1965 ה"כשת ,ערה ןושל רוסיא קוח


תונשרפ :'א קרפיהמ ערה ןושל
.1
- לולע ומוסרפש רבד איה ערה ןושל

זובל ,האנשל הרטמ ותושעל וא תוירבה יניעב םדא ליפשהל
;םדיצמ געלל וא
(1)
;ול םיסחוימה תונוכת וא תוגהנתה ,םישעמ לשב םדא תוזבל
(2)
,תרחא הרשמ םאו תירוביצ הרשמ םא ,ותרשמב םדאב עוגפל
;ועוצקמב וא ודי חלשמב ,וקסעב
(3)
;ותד וא ואצומ לשב םדא תוזבל
(4)

.דיגאת וא דיחי - "םדא" ,הז ףיעסבוהמ םוסרפ
.2

וא בתכב ןיבו הפ לעב ןיב - ערה ןושל ןינעל ,םוסרפ
יעצמא לכו לילצ ,העונת ,תומד ,רויצ תוברל ,סופדב
.רחא
(א)
םוסרפ יכרדמ טעמל ילב ,ערה ןושל םוסרפכ םיאור
- תורחא
(ב)
םדא ותואל העיגהו עגפנה תלוז םדאל תדעוימ התיה םא
;עגפנה תלוז רחא םדאל וא
(1)
עיגהל תוביסנה יפל ,היה יושע בתכהו בתכב התיה םא
.עגפנה תלוז םדאל
(2)ערה ןושל תעבה יכרד .3

םא וא ,תומלשבו ןירשימב העבוה ערה ןושל םא הנימ אקפנ ןיא
וא םוסרפה ןמ תועמתשמ הב עגפנש ןעוטה םדאל התוסחייתהו איה
.הזמ ןתצקמו הזמ ןתצקמ וא תוינוציח תוביסנמ1967 ז"כשת קוחה רוביצ לע ערה ןושל
.4

הניד ,דיגאת םניאש והשלכ רוביצ לע וא םדא ינב רבח לע ערה ןושל
וא תיחרזא הנעבותל הליע הב ןיאש אלא ,דיגאת לע ערה ןושל ןידכ
ידי לע אלא הז ףיעס יפל הריבע לשב םושיא בתכ שגוי אלו .הנלבוקל
.ותמכסהב וא הלשממל יטפשמה ץעויה1967 ז"כשת קוחה תמ לע ערה ןושל
.5

לע ערה ןושל ןידכ הניד ,ותומ ירחא המסרופש םדא לע ערה ןושל
אלו ,הנלבוקל וא תיחרזא הנעבותל הליע הב ןיאש אלא ,יח םדא
ןב תאז שקיב םא אלא הז ףיעס יפל הריבע לשב םושיא בתכ שגוי
.ויתויחא וא ויחא ,וירוה ,וידכנ ,וידלימ דחא וא תמה לש וגוז
תופורתו תוירחא :'ב קרפהריבע - ערה ןושל
.6

תלוז רתוי וא םדא ינב ינשל ,עוגפל הנווכב ,ערה ןושל םסרפמה
.תחא הנש רסאמ - וניד ,עגפנה1967 ז"כשת קוח תיחרזא הלווע - ערה ןושל
.7

הלווע אהת עגפנה תלוז רתוי וא רחא םדאל ערה ןושל םוסרפ
םיפיעסה תוארוה הילע ולוחי הז קוח תוארוהל ףופכבו ,תיחרזא
םיקיזנה תדוקפל א68 דע 63 -ו 61 דע 58 ,ב55 ,15 דע (2)2
.1944 ,םייחרזאההנלבוק
.8

יאשר ןהבש תוריבעה ןיב אהת הז קוח יפל ערה ןושל לשב הריבע
.טפשמה תיבל הנלבוק תשגה ידי לע םישאהל עגפנהםיפסונ םיווצ
.9

