע
ןגוה ,קייודמ םוסרפבו יעוצקמ תורש רוביצל םשיגהב תעדל
.תועדו תועידי לש יארחאו
.2
תונותעה שפוח
התוירחאו
תיעוצקמה
.ארומ אללו תוניגהב ,רשויב ולעפי יאנותעו ןותע
.1
העדה וא רסמש העידיהש רוקמל יאנותע וא ןותע וחיטבה
םהב שי םא ףא םוסרפל הלא ורסמיי אל ,ומסרופי אל עיבהש
.רוביצל ןינע
.2
.3
תוניגהו רשוי
וניאש רבד תונלשרב וא ןיעדויב יאנותעו ןותע ומסרפי אל
.ףלוסמ וא העטמ ,קייודמ וניא ,תמא
.3
ירוביצ ןינע םייקש עדימ םסרפלמ יאנותעו ןותע וענמיי אל
םירחא וא םיילכלכ ,םייטילופ םיצחל לשב תוברל ,ומוסרפב
.תועדומ םרחב םויא וא םרח לשב ןכו
.4
הרישי האבומ םה םא אלא םדא לש ומשב םירבד ואבוי אל
םסרפל רתומ תכרעמל בתכמ .בתכב ךמסממ וא ויפמ תקיודמו
אל הכירעב םאו שארמ תאז רסא אל ובתוכ םא ונושלכ אלש
.ונממ עמתשמב וא בתכמה ןכותב יתוהמ םושמ היה
.5
.4
תמאל תונמאנ
תא יאנותעהו ןותעה וקדבי ,יהשלכ העידי םוסרפ ינפל
יפל היוארה תוריהזבו רתויב ןמיהמה רוקמב התונוכנ
.ןינעה תוביסנ
.6
.רומאכ העידיה תונוכנ תקידבמ רוטפת אל םוסרפה תופיחד
.7
אבה תא רוטפת אל רבעב המסרפתה העידי יכ הדבועה
.העידיה תונמיהמ תקידבמ םוסרפב הילע ךמתסהל
.8
.5
תקידב
תודבועה
.תועד ןיבל תועידי ןיב םוסרפב וניחבי יאנותעו ןותע
.9
יללכ הילע ולוחי העד תעבה לש תרגסמב תמסרפתמה העידי
.תועידיל םיעגונה הקיתאה
.10
.הייטה אללו ןגוה היהי תועידי םוסרפ
.11
.העטמ היהת אל תרתוכה
.12
,יתכרעמ רמוחל תמוסרפ ןיב םוסרפב וניחבי יאנותעו ןותע
.יתכרעמ רמוחכ תיזחנה תמוסרפ םסרופת אלש ןפואב
.13
.6
תויביטקייבוא
,תודבוע םוסרפב םייתוהמ םהש םיקויד יא וא תוטמשה ,תויועט
םוסרפל סחיב היוארה הטלבהבו תוניגהב ,תוריהמב ןקתל שי
.תולצנתה םג םימיאתמה םירקמב םסרופת ךכל ףסונב .ירוקמה
לע ביגהל תנגוה תורשפא עגפנש םדאל ןתנית םימיאתמה םירקמב
הייוארה הטלבהבו תוריהמב םייתוהמ קויד יא וא הטמשה ,תועט
.ירוקמה םוסרפל סחיב
.7
,תויועט ןוקית
תולצנתה
הבוגתו
עגונה רבד םדא לש ותמכסה אלל יאנותעו ןותע ומסרפי אל
ןינע םייק םא אלא ,וב עוגפל לולעהו בוטה ומשל וא ותויטרפל
ךירצמ רומאכ רבד םוסרפ .הייוארה הדימבו םוסרפב ירוביצ
.ותבוגת לש ןגוה םוסרפו רבדב עגונה םע םדקומ רוריב ליגרב
.8
םשו תויטרפ
בוט
םיהזמ םיטרפ וא םוליצ ,םש יאנותעו ןותע ומסרפי אל