ילילפ טפשמב ,טפשמה תיב יאשר רחא דעסו שנוע לכל ףסונ
- תווצל ,ערה ןושל לשב יחרזא וא
(א)
וא ערה ןושל תא ליכמה םוסרפה יקתוע לש הצפה רוסיא לע
לכ יפלכ הפי וחוכ וז הקספ יפל המרחה וצ ;םתמרחה לע
וא הצפה ,הריכמ םשל הלאכ םיקתוע םיאצמנ ותושרבש םדא
תיב הוויצ ;טפשמל דצ היה אל םדא ותוא םא םג ,הנסחה
;ומרחוהש םיקתועב השעי המ הרוי ,המרחה לע טפשמה
(1)
וא ערה ןושל הווהמה רבד לש השחכה וא ןוקית םוסרפ לע
לע השעיי םוסרפה ;ותצקמ וא ולוכ ,ןידה קספ םוסרפ לע
תיב עבקיש ךרדו הדימב ,םוקמב ,עבתנה וא םשאנה ןובשח
.טפשמה
(2)

םוסרפ לש קתוע תקזחה עונמ ל ידכ הז ףיעס תוארוהב ןיא
תיב ליטה םא תלוז ,ב"ויכו םינויכראב ,תוירוביצ תוירפסב
לע םג הלבגה ,(1) (א) ןטק ףיעס יפ לע המרחה וצב ,טפשמה
םוסרפ לש קתוע תקזחה עונמל ידכ םהב ןאו ,תאזכ הקזחה
.טרפה ידי לע
(ב)םייניב וצ
.10

ערה ןושל םהב שי ומסרופש םירבדה תצקמש עבתנה וא םשאנה הדוה
ןוידה יבלשמ בלש לכב ,טפשמה תיב יאשר ,תמא םניא םתצקמש וא
םתואל השחכה וא ןוקית לש םוסרפ לע תווצל ,ןידה קספ ןתמ ינפל
.(2) (א) 9 ףיעסב רומאכ םירבד1967 ז"כשת קוח ןותעב םוסרפ לשב תוירחא
.11

ןלהל) תונותעה תדוקפב ותועמשמכ ןותעב ערה ןושל המסרופ
ערה ןושל לשב תיחרזאו תילילפ תוירחאב ואשי (ןותע -
,ומוסרפל ךכב םרגו ןותעל ערה ןושל רבד תא איבהש םדאה
ערה ןושל התוא םוסרפ לע לעופב טילחהש ימו ןותעב ךרוע
.ןותעה לש רואל איצומה םג אשי תיחרזא תוירחאבו ,ןותעב
(א)
ךרועל הבוט הנגה תאז אהת הז ףיעס יפל ילילפ םושיאב
ןושל התוא םוסרפ עונמל ידכ םיריבס םיעצמא טקנש ןותעה
.המוסרפ לע עדי אלשו ערה
(ב)
.לעופב ךרוע תוברל - "ןותעב ךרוע" ,הז קוחב
(ג)1967 ז"כשת קוח ץיפמו סיפדמ לש תוירחא
.12

לש העפוה תורידת לעב ןותע טעמל ,סופדב ערה ןושל המסרופ
ואשי ,ףקות לעב ןוישר יפ לע רואל אצומה תוחפ וא םוי םיעברא
,סופדה תיב קיזחמ םג ערה ןושל לשב תיחרזאו תילילפ תוירחאב
תא רכומש ימו ,םוסרפה ספדוה ובש ,תונותעה תדוקפב ותועמשמכ
אלא תוירחאב ואשי אלש דבלבו ,תרחא ךרדב ותוא ץיפמ וא םוסרפה
.ערה ןושל ליכמ םוסרפהש תעדל ויה םיבייח וא ועדי םאתולקהו תונגה ;םירתומ םימוסרפ :'ג קרפ