,המחלמב רומח ןפואב עגפנ וא הפסנש םדא לש םירחא
ותעיגפ וא וומ לע העידיהש ינפל ,רחא ןוסאב וא הנואתב
,ךמסומ םרוג יפמ הבורקה ותחפשמ תעידיל האב םדא ותוא לש
םוסרפב ירוביצ ןינע לש תוגירח תוביסנ תומייק םא אלא
.רתלאל
.1
םיהזמ םיטרפ וא םוליצ ,םש םוסרפ ןינעב הטלחה תלבקב
,המחלמב רומח ןפואב עגפנש וא הפסנש םדא לש םירחא
ינב תשקבב יאנותעהו ןותעה ובשחתי ,רחא ןוסאב וא הנואתב
דגנכ הולקשיו הלא םיטרפל םוסרפ ןתיל אלש ןברקה תחפשמ
הדימב ,ןפואב היהי םוסרפה .םמוסרפב ירוביצה ןינעה
.םייוארה תושיגרבו
.2
םיהזמ םיטרפ וא םוליצ ,םש םוסרפ ןינעב הטלחה תלבקב
תשקבב יאנותעהו ןותעה ובשחתי ,העישפ ןברק לש םירחא
ןינעה דגנכ הולקשיו הלא םיטרפל םוסרפ ןתיל אלש ןברקה
תושיגרבו הדימב ,ןפואב היהי םוסרפה .םמוסרפב ירוביצה
.םייוארה
.3
םיהזמ םיטרפ וא םוליצ ,םש יאנותעו ןותע ומסרפי אל
.ותמכסהב אלא ןימ תריבע ןברק לש םירחא
.4
לש ותואירב בצמ רבדב העידי יאנותעו ןותע ומסרפי אל
רוקמ לע ךמתסהב אלא ןימ תריבע וא העישפ ןברק ,עוצפ
.ךמסומ יאופר
.5
.9
תונברק
םיהזמ םיטרפ וא םוליצ ,םש יאנותעו ןותע ומסרפי אל
תולולעה תוביסנב ,הנש 14 ול ואלמ םרטש ימ לש םירחא
תמכסהב אלא ,ותחוורב וא ומולשב ,ותויטרפב ,ומשב עוגפל
ההזמה םוסרפב ירוביצ ןינע םייק םאו וספורטופא וא וירוה
.היוארה הדימבו
.6
םיהזמ םיטרפ וא םוליצ ,םש יאנותעו ןותע ומסרפי אל
,הנש 18 ול ואלמ םרטו הנש 14 ול ואלמש ימ לש םירחא
וא ומולשב ,ותויטרפב ,ומשב עוגפל תולולעה תוביסנב
הדימבו ההזמה םוסרפב ירוביצ ןינע םייק םא אלא ,ותחוורב
.היוארה
.7
.10
םיניטק
םירחא םיהזמ םיטרפ וא םוליצ ,םש יאנותעו ןותע ומסרפי אל
לש םרתנ וא םרות ,לוהוכלאל וא םימסל רוכמ ,שפנ הלוח לש
יפל ,םתחפשמ ינב תמכסה וא םתמכסה אלל ינפוס הלוחו םירבא
.הייוארה הדימבו םוסרפב ירוביצ ןיינע םייק םא אלא ,הרקמה
.11
ימרותו םילוח
םירבא
לכש ידוסיה ןורקעה תא םהימוסרפב ודבכי יאנותעו ןותע
.ןידב םשא אצמנ םא אלא עשפמ ףח תקזחב אוה םדא
.1
םיהזמ םיטרפ וא םוליצ ,םש יאנותעו ןותע ומסרפי אל
אלא טפשמ תיב ינפב אבוהש םרט הריבעב דושח לש םירחא
.םוסרפב ירוביצ ןינע םייק םא וא ךכל םיכסה םא
.2
,םדא תעשרה וא םושיא בתכ תשגה ,דשח רבד ןותעב םסרופ
אל וא דשחה רסוה יכ ךמסומ ןפואב יאנותעלו ןותעל עדונו
לבקתנ וא ןידב םשאנה הכוז וא לטוב וא םושיאה בתכ שגוה