םירתומ םימוסרפ
.13

- יחרזא וא ילילפ טפשמל הליע שמשי אל

29 ףיעס יפל רתוהש וא 28 ףיעס יפל ןגומה םוסרפ
קוחל 1 ףיעס יפל ןגומה םוסרפ וא ,תסנכה דוסי קוחל
א"ישת םהיתובוחו םהיתויוכז ,תסנכה ירבח תוניסח
.1951
(1)
;הלשממ תבישיב םוסרפ
(2)
,ודיקפת ףקותב הלשממ רבח וא ,הלשממה ידי לע םוסרפ
הלשממ רבח תארוה וא הלשממה תארוה יפ לע םוסרפ וא
;ודיקפת ףקותב
(3)
םוסרפ וא ודיקפת ףקותב הנידמה רקבמ ידי לע םוסרפ
;ומעטמ רומאכ
(4)
וא ,ררוב ,יתד ןיד תיב לש רבח ,טפוש ידי לע םוסרפ
יפ לע תיטופיש ןיעמ וא תיטופיש תוכמס לעב רחא םדא
רשקבו ןוידה ךרוצלו םהינפב ןויד ידכ ךות השענש ,ןיד
וחוכ אב ,ןיד לעב ידי לע וסרפ וא ,םתטלחהב וא ותא
;רומאכ ןויד ידכ ךות השענש ,דע וא ןיד לעב לש
(5)
22 ףיעסב התועמשמכ ,הריקח תדעו רבח ידי לע םוסרפ
ךות השענש ,הריקח תודעו חוקפב וא תסנכה :דוסי קוחל
םוסרפ וא ,הלש ןובשחו ןידב וא הדעוה ינפב ןויד ידכ
וחוכ אב ,הדעוה תריקחל אשונ שמשמ ונינעש םדא ידי לע
;רומאכ ןויד ידכ ךות השענש ,דע וא הזכ םדא לש
(6)
רומאכ עריא וא רמאנש המ לע ןגוהו ןוכנ ןובשחו ןיד
םוסרפהש דבלבו ,תיבמופ הבישיב (6) וא (5) תואקספב
;21 ףיעס יפל רסאנ אל
(7)
הבישיב עריא וא רמאנש המ לע ןגוהו ןוכנ ןובשחו ןיד
,וב הרבח לארשי תנידמש ימואל ןיב ןוגרא לש תיבמופ
,גיצנ לארשי תלשממ החלש הילאש תימואל ןיב הדיעו לש
לש םירחבנה היתודסוממ דסומ לש וא ,ימואל ןיד תיב לש
ץראל תידוהיה תונכוסה - תימלועה תינויצה תורדתסהה
;לארשי
(8)
יפ לע וא ןיד יפ לע תושעל בייח םסרפמהש םוסרפ
תושעל יאשר אוהש וא ןידכ ךכל תכמסומ תושר לש הארוה
;רומאכ תושר לש רתיה יפ לע
(9)
יפ לע להנתמה םשרממ תנגוהו הנוכנ תיצמת וא קתעה
לכ ןויעל קוקיח יפ לע םיחותפה רחא ךמסממ וא קוקיח
;שרוד
(10)
המ לש - יתיצמת וא יקלח ,אלמ - ןגוהו ןוכנ םוסרפ
,(3) ,(1) תואקספב תורומאה תוביסנב ןכל םדוק םסרופש
המ לש רומאכ רזוח םוסרפו ,(10) וא (9) ,(8) ,(7) ,(4)
.ומסרפל הריתה הלשממהו הלשממה תבישיב םסרופש
(11)1967 ז"כשת קוח םוסרפה תמא תנגה
.14

הבוט הנגה תאז אהת ערה ןושל לשב יחרזא וא ילילפ טפשמב
אל וז הנגה ;ירוביצ ןינע םוסרפב היהו תמא היה םסרופש רבדהש
וב ןיאש יאוול טרפ לש ותותימא החכוה אלש דבלב ךכ לשב ללשית
.שממ לש העיגפ1967 ז"כשת קוח בל םות תנגה
.15

עבתנה וא םשאנה םא הבוט הנגה תאז אהת ערה ןושל לשב יחרזא וא ילילפ טפשמב
:ולאב תוביסנה תחאב בל םותב םוסרפה תא השע

לע וא ,עגפנה םויק לע תעדל בייח היה אלו עדי אל אוה
עגפנל התוסחייתה וא ערה ןושל תעמתשמ ןהמש תוביסנה
;3 ףיעסב רומאכ
(1)
וליטה םוסרפה הנפוה וילאש םדאה ןיבל וניבש םיסחיה
;םוסרפ ותוא תושעל תיתרבח וא תירסומ ,תיקוח הבוח וילע
(2)
וא םשאנה לש רשכ ישיא ןינע לע הנגה םשל השענ םוסרפה
ותואש ימ לש וא םוסרפה הנפוה וילאש םדאה לש ,עבתנה
;רשכ ישיא ןינע וב ןיינועמ םדא
(3)
,יטופיש דיקפתב עגפנה תוגהנתה לע העד תעבה היה םוסרפה
וא ,ירוביצ ןינעל רשקב וא ירוביצ תורשב ,ירוביצ וא ימשר
םהש הדימב עגפנה לש ויתועד וא וישעמ ,ורבע ,ויפא לע
;תוגהנתה התואב ולגתנ
(4)
- עגפנה תוגהנתה לע העד תעבה היה םוסרפה
(5)
תיבמופ הבישיב דעכ וא ןיד לעב לש וחוכ אבכ ,ןיד לעבכ
רסאנ אל םוסרפהש דבלבו (5)13 ףיעסב רומאכ ןויד לש
וא ,21 ףיעס יפל
(א)
הזכ םדא לש וחוכ אבכ ,הריקחל אשונ שמשמ וניינעש םדאכ
ףיעסב רומאכ הריקח תדעו לש תיבמופ הבישיב דעכ וא
עגפנה לש ויתועד וא וישעמ ,ורבע ,ויפא לע וא ,(6)13
;תוגהנתה התואב ולגתנ םהש הדימב
(ב)


תיתונמא ,תיעדמ ,תיתורפס הריצי לע תרוקיב היה םוסרפה
השעש הלועפ לע וא ,םיברב גיצה וא םסרפ עגפנהש תרחא וא
העד תעבה - תאזכ תרוקיבב ךורכ רבדהש הדימבו ,יבמופב
םהש הדימב עגפנה לש ויתועד וא וישעמ ,ורבע ,ויפא לע
;הלועפ וא הריצי התואב ולגתנ
(6)
ובש ןיינעב עגפנה לש ויפא לע העד תעבה היה םוסרפה
הזוח וא ןיד חוכמ ,עגפנה לע הנוממ עבתנה וא םשאנה
;רומאכ הנוממ ותויה ידי לע קדצומ היה םוסרפהו
(7)
וילאש םדאה ובש ןינעב עגפנה לע הנולת היה םוסרפה
וא ,הזוח וא ןיד חוכמ ,עגפנה לע הנוממ הנולתה השגוה
וא עגפנה לע תונולת לבקל תכמסומה תושרל השגוהש הנולת
;הנולתה אשונ שמשמה ןיינעב רוקחל
(8)
וא תיבמופ הפיסא לע ןגוהו ןוכנ ןובשחו ןיד היה םוסרפה
,וילא השיג התיה רוביצלש דיגאת לש הבישי וא הפיסא לע
;ירוביצ ןיינע ומוסרפב ,היהו
(9)
ערה ןושל שיחכהל וא תונגל ידכ אלא השענ אל םוסרפה
;ןכל םדוק המסרופש
(10)
ידכ וגיצנל וא ןותעל העידי תריסמ אלא היה אל םוסרפה
.ןותעב המוסרפ תלאש ןחביש
(11)החכוהה לטנ
.16