הטלבהב ןותעה תאז םסרפי ,ןינעה יפל ,עשרומ לש ורוערע
.היוארה
.3
.12
,םידושח
,םירוצע
םימשאנ
םיעשרומו
ןותעה וגיצי ,םייחרזא םייטפשמ םיכילה וניינעש םוסרפב
ןתני ,הנגה בתכ שגוה םא .םידדצה לכ תודמע תא יאנותעהו
ליגרב ןתנית ,הנגה בתכ שגוה םרט םא .םלוה םוסרפ ול
.ותדמע לש ןגוה םוסרפל תורשפא עבתנל
.4
םוסרפ ךכל ןתני ,יחרזא ןינעב העיבת הקחמנ וא התחדנ
.העיבתה תשגה רבדב םוסרפל רשפאה לככ המוד ןפואב
.5
רומאכ הקחמנש וא התחדנש העיבתל עגונה רבד םסרופי אל
.התקיחמ וא התייחד רבד ןייוצ םא אלא
.6
יטפשמ ךילהב ןולאש ךותמ תולאש יאנותעו ןותע ומסרפי אל
תובושתל דומצב אלא ,ונכותמ םהשלכ םיטרפ וא ,יחרזא
.הלא תולאשל ונתנש
.7
.13
םיטפשמ
םייחרזא
דודיע וא התסה םושמ וב שיש רבד יאנותעו ןותע ומסרפי אל
,רוע עבצ ,אצומ ,עזג סיסב לע הלוספ הילפאל וא תונעזגל
תוכנ וא הלחמ ,תינימ היטנ ,קוסיע ,ןימ ,תד ,תוימואל ,הדע
דמעמו תיטילופ הפקשה וא הנומא ,תישפנ וא תינפוג
אלא הלא םינויפיא יאנותעו ןותע ונייצי אל ,ילכלכ-יתרבח
.םוסרפה אשונל תינינע םיעגונ םה םא
.8
.14
תונעזגו הילפא
דוגינל ששח םייק וב בצמב יאנותעו ןותע םמצע ודימעי אל
סרטניא לכ ןיבל יאנותעכו ןותעכ םהיתובוח ןיב םינינע
.רחא
.9
תואנ יוליג הנשל תחא ןותעב ומסרפי וילעבו ןותע לש ל"ומ
םהל שיש םייתוהמה םיילכלכהו םייקסיעה םיסרטניאה לש
.ול הצוחמו תרושקתה םוחתב
.10
תרושקתה םוחתב ,רחא וא ילכלכ - יתוהמ סרטניא ןותעל היה
דומצב םסרפי ,םייוסמ םוסריפ לש אשונב - ול הצוחמ וא
.ולש סרטניאה לש תואנ יוליג םוסרפ ותואל
.11
.15
םינינע דוגינ
וא םדיקפתב ,םדמעמב הערל שומיש יאנותעו ןותע ושעי אל
.םוסרפמ ענמיהל וא םסרפל םחוכב
.12
םהידיל עיגהש עדימב לוספ שומיש יאנותעו ןותע ושעי אל
.םתדובע בקע
.13
.16
הערל שומיש
,רוביצ יסחי ,תורש ,הדובע ,קוסיע לכב יאנותע קוסעי אל
דוגינל ןיע תיארמ וא ששח םיררועמה תועדומ ףוסיאו תמוסרפ
.רוביצה תייעטהל וא םיסרטניא
.17
ףסונ קוסיע
ךורכה ןינעל רשקב האנה תבוט יאנותע לבקי אלו שקבי אל
.קסעומ אוה וב תרושקתה ילכמ תלוז תיאנותעה ותדובעב
.18
האנה תבוט
םרוג לכ ידי לע םדיקפת יולימב יאנותעו ןותע וחנוי אל
םיפוגו םימסרפמ ידי לע אל דחוימבו יולג וניאש ינוציח
.םייטילופו םיילכלכ ,םיינוטלש
.19
תולת יא