תחאב םוסרפה תא השעש עבתנה וא םשאנה חיכוה
םוחתמ גרח אל םוסרפהשו 15 ףיעסב תורומאה תוביסנה
םוסרפה תא השעש וילע הקזח ,תוביסנ ןתואב ריבסה
.בל םותב
(א)
בל םותב םוסרפה תא השעש עבתנה וא םשאנה לע הקזח
:הלאמ תחא םוסרפב םייקתנ םא
(ב)
;ותותימאב ןימאה אל אוהו תמא היה אל םסרופש רבדה
(1)
םוסרפה ינפל טקנ אל אוהו תמא היה אל םסרופש רבדה
;אל םא אוה תמא םא חכוויהל םיריבס םיעצמא
(2)
הלודג הדימב עוגפל םוסרפה ידי לע ןווכתנ אוה
.15 ףיעס ידי לע םינגומה םיכרעה תנגהל הריבס התיהשמ
(3)1967 ז"כשת קוח בל םות תנגה תלילש
.17

ךרועל בל םות תנגה דומעת אל ,ןותעב ערה ןושל המסרופ
ןותעב ערה ןושל לש םוסרפה לע לעופב טילחהש ימל ,ןותעה
וא עגפנה ידי לע שרדנ םא ,ןותעה לש רואל איצומל וא
אלו ,עגפנה דצמ השחכה וא ןוקית םסרפל םיעגפנה דחא
םוסרפל ,רשפאה לככ ,המודב השחכהה וא ןוקיתה תא םסרפ
השירדהש דבלבו ;השירדה תלבקמ ריבס ןמז ךותו ערה ןושל
םהב היה אל השחכהה וא ןוקיתהש ,עגפנה ידיב המותח התיה
גרח אל םכראו רחא יקוח יתלב ןכות וא ער ןושל םושמ
.תוביסנב ריבסה םוחתמ
(א)
ומסרופי ,עובשל תחאמ התוחפ תורידתב ןותעה עיפוה
.ימוי ןותעב םג ,עגפנה תשירד יפל ,החשכהה וא ןוקיתה
(ב)הנגה תונעט לש הכרפה
.18

תחא חיכוהל ידכ ומצעב דיעה וא היאר עבתנה וא םשאנה איבה
ןיא ;תורתוס תויאר איבהל עבותה יאשר ,הז קוחב תונתינה תונגהה
ריתהל ןיד לכ יפל טפשמה תיב תוכמסמ עורגל ידכ וז הארוהב
.ןידה ילעב ידי לע תויאר תאבהתולקה
.19

םשאנה תבוטל בשחתהל טפשמה תיב יאשר םייוציפ קוספל וא ןידה תא רוזגל ואובב
;הלאב םג עבתנה וא

אוהו ,רמאנ רבכש המ לע הרזח אלא התיה אל ערה ןושל
;ךמתסה וילעש רוקמה תא בקנ
(1)
;ערה ןושל לש התותימאב ענכושמ היה אוה
(2)
;עוגפל ןווכתנ אל אוה
(3)
הווהמה רבדה תא שיחכה וא ןקית ,םוסרפה לשב לצנתה אוה
לש ותצפה וא ותריכמ תקספהל םידעצ טקנ וא ערה ןושל
,תולצנתההש דבלבו ,ערה ןושל תא ליכמה םוסרפה קתוע
ןהבש ךרדבו הדימב ,םוקמב ומסרופ השחכהה וא ןוקיתה
.םיגייוסמ ויה אלו ,ערה ןושל המסרופ
(4)םיניד תרימש
.20

אב וניאו רחא ןיד יפ לע רוסאה םוסרפ ריתהל אב וניא הז קוח
.רחא ןיד יפ לע תנתינה תוניסחמ עורגלתונוש :'ד קרפ1967 ז"כשת קוח םיכילה םוסרפל גייס
.21

ותמזוימ טפשמה תיב יאשר ערה ןושל לשב יחרזא וא ילילפ טפשמב
,ומשרייש םיקומינמ ,תינמז בכעל וא רוסאל ,ןידה לעב תשקבל וא
טעמלו תונעט יבתכ תוברל - טפשמה תיב יכילה לש םיברב םוסרפ
ומש לע הנגה םשל ךכב ךרוצ הארש הדימב - ןיד קספו םושיא בתכ
- וניד ,הז ףיעס יפל רוסיא לע רבועה ;טפשמב עגונה םדא לש
.תוריל 5000 סנק וא םישדוח השש רסאמעגפנה לש 'וכו ויפא לא תויאר
.22

ומש רבדב דע רוקחל וא היאר איבה ל ןיא ערה ןושל לשב יחרזא וא ילילפ טפשמב
הדימב אלא םימוגפה ויתועד וא וישעמ ,ורבע ,ויפוא רבדב וא עגפנה לש ערה
טפשמה תיבש וא - טפשמל אשונ תשמשמה ערה ןושלל ןירשימב םיעגונ הלא םיטרפש
- רומאכ דע תריקח וא היאר תאבה ריתה

;וניד ןקתמהל - םשאנה תעשרה ירחא ,ילילפ טפשמב
(1)
- םייוציפב בייח עבתנהש הטלחהה ירחא ,יחרזא טפשמב
;םייוציפה תתחפהל
(2)
דע רקח וא היאר איבה וא דיעה ודצמ עגפנהש הדימב
;םיבוטה ויתועד וא וישעמ ,ורבע ,ויפא ,ומש רבדב
(3)
יוליגלו קדצ תיישעל שורד רבדהש טפשמה תיב ענכוש םא
ךרדב םאו עגפנה לש ותודע תונמיהמ לע הדימעב םא ,תמאה
.תרחא
(4)םיברב םוסרפ תחכוה
.23

ובש םיברב ץפומה רחא סופד רבד לש וא ןותע לש קתוע שגוה
םוסרפה השענ ןכאש הרואכל היאר רבדה שמשי ,ערה ןושל הספדנ
.סופד רבד וא ןותע ותואבםיטפשמ ינש ןיד
.24

ותוא דגנ ילילפ טפשמש רחאל ןודנש ערה ןושל לשב יחרזא טפשמב
לע ךמתסהל טפשהמ תיב יאשר ,םייתסנ ערה ןושל התוא לשב םדא
לע ילילפ טפשמב ועבקנש ,םתצקמ וא םלוכ ,םייתדבועה םיאצמימה
.ןתייבג לע רוזחל ילב ,וב ובגנש תויארה יפעגפנה תומ
.25

רחאל םישדוח השש ךותו ערה ןושל די לע עגפנש םדא
התוא לשב הנלבוק וא הנעבות שיגהל ילב תמ המוסרפ
אל םאו ,והרוה וא ודלי ,וגוז ןב םיאשר ,ערה ןושל
,ותוחא וא ויחא - םירוה וא םידלי ,גוז ןב ריאשה
הנלבוק וא הנעבות ,ותומ רחאל םישדוח השש ךות ,שיגהל
.ערה ןושל התוא לשב
(א)
ינפל תמו ערה ןושל לשב הנלבוק וא הנעבות שיגהש םדא
ריאשה אל םאו ,והרוה וא ודלי ,וגוז ןב םיאשר ,המויס
תיבל עידוהל ,ותוחא וא ויחא - םירוה וא םידלי ,גוז ןב
ךישמהל םנוצר לע ,ותומ רחאל םישדוח השש ךות ,טפשמה
םוקמב םה ואובי ,רומאכ עידוהשמו ,הנלבוק וא הנעבותב
.לבוקה וא עבותה
(ב)םיקוקיח ןוקית
.26

וא" םילימה וקחמיי ,(1)23 ףיעסל השירב ,תונותעה תדוקפב
."תרחא הביד
(א)
םוקמב ,(2)66 ףיעסב ,1944 ,םייחרזאה ןיקיזנה תדוקפב
."רצואה רש" אובי "הלשממה ריכזמ"
(ב)םילוטיב


- םילטב
.27

,203 דע 201 םיפיעסה - 1936 ,ילילפה קוחה תדוקפב
;209 דע 205
(1)
.22 דע 16 םיפיעסה - 1944 ,םייחרזאה ןיקיזנה תדוקפב
(2)
רזש ןמלז רואינש
הנידמה אישנ
ףסוי בד
םיטפשמה רש
לוכשא יול
הלשממה שאר