םילוספ םיעצמאב עדימ תגשה םשל יאנותעו ןותע ושמתשי אל
,םויא ,הטיחס ,תומילא הז ללכבו תואנותעה עוצקמל ןולק שיש
ןידכ אלש רתס תנזאה ,טרפה תושרל ןידכ אלש הרידח ,יותיפ
עוגפל ,ןינעה תוביסנב ,לולעה עדימ תגשהל רחא יעצמא לכו
.תיאנותעה הדובעב רוביצה ןומאב רומח ןפואב
.20
םיעצמא
םילוספ
יאנותעו ןותע לש םתדובע תא םהשלכ יאנותעו ןותע וגיצי אל
יעצמאב םסרופ רבכש עדימ טוטיצ לש הרקמ לכב .םירחא
יאנותעהו ןותעה ונייצי ,תושדח תונכוס ידי לע וא רחא תרושקת
.ירוקמה םסרפמה תוהז תא
.21
רוקמ ןויצ
םוסרפה
יוסח ראשיש יאנתב םהל רסמנש עדימ יאנותעו ןותע ולגי אל
.רוקמה לש ותמכסהב אלא יוסח רוקמ לש ותוהז ופשחי אלו
.22
יאנותע ןויסח
וב םידבועה םיאנותעה לש המיאתמ הרשכהל גאדי ןותע
.תונותעה לש תיעוצקמה הקיתאה םוחתב
.1
םירשפאמה םיאנתה םויק תא וחיטבי וילעבו ןותע לש ל"ומ
יפ לע עצבתהל ןותעב תישענה תיאנותע הדובע לכל
.תונותעה לש תיעוצקמה הקיתאה לש תונורקעה
.2
תצעומ לש הקיתאה תדעול תונפל םיאשר יאנותעו ןותע
הקיתאה םוחתמ ינורקע ןינעב העד תווחל השקבב תונותעה
.ץעיימ ףוגכ לעפת הקיתאה תדעו .תונותעה לש תיעוצקמה
.3
.23
ןותעב הקיתא
הנוש םנכותש רמאמ וא הבתכ יאנותע לש ומשב ומסרופי אל
.יאנותעה תמכסה אלל ךרוע ידי לע יתועמשמ ןפואב
.4
ותוכזב עגפי אל יאנותע רביחש רמאמ םוסרפל לספש ךרוע
.רחא ןותעב רמאמה תא םסרפל יאנותעה לש
.5
.24
יאנותעו ךרוע
הריבע לשב םושיא בתכ הנידמה י"ע ודגנ שגוהש יאנותע
תונותעה תצעומ לש הקיתאל ןידה תיב וניינעב ןודי ,תילילפ
.תואנותעה עוצקמל ןולק ול תסחוימה הריבעב שי םא עבקיו
עוצקמל ןולק שי הריבע התואבש הקיתאל ןידה תיב עבק
יאנותעה תא תועשהל ןותעה תא בייחל יאשר היהי ,תואנותעה
ןידה תיב עבקיש יפכ היוארה הדימב תיאנותעה ותדובעמ
דע תאזו תוביסנה לולכמ יפ לעו הריבעה יפ לע הקיתאל
.תיפוסה ןידה תערכהל
.6
הקיתאל ןידה תיבש הריבעב יפוס ןיד קספב עשרוהש יאנותע
ןידה תיב יאשר היהי ,תואנותעה עוצקמל ןולק הב שיש עבק
הדימב יאנותעה לש ותקסעה תא קיספהל ןותעה תא בייחל
לעו הריבעה יפ לע הקיתאל ןידה תיב עבקיש יפכ ,היוארה
.תוביסנה לולכמ יפ
.7
ןידה תיב גהני ,רומאכ הקסעהה תקספהבו הייעשהב ונודב
.תונותעה תצעומ ןונקתבש ןידה רדס יפל הקיתאל
.8
.25
הייעשה
הדובעמ
תיאנותע
התקספהו

16.5.96 םויב תונותעה תצעומ תאילמב רשוא